Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Op deze pagina leest u wat we tot nu toe hebben gedaan om inwoners en organisaties te betrekken bij de RES.

2019

 • In Zutphen is er in 2019 een inwonersenquête geweest over zonnevelden en windmolens. Daaraan hebben 470 inwoners meegedaan. Uit de enquête bleek dat in onze gemeente het draagvlak voor windmolens en zonne-energie relatief groot is. De enquête is uitgezet via het inwonerspanel, social media en de website van de Cleantech Regio.
 • In Zutphen is er een lokaal atelier geweest. Er zijn ook regionale ateliers gehouden. Daarbij waren mensen aanwezig uit onze gemeente. Aan deze bijeenkomsten deden vertegenwoordigers mee van dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap. Tijdens de ateliers gingen zij met elkaar in gesprek over de inpassing van zon en wind. Hierbij is regionaal afgesproken dat verschillende stakeholders gericht werden uitgenodigd.
 • De gemeenteraad is vanaf 2019 iedere keer meegenomen op de inhoud en het proces van de RES. Er zijn voor de gemeenteraadsleden regionale avonden georganiseerd, maar ook verschillende lokale vergaderingen.

2020

 • Op dinsdag 1 en donderdag 3 september 2020 konden inwoners en andere geïnteresseerden in gesprek over de Conceptversie RES, met onder andere de gemeente, ZutphenEnergie en het waterschap. Inwoners konden ook via een online reactieformulier op de website van de Cleantech Regio hun mening geven over de Concept RES. Inwoners zijn uitgenodigd via social media, de website van de gemeente Zutphen, het huis-aan-huis blad en lokale media.
 • In november zijn er een aantal gesprekken geweest tussen de wethouder, inhoudelijk betrokken ambtenaren en inwoners die vragen en zorgen hadden over de RES en de beoogde zoekgebieden.

2021

 • In januari zijn er een aantal gesprekken geweest tussen de wethouder, inhoudelijk betrokken ambtenaren en inwoners die vragen en zorgen hadden over de RES en de beoogde zoekgebieden.
 • Op 13 en 14 januari zijn inwonersorganisaties van Zutphen via een digitale bijeenkomst bijgepraat door de Cleantech Regio. De bijeenkomst ging over de voortgang van het onderzoek naar: landschappelijke inpassing (geschiktheid van locaties), netwerkinfrastructuur en mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van zon- en windenergie. Hierbij is regionaal afgesproken dat verschillende stakeholders gericht werden uitgenodigd.
 • In januari is onze gemeente gestart met een lokaal haalbaarheidsonderzoek naar opwek van wind en zon in de gemeente Zutphen. Dit, om te zorgen voor een verdiepingsslag en meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van energie via zon en wind op Zutphens grondgebied. Het onderzoek draagt bij aan de lokale inbreng van de gemeente Zutphen in het verdere proces van Regionale Energiestrategie (RES) en de voorbereiding van de besluitvorming over de RES 1.0.
 • Sinds eind januari versturen we een nieuwsbrief over de lokale ontwikkelingen rondom de Regionale Energiestrategie. De nieuwsbrief wordt verstuurd zodra hier aanleiding toe is. Inmiddels zijn er drie nieuwsbrieven verstuurd en zijn er 145 abonnees.
 • Op 11 februari was er een digitale informatieavond waarbij inwoners werden bijgepraat over het verdere RES proces en de eerste uitkomsten van het lokaal haalbaarheidsonderzoek. De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek waren op dinsdag 9 februari met het college van B&W besproken en zijn daarna zo snel mogelijk gedeeld met inwoners tijdens de digitale informatieavond. Aanwezigen konden vragen stellen via de chat. Een aantal vragen werden tijdens de bijeenkomst beantwoord, de overige vragen en antwoorden zijn gebundeld in een Q&A op de website. Inwoners zijn voor deze avond uitgenodigd via de nieuwsbrief, social media, de website van de gemeente Zutphen, het huis-aan-huisblad en lokale media.
 • Op 15 april maakte de Cleantech Regio het ontwerp van de RES 1.0 openbaar.
 • Op dinsdag 16 en woensdag 17 februari waren er digitale inwonersbijeenkomsten per zoekgebied. Tijdens deze avonden waren er ook deelsessies, zodat inwoners en geïnteresseerden – voor zover digitaal mogelijk – in gesprek konden. Inwoners zijn uitgenodigd voor deze avonden via de nieuwsbrief, social media, de website van de gemeente Zutphen, het huis-aan-huisblad en lokale media.
 • Op dinsdag 20 april organiseerden we een digitale informatieavond over het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. Inwoners en andere geïnteresseerden werden bijgepraat over de inhoud van de ontwerp-RES 1.0, het verdere proces en de manieren waarop men kan reageren op de ontwerp- RES 1.0. Deze bijeenkomst kunt u terugkijken via YouTube.
 • De ontwerp-RES 1.0 lag tot 31 mei zes weken ter inzage. Tijdens deze periode konden inwoners bij ons terecht voor vragen en opmerkingen over de ontwerp-RES 1.0. Ook konden zij reageren door een inspraakreactie te sturen.
 • Van natuurorganisaties, energiecoöperaties, groepen inwoners en individuele inwoners uit Warnsveld en Zutphen ontvingen we 18 inspraakreacties. Zij hebben op 14 juli persoonlijk antwoord gekregen op hun inspraakreactie. Alle inspraakreacties in de Cleantech Regio zijn verzameld en samengevoegd in één inspraaknotitie.
 • Op 6 september vond de Forumvergadering plaats. De ontwerp-RES 1.0 stond op de agenda. Tijdens deze vergadering zijn de inspraaknotitie en de voorgestelde wijzigingen op de inspraaknotitie besproken. Via de website van de gemeenteraad kunt u alle stukken terugvinden en de vergadering terugkijken.
 • Op 20 september en 11 oktober heeft de gemeenteraad de Ontwerp RES 1.0 besproken. De gemeenteraad heeft besloten dat zij mogelijkheden ziet voor grootschalige wind- en zonne-energie in onze gemeente. Daarbij is het belangrijk dat concrete initiatieven passen binnen een 'afwegingskader voor wind- en zonne-energie'.
 • Op 11 november 2021 heeft de Cleantech Regio de RES 1.0 openbaar gemaakt.
 • Op 29 november vond de Forumvergadering plaats. De RES 1.0 stond op de agenda. Via de website van de gemeenteraad kunt u alle stukken terugvinden en de vergadering terugkijken.
 • Op 13 december heeft de gemeenteraad de RES 1.0 besproken. De gemeenteraad heeft besloten de RES 1.0 vast te stellen.