Planning RES 1.0

Op deze pagina leest u meer over de planning van de RES 1.0, waarom we aan de Regionale Energie Strategie werken en wat we tot nu toe hebben gedaan. 

Datum Onderwerp
13 april Collegebespreking RES 1.0 en lokaal haalbaarheidsonderzoek Zutphense zoekgebieden.
15 april Stuurgroep RES maakt het ontwerp van de RES 1.0 openbaar.
20 april Digitale informatieavond RES 1.0
20 april - 30 mei Overleg met inwoners en mogelijkheid tot het indienen van standpunten en reacties door inwoners en andere belanghebbenden.
13 juli Bespreking inspraakreacties in college en collegestandpunt. De openbaarmaking van de inspraakreacties is afgestemd met alle gemeenten en overheden in de Cleantech Regio en is op 14 juli.
6 september Forumbehandeling: het forum bespreekt de inspraaknotitie en de wijzigingen die op de inspraaknotitie zijn voorgesteld. Tijdens deze forumbijeenkomst kunt u in overleg met de griffie inspreken om uw standpunt toe te lichten.
20 september

Raadsvergadering: de gemeenteraad stelt de wijzigingen en eventuele aanvullingen op de ontwerp-RES 1.0 vast. Deze wijzigingen gaan door naar de Cleantech Regio. Daar worden ze verwerkt in een voorstel voor een definitieve RES.

Oktober Cleantech Regio past de RES 1.0 aan.
9 november College van burgemeester en wethouders formuleert raadsvoorstel.
29 november Forumbehandeling: voor de allerlaatste keer kunnen er wijzigingen worden verzameld op het voorstel voor de definitieve RES. Tijdens deze vergadering kunt u in overleg met de griffie gebruikmaken van het spreekrecht.
13 december Raadsvergadering: de gemeenteraad stelt de RES 1.0 definitief vast. Daarmee is duidelijk hoeveel energie onze gemeente als onderdeel van Cleantech Regio wil gaan opwekken om voor 2030 de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen.
17 december Cleantech Regio biedt de RES 1.0 aan het Rijk aan.

Waarom werken we aan een Regionale Energie Strategie?

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat is de helft aan CO2 in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons landelijk Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken.

 

Link naar filmpje over de RES
Klik op de afbeelding hierboven om het filmpje via YouTube te bekijken met meer uitleg over de RES.

Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen, dus alle sectoren en alle regio’s. Om te beginnen met zonne- en windenergie. Dat heeft een grote invloed op ons leven en op onze leefomgeving. Elk zonneveld of elke windmolen heeft effect op het landschap. En ook op de omgeving van de omwonenden. De vraag is hoe we zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap. Met de Regionale Energiestrategie pakken gemeenten en regio’s met belanghebbenden dat samen aan.

Iedereen doet mee

De Regionale Energiestrategie (RES) helpt ons om samen keuzes te maken voor het opwekken van schone energie en voor het duurzaam verwarmen van onze gebouwen en woningen. Dertig regio’s werken aan hun eigen RES. De optelsom van al die regio’s draagt bij aan het halen van de doelen uit het klimaatakkoord.

De gemeente Zutphen maakt een RES met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem en Voorst, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland, board Cleantech Regio. Deventer werkt mee aan een andere RES-regio in de provincie Overijssel.

Wat hebben we tot nu toe gedaan om inwoners en organisaties te betrekken?

 • 2019 - In Zutphen is er in 2019 een inwonersenquête geweest over zonnevelden en windmolens. Daaraan hebben 470 inwoners meegedaan. Uit de enquête bleek dat in onze gemeente het draagvlak voor windmolens en zonne-energie relatief groot is. De enquête is uitgezet via het inwonerspanel, social media en de website van de Cleantech Regio.
 • 2019 - In Zutphen is er een lokaal atelier geweest. Er zijn ook regionale ateliers gehouden. Daarbij waren mensen aanwezig uit onze gemeente. Aan deze bijeenkomsten deden vertegenwoordigers mee van dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap. Tijdens de ateliers gingen zij met elkaar in gesprek over de inpassing van zon en wind. Hierbij is regionaal afgesproken dat verschillende stakeholders gericht werden uitgenodigd.
 • 2019 - De gemeenteraad is vanaf 2019 iedere keer meegenomen op de inhoud en het proces van de RES. Er zijn voor de gemeenteraadsleden regionale avonden georganiseerd, maar ook verschillende lokale vergaderingen.
 • 2020 - Op dinsdag 1 en donderdag 3 september 2020 konden inwoners en andere geïnteresseerden in gesprek over de Conceptversie RES, met onder andere de gemeente, ZutphenEnergie en het waterschap. Inwoners konden ook via een online reactieformulier op de website van de Cleantech Regio hun mening geven over de Concept RES. Inwoners zijn uitgenodigd via social media, de website van de gemeente Zutphen, het huis-aan-huis blad en lokale media.
 • 2020 / 2021 - In november 2020 en januari 2021 zijn er een aantal gesprekken geweest tussen de wethouder, inhoudelijk betrokken ambtenaren en inwoners die vragen en zorgen hadden over de RES en de beoogde zoekgebieden.
 • 2021 - Op 13 en 14 januari 2021 zijn inwonersorganisaties van Zutphen via een digitale bijeenkomst bijgepraat door de Cleantech Regio. De bijeenkomst ging over de voortgang van het onderzoek naar: landschappelijke inpassing (geschiktheid van locaties), netwerkinfrastructuur en mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van zon- en windenergie. Hierbij is regionaal afgesproken dat verschillende stakeholders gericht werden uitgenodigd.
 • 2021 - In januari 2021 is onze gemeente gestart met een lokaal haalbaarheidsonderzoek naar opwek van wind en zon in de gemeente Zutphen. Dit, om te zorgen voor een verdiepingsslag en meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van energie via zon en wind op Zutphens grondgebied. Het onderzoek draagt bij aan de lokale inbreng van de gemeente Zutphen in het verdere proces van Regionale Energiestrategie (RES) en de voorbereiding van de besluitvorming over de RES 1.0.
 • 2021 - Sinds eind januari 2021 versturen we een nieuwsbrief over de lokale ontwikkelingen rondom de Regionale Energiestrategie. De nieuwsbrief wordt verstuurd zodra hier aanleiding toe is. Inmiddels zijn er drie nieuwsbrieven verstuurd en zijn er 145 abonnees.
 • 2021 - Op 11 februari 2021 was er een digitale informatieavond waarbij inwoners werden bijgepraat over het verdere RES proces en de eerste uitkomsten van het lokaal haalbaarheidsonderzoek. De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek waren op dinsdag 9 februari 2021 met het college van B&W besproken en zijn daarna zo snel mogelijk gedeeld met inwoners tijdens de digitale informatieavond. Aanwezigen konden vragen stellen via de chat. Een aantal vragen werden tijdens de bijeenkomst beantwoord, de overige vragen en antwoorden zijn gebundeld in een Q&A op de website. Inwoners zijn voor deze avond uitgenodigd via de nieuwsbrief, social media, de website van de gemeente Zutphen, het huis-aan-huisblad en lokale media.
 • 2021 - Op dinsdag 16 en woensdag 17 februari 2021 waren er digitale inwonersbijeenkomsten per zoekgebied. Tijdens deze avonden waren er ook deelsessies, zodat inwoners en geïnteresseerden – voor zover digitaal mogelijk – in gesprek konden. Inwoners zijn uitgenodigd voor deze avonden via de nieuwsbrief, social media, de website van de gemeente Zutphen, het huis-aan-huisblad en lokale media.
 • 2021 - Op dinsdag 20 april organiseerden we een digitale informatieavond over het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. Inwoners en andere geïnteresseerden werden bijgepraat over de inhoud van de ontwerp-RES 1.0, het verdere proces en de manieren waarop men kan reageren op de ontwerp- RES 1.0. Deze bijeenkomst kunt u terugkijken via YouTube.
 • 2021 - De ontwerp-RES 1.0 lag tot 31 mei zes weken ter inzage. Tijdens deze periode konden inwoners bij ons terecht voor vragen en opmerkingen over de ontwerp-RES 1.0. Ook konden zij reageren door een inspraakreactie te sturen.
 • 2021 - Van natuurorganisaties, energiecoöperaties, groepen inwoners en individuele inwoners uit Warnsveld en Zutphen ontvingen we 18 inspraakreacties. Zij hebben op 14 juli persoonlijk antwoord gekregen op hun inspraakreactie. Alle inspraakreacties in de Cleantech Regio zijn verzameld en samengevoegd in één inspraaknotitie.

Hoe en wanneer komen we tot een RES?

 • Oktober 2019: Ondertekenen van het definitieve Klimaatakkoord.
 • In oktober 2020 heeft de Cleantech regio de Concept RES aangeboden aan het Rijk.
 • Juni 2021: dertig RES-regio’s moeten een RES 1.0 vaststellen. Daarin staat welke zoekgebieden de regio’s kansrijk vinden voor grootschalig opwekken van elektriciteit via zon en wind tot 2030.
 • De bedoeling is om de RES om de twee jaar te actualiseren op basis van technische en andere ontwikkelingen.

Meer informatie