Regionale Energiestrategie (RES)

Dertig regio’s in Nederland zijn bezig met de Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een stappenplan. Het helpt ons om keuzes te maken bij de overgang naar schone energie en het duurzaam verwarmen van onze gebouwen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol.

Samen met de Cleantech Regio is ook onze gemeente bezig met het maken van een Regionale Energiestrategie. De eerste versie van de Concept RES is in maart 2020 openbaar gemaakt voor de inwoners van onze regio. U kunt de eerste versie van de Concept RES lezen op de website van de Cleantech Regio.

Denk en praat mee

Samen willen we verder werken aan de ontwikkeling van onze definitieve RES. Ook in de toekomst werken we daarom graag samen met onze inwoners samen. Hoe? Om te beginnen horen wij graag wat u van de Concept RES vindt. Dat kan op verschillende manieren.

Uw inbreng leidt uiteindelijk tot een kaart van het gemeentelijke grondgebied. Op de kaart staan mogelijke gebieden voor zonneparken en windmolens. Komend jaar wordt stap voor stap duidelijker waar ze definitief komen. Dat stappenplan voor de definitieve RES duurt volgens planning tot voorjaar 2021.

Inwonersavonden en online reactieformulier

Op dinsdag 1 en donderdag 3 september konden inwoners in gesprek over de Conceptversie RES, met onder andere de gemeente, ZutphenEnergie en het waterschap. Daarnaast konden inwoners via een online reactieformulier op de website van de Cleantech Regio eenvoudig en snel hun mening geven over de Concept RES.

Bijeenkomsten in de regio

Op de website van de Cleantech Regio vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten in de regio. Ook leest u wat we de afgelopen maanden al hebben georganiseerd in de regio.

Concept RES

In de Concept RES staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio tot 2030 kan realiseren en welke mogelijkheden er zijn voor zon- en windenergie na 2030.

Na een intensief proces met diverse belanghebbenden, heeft de Stuurgroep RES van de Cleantech Regio in februari de concept-RES aan de colleges van B&W van de 7 gemeenten aangeboden. Deze is door die colleges begin maart vastgesteld.

Voor de Concept RES is uit de regio informatie opgehaald en verwerkt. Dat hebben we gedaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio. In het concept beschrijven we wat, waar, waarom en hoe we in de komende jaren zoveel mogelijk CO2 willen besparen. Dat doen we onder andere door duurzaam opwekken van zon- en windenergie.

Onze regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,2 TW oftewel terawatt. Dit staat gelijk aan 1,2 miljard kilowatt. Deze bijdrage toont ambitie en samenwerking. Enkele uitgangspunten die in de concept-RES naar voren komen zijn:

  • In onze regio zien we grotere kansen op het gebied van zonne-energie dan windenergie.
  • Windmolens plaatsen we liefst zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen.
  • Het landschap is belangrijk. Die bepaalt mede hoe en waar we zonne-energie opwekken.

Waarom werken we aan een Regionale Energie Strategie?

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat is de helft aan CO2 in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons landelijk Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken.

Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen, dus alle sectoren en alle regio’s. Om te beginnen met zonne- en windenergie. Dat heeft een grote invloed op ons leven en op onze leefomgeving. Elk zonneveld of elke windmolen heeft effect op het landschap. En ook op de omgeving van de omwonenden. De vraag is hoe we zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap. Met de Regionale Energiestrategie pakken gemeenten en regio’s met belanghebbenden dat samen aan.

Iedereen doet mee

De Regionale Energiestrategie (RES) helpt ons om samen keuzes te maken voor het opwekken van schone energie en voor het duurzaam verwarmen van onze gebouwen en woningen. Dertig regio’s werken aan hun eigen RES. De optelsom van al die regio’s draagt bij aan het halen van de doelen uit het klimaatakkoord.

De gemeente Zutphen maakt een RES met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem en Voorst, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland, board Cleantech Regio. Deventer werkt mee aan een andere RES-regio in de provincie Overijssel.

Wat hebben we tot nu toe gedaan om inwoners en organisaties te betrekken?

Verschillende inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en zeven gemeenten hebben samengewerkt aan het opstellen van de Concept RES.

  • In Zutphen is er in 2019 een inwonersenquête geweest over zonnevelden en windmolens. Daaraan hebben 470 inwoners meegedaan. Uit de enquête bleek dat in onze gemeente het draagvlak voor windmolens en zonne-energie groot is.
  • Ook is er een lokaal atelier geweest in Zutphen. Er zijn ook regionale ateliers gehouden. Daarbij waren mensen aanwezig uit onze gemeente. Aan deze bijeenkomsten deden vertegenwoordigers mee van dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap. Tijdens de ateliers gingen zij met elkaar in gesprek over de inpassing van zon en wind.
  • Daarnaast is de gemeenteraad meegenomen op de inhoud en het proces van de RES. Er zijn voor de raden regionale avonden georganiseerd, maar ook verschillende lokale forums.

Hoe en wanneer komen we tot een RES?

  • Oktober 2019: Ondertekenen van het definitieve Klimaatakkoord.
  • Oktober 2020: Alle dertig RES-regio’s moeten aangeven hoeveel schone energie ze met wind en zon in de regio kunnen opwekken. Dit is nog een conceptversie van de Regionale Energiestrategie van elke regio.
  • Juni 2021: dertig RES-regio’s moeten een definitieve RES vaststellen. Daarin staat hoe ze de klimaatdoelstellingen denken te halen.

Meer informatie