Verzoek Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bepaalt dat informatie van de overheid zoveel mogelijk openbaar moet zijn. Als u informatie of documenten wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u hiervoor een Wob-verzoek indienen.

U kunt een Wob-verzoek indienen als:

 • u informatie wilt die de gemeente ook echt heeft;
 • deze informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft:

 • waarover u informatie wilt ontvangen, of welk document u wilt ontvangen; 
 • op welk bestuurlijk onderwerp uw verzoek betrekking heeft; 

U kunt geen Wob-verzoek indienen als:

 • u antwoord wenst op vragen, of
 • u informatie wilt die de gemeente niet heeft;
 • u wilt dat de informatie alleen voor uzelf openbaar wordt gemaakt.

Een Wob-verzoek indienen

U kunt een Wob-verzoek online indienen of per brief. Het is niet mogelijk een Wob-verzoek per e-mail in te dienen.

Behandeling

Wij beslissen in principe binnen 4 weken op uw verzoek. Wij kunnen deze termijn verlengen met 4 weken. Hiervan ontvangt u dan bericht. Beslissen wij niet binnen deze termijn op uw verzoek? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan aan wie het Wob-verzoek gericht is. Dit kunnen zijn: de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, of de gemeenteraad. U kunt ook direct beroep bij de rechtbank Gelderland instellen nadat u ons in gebreke heeft gesteld.

Afwijzen Wob-verzoek

Wij wijzen uw verzoek af als een van de weigeringsgronden in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld als u om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens vraagt. Of wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar zou brengen.

Gedeeltelijk openbaar

Het kan ook zijn dat wij documenten alleen voor een deel openbaar maken. Dan worden delen van documenten onleesbaar gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een paragraaf over toezicht door de gemeente of een bijlage met financiële informatie. Persoonsgegevens en handtekeningen maken wij altijd onleesbaar. Wanneer de documenten niet openbaar worden gemaakt, wordt dit in het Wob-besluit uitgelegd.

Bezwaar maken tegen besluit

Bent u het niet eens met een Wob-besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Kosten

Voor een Wob-verzoek brengen wij kopieer- of scankosten in rekening:

 • tot 6 pagina's A4 enkelzijdig: gratis
 • 6 tot 13 pagina's A4 enkelzijdig: €4,90
 • 14 of meer pagina's A4 enkelzijdig, per pagina: €0,40
 • Per pagina op papier van ander formaat enkelzijdig: €0,90