Van Concept RES naar RES 1.0

In de Concept RES van oktober 2020 staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio tot 2030 kan realiseren en welke mogelijkheden er zijn voor zon- en windenergie na 2030.

Voor de Concept RES is uit de regio informatie opgehaald en verwerkt. Dat hebben we gedaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio. In het concept beschrijven we wat, waar, waarom en hoe we in de komende jaren zoveel mogelijk CO2 willen besparen. Dat doen we onder andere door duurzaam opwekken van zon- en windenergie.

Onze regio komt tot een maximale bijdrage van ruim 1,2 TW oftewel terawatt. Dit staat gelijk aan 1,2 miljard kilowatt. Deze bijdrage toont ambitie en samenwerking. Enkele uitgangspunten die in de concept-RES naar voren komen zijn:

 • In onze regio zien we grotere kansen op het gebied van zonne-energie dan windenergie.
 • Windmolens plaatsen we liefst zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen.
 • Het landschap is belangrijk. Die bepaalt mede hoe en waar we zonne-energie opwekken.

Vanaf oktober 2020 werkt de Cleantech Regio aan de RES 1.0. Dit betekent dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de ruimtelijke kenmerken van het landschap, het opwekpotentieel en de infrastructuur per zoekgebied. Het aanvullende onderzoek moet leiden tot de RES 1.0 waarin de regio de zoekgebieden ordent en een regionale zonne-strategie uitwerkt.

De gemeente is in januari 2021 gestart met een lokaal haalbaarheidsonderzoek. Hierbij wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het opwekken van zon- en windenergie in Zutphense zoekgebieden van de Concept RES.

Waarom werken we aan een Regionale Energie Strategie?

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat is de helft aan CO2 in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons landelijk Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken.

Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen, dus alle sectoren en alle regio’s. Om te beginnen met zonne- en windenergie. Dat heeft een grote invloed op ons leven en op onze leefomgeving. Elk zonneveld of elke windmolen heeft effect op het landschap. En ook op de omgeving van de omwonenden. De vraag is hoe we zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap. Met de Regionale Energiestrategie pakken gemeenten en regio’s met belanghebbenden dat samen aan.

Iedereen doet mee

De Regionale Energiestrategie (RES) helpt ons om samen keuzes te maken voor het opwekken van schone energie en voor het duurzaam verwarmen van onze gebouwen en woningen. Dertig regio’s werken aan hun eigen RES. De optelsom van al die regio’s draagt bij aan het halen van de doelen uit het klimaatakkoord.

De gemeente Zutphen maakt een RES met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem en Voorst, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland, board Cleantech Regio. Deventer werkt mee aan een andere RES-regio in de provincie Overijssel.

Wat hebben we tot nu toe gedaan om inwoners en organisaties te betrekken?

Verschillende inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en zeven gemeenten hebben samengewerkt aan het opstellen van de Concept RES.

 • In Zutphen is er in 2019 een inwonersenquête geweest over zonnevelden en windmolens. Daaraan hebben 470 inwoners meegedaan. Uit de enquête bleek dat in onze gemeente het draagvlak voor windmolens en zonne-energie relatief groot is.
 • Ook is er een lokaal atelier geweest in Zutphen. Er zijn ook regionale ateliers gehouden. Daarbij waren mensen aanwezig uit onze gemeente. Aan deze bijeenkomsten deden vertegenwoordigers mee van dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap. Tijdens de ateliers gingen zij met elkaar in gesprek over de inpassing van zon en wind.
 • Daarnaast is de gemeenteraad meegenomen op de inhoud en het proces van de RES. Er zijn voor de raden regionale avonden georganiseerd, maar ook verschillende lokale forums.
 • Op dinsdag 1 en donderdag 3 september 2020 konden inwoners in gesprek over de Conceptversie RES, met onder andere de gemeente, ZutphenEnergie en het waterschap. Daarnaast konden inwoners via een online reactieformulier op de website van de Cleantech Regio hun mening geven over de Concept RES.
 • Op 13 en 14 januari 2021 zijn inwonersorganisaties van Zutphen via een digitale bijeenkomst bijgepraat. De bijeenkomst ging over de voortgang van het onderzoek naar:
  •  landschappelijke inpassing (geschiktheid van locaties);
  •  netwerkinfrastructuur;
  •  en mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van zon- en windenergie.

Hoe en wanneer komen we tot een RES?

 • Oktober 2019: Ondertekenen van het definitieve Klimaatakkoord.
 • In oktober 2020 heeft de Cleantech regio de Concept RES aangeboden aan het Rijk.
 • Juni 2021: dertig RES-regio’s moeten een RES 1.0 vaststellen. Daarin staat welke zoekgebieden de regio’s  kansrijk vinden voor grootschalig opwekken van elektriciteit via zon en wind tot 2030.
 • De bedoeling is om de RES om de twee jaar te actualiseren op basis van technische en andere ontwikkelingen.

Meer informatie