Planning RES 1.0

Op deze pagina leest u meer over de planning van de RES 1.0.

Datum Onderwerp
13 april Collegebespreking RES 1.0 en lokaal haalbaarheidsonderzoek Zutphense zoekgebieden.
15 april Cleantech Regio maakt het ontwerp van de RES 1.0 openbaar.
20 april Digitale informatieavond Ontwerp-RES 1.0
20 april - 30 mei Overleg met inwoners en mogelijkheid tot het indienen van standpunten en reacties door inwoners en andere belanghebbenden.
13 juli Bespreking inspraakreacties in college en collegestandpunt. De openbaarmaking van de inspraakreacties is afgestemd met alle gemeenten en overheden in de Cleantech Regio en is op 14 juli.
6 september Forumbehandeling: het forum bespreekt de inspraaknotitie en de wijzigingen die op de inspraaknotitie zijn voorgesteld. Tijdens deze forumbijeenkomst kunt u in overleg met de griffie inspreken om uw standpunt toe te lichten.
20 september

Raadsvergadering: de gemeenteraad stelt de wijzigingen en eventuele aanvullingen op de ontwerp-RES 1.0 vast. Deze wijzigingen gaan door naar de Cleantech Regio. Daar worden ze verwerkt in een voorstel voor een definitieve RES.

Oktober Cleantech Regio past de Ontwerp-RES 1.0 aan.
9 november College van burgemeester en wethouders formuleert raadsvoorstel.
11 november Cleantech Regio maakt de RES 1.0 openbaar
29 november Forumbehandeling: De RES 1.0 stond op de agenda. Via de website van de gemeenteraad kunt u alle stukken terugvinden en de vergadering terugkijken.
13 december Raadsvergadering: Op 13 december heeft de gemeenteraad de RES 1.0 besproken. De gemeenteraad heeft besloten de RES 1.0 vast te stellen.
22 december Cleantech Regio biedt de RES 1.0 aan het Rijk aan.

Hoe en wanneer komen we tot een RES?

  • Oktober 2019: Ondertekenen van het definitieve Klimaatakkoord.
  • In oktober 2020 heeft de Cleantech regio de Concept RES aangeboden aan het Rijk.
  • Juni 2021: dertig RES-regio’s moeten een RES 1.0 vaststellen. Daarin staat welke zoekgebieden de regio’s kansrijk vinden voor grootschalig opwekken van elektriciteit via zon en wind tot 2030.
  • De bedoeling is om de RES om de twee jaar te actualiseren op basis van technische en andere ontwikkelingen.