Planning RES 1.0

Op deze pagina leest u meer over de planning van de RES 1.0, waarom we aan de Regionale Energie Strategie werken en wat we tot nu toe hebben gedaan. 

Datum Onderwerp
13 april 2021 Collegebespreking RES 1.0 en lokaal haalbaarheidsonderzoek Zutphense zoekgebieden.
15 april 2021 Stuurgroep RES maakt het ontwerp van de RES 1.0 openbaar.
20 april 2021 Digitale informatieavond RES 1.0. Reserveer de datum alvast in uw agenda. Meer informatie over de digitale informatieavond volgt.
20 april - 30 mei 2021 Overleg met inwoners en mogelijkheid tot het indienen van standpunten en reacties door inwoners en andere belanghebbenden.
6 juli 2021 Collegestandpunt RES 1.0 inclusief reacties.
6 september 2021 Forumbehandeling. U kunt gebruikmaken van spreekrecht in de vergadering. Hiervoor moet u zich vooraf aanmelden via de griffie.
20 september 2021 Gemeenteraad formuleert moties en kondigt amendementen aan.
Oktober 2021 Cleantech Regio past RES 1.0 aan.
9 november 2021 College van burgemeester en wethouders formuleert raadsvoorstel.
29 november 2021 Forumbehandeling. U kunt ook hier, in overleg met de griffie, gebruik maken van het spreekrecht.
13 december 2021 Besluitvorming gemeenteraad over RES 1.0
17 december 2021 Cleantech Regio biedt de RES 1.0 aan het Rijk aan.

Waarom werken we aan een Regionale Energie Strategie?

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat is de helft aan CO2 in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons landelijk Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken.

Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen, dus alle sectoren en alle regio’s. Om te beginnen met zonne- en windenergie. Dat heeft een grote invloed op ons leven en op onze leefomgeving. Elk zonneveld of elke windmolen heeft effect op het landschap. En ook op de omgeving van de omwonenden. De vraag is hoe we zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap. Met de Regionale Energiestrategie pakken gemeenten en regio’s met belanghebbenden dat samen aan.

Iedereen doet mee

De Regionale Energiestrategie (RES) helpt ons om samen keuzes te maken voor het opwekken van schone energie en voor het duurzaam verwarmen van onze gebouwen en woningen. Dertig regio’s werken aan hun eigen RES. De optelsom van al die regio’s draagt bij aan het halen van de doelen uit het klimaatakkoord.

De gemeente Zutphen maakt een RES met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem en Voorst, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland, board Cleantech Regio. Deventer werkt mee aan een andere RES-regio in de provincie Overijssel.

Wat hebben we tot nu toe gedaan om inwoners en organisaties te betrekken?

 • 2019 - In Zutphen is er in 2019 een inwonersenquête geweest over zonnevelden en windmolens. Daaraan hebben 470 inwoners meegedaan. Uit de enquête bleek dat in onze gemeente het draagvlak voor windmolens en zonne-energie relatief groot is. De enquête is uitgezet via het inwonerspanel, social media en de website van de Cleantech Regio.
 • 2019 - In Zutphen is er een lokaal atelier geweest. Er zijn ook regionale ateliers gehouden. Daarbij waren mensen aanwezig uit onze gemeente. Aan deze bijeenkomsten deden vertegenwoordigers mee van dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap. Tijdens de ateliers gingen zij met elkaar in gesprek over de inpassing van zon en wind. Hierbij is regionaal afgesproken dat verschillende stakeholders gericht werden uitgenodigd.
 • 2019 - De gemeenteraad is vanaf 2019 iedere keer meegenomen op de inhoud en het proces van de RES. Er zijn voor de gemeenteraadsleden regionale avonden georganiseerd, maar ook verschillende lokale vergaderingen.
 • 2020 - Op dinsdag 1 en donderdag 3 september 2020 konden inwoners en andere geïnteresseerden in gesprek over de Conceptversie RES, met onder andere de gemeente, ZutphenEnergie en het waterschap. Inwoners konden ook via een online reactieformulier op de website van de Cleantech Regio hun mening geven over de Concept RES. Inwoners zijn uitgenodigd via social media, de website van de gemeente Zutphen, het huis-aan-huis blad en lokale media.
 • 2020 / 2021 - In november 2020 en januari 2021 zijn er een aantal gesprekken geweest tussen de wethouder, inhoudelijk betrokken ambtenaren en inwoners die vragen en zorgen hadden over de RES en de beoogde zoekgebieden.
 • 2021 - Op 13 en 14 januari 2021 zijn inwonersorganisaties van Zutphen via een digitale bijeenkomst bijgepraat door de Cleantech Regio. De bijeenkomst ging over de voortgang van het onderzoek naar: landschappelijke inpassing (geschiktheid van locaties), netwerkinfrastructuur en mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van zon- en windenergie. Hierbij is regionaal afgesproken dat verschillende stakeholders gericht werden uitgenodigd.
 • 2021 - In januari 2021 is onze gemeente gestart met een lokaal haalbaarheidsonderzoek naar opwek van wind en zon in de gemeente Zutphen. Dit, om te zorgen voor een verdiepingsslag en meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van energie via zon en wind op Zutphens grondgebied. Het onderzoek draagt bij aan de lokale inbreng van de gemeente Zutphen in het verdere proces van Regionale Energiestrategie (RES) en de voorbereiding van de besluitvorming over de RES 1.0.
 • 2021 - Sinds eind januari 2021 versturen we een nieuwsbrief over de lokale ontwikkelingen rondom de Regionale Energiestrategie. De nieuwsbrief wordt verstuurd zodra hier aanleiding toe is. Inmiddels zijn er drie nieuwsbrieven verstuurd en zijn er 145 abonnees.
 • 2021 - Op 11 februari 2021 was er een digitale informatieavond waarbij inwoners werden bijgepraat over het verdere RES proces en de eerste uitkomsten van het lokaal haalbaarheidsonderzoek. De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek waren op dinsdag 9 februari 2021 met het college van B&W besproken en zijn daarna zo snel mogelijk gedeeld met inwoners tijdens de digitale informatieavond. Aanwezigen konden vragen stellen via de chat. Een aantal vragen werden tijdens de bijeenkomst beantwoord, de overige vragen en antwoorden zijn gebundeld in een Q&A op de website www.zutphen.nl/res. Inwoners zijn voor deze avond uitgenodigd via de nieuwsbrief, social media, de website van de gemeente Zutphen, het huis-aan-huisblad en lokale media.
 • 2021 - Op dinsdag 16 en woensdag 17 februari 2021 waren er digitale inwonersbijeenkomsten per zoekgebied. Tijdens deze avonden waren er ook deelsessies, zodat inwoners en geïnteresseerden – voor zover digitaal mogelijk – in gesprek konden. Inwoners zijn uitgenodigd voor deze avonden via de nieuwsbrief, social media, de website van de gemeente Zutphen, het huis-aan-huisblad en lokale media.
 • 2021 - Op dinsdag 20 april organiseert onze gemeente een digitale informatieavond over de aangepaste versie van de RES (de Ontwerp-RES 1.0). Inwoners en andere geïnteresseerden worden dan bijgepraat over de inhoud van de Ontwerp-RES 1.0, het verdere proces en de manieren waarop men kan reageren op de Ontwerp- RES 1.0. Via www.zutphen.nl/res kunnen inwoners de bijeenkomst live volgen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Hoe en wanneer komen we tot een RES?

 • Oktober 2019: Ondertekenen van het definitieve Klimaatakkoord.
 • In oktober 2020 heeft de Cleantech regio de Concept RES aangeboden aan het Rijk.
 • Juni 2021: dertig RES-regio’s moeten een RES 1.0 vaststellen. Daarin staat welke zoekgebieden de regio’s  kansrijk vinden voor grootschalig opwekken van elektriciteit via zon en wind tot 2030.
 • De bedoeling is om de RES om de twee jaar te actualiseren op basis van technische en andere ontwikkelingen.

Meer informatie