Planning RES 1.0

Op deze pagina leest u meer over de planning van de RES 1.0.

Datum Onderwerp
13 april Collegebespreking RES 1.0 en lokaal haalbaarheidsonderzoek Zutphense zoekgebieden.
15 april Stuurgroep RES maakt het ontwerp van de RES 1.0 openbaar.
20 april Digitale informatieavond RES 1.0
20 april - 30 mei Overleg met inwoners en mogelijkheid tot het indienen van standpunten en reacties door inwoners en andere belanghebbenden.
13 juli Bespreking inspraakreacties in college en collegestandpunt. De openbaarmaking van de inspraakreacties is afgestemd met alle gemeenten en overheden in de Cleantech Regio en is op 14 juli.
6 september Forumbehandeling: het forum bespreekt de inspraaknotitie en de wijzigingen die op de inspraaknotitie zijn voorgesteld. Tijdens deze forumbijeenkomst kunt u in overleg met de griffie inspreken om uw standpunt toe te lichten.
20 september

Raadsvergadering: de gemeenteraad stelt de wijzigingen en eventuele aanvullingen op de ontwerp-RES 1.0 vast. Deze wijzigingen gaan door naar de Cleantech Regio. Daar worden ze verwerkt in een voorstel voor een definitieve RES.

Oktober Cleantech Regio past de RES 1.0 aan.
9 november College van burgemeester en wethouders formuleert raadsvoorstel.
29 november Forumbehandeling: voor de allerlaatste keer kunnen er wijzigingen worden verzameld op het voorstel voor de definitieve RES. Tijdens deze vergadering kunt u in overleg met de griffie gebruikmaken van het spreekrecht.
13 december Raadsvergadering: de gemeenteraad neemt een definitief besluit over de RES 1.0. Daarmee is duidelijk hoeveel energie onze gemeente als onderdeel van Cleantech Regio wil gaan opwekken om voor 2030 de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen.
17 december Cleantech Regio biedt de RES 1.0 aan het Rijk aan.

Hoe en wanneer komen we tot een RES?

  • Oktober 2019: Ondertekenen van het definitieve Klimaatakkoord.
  • In oktober 2020 heeft de Cleantech regio de Concept RES aangeboden aan het Rijk.
  • Juni 2021: dertig RES-regio’s moeten een RES 1.0 vaststellen. Daarin staat welke zoekgebieden de regio’s kansrijk vinden voor grootschalig opwekken van elektriciteit via zon en wind tot 2030.
  • De bedoeling is om de RES om de twee jaar te actualiseren op basis van technische en andere ontwikkelingen.