Regionale Energie Strategie gaat nieuwe fase in

15-04-2021

De Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio gaat een nieuwe fase in. Het afgelopen jaar is de Concept RES met vele betrokken partijen besproken en zijn diverse onderzoeken gedaan. Dit leidde tot een ontwerp van de RES 1.0. Hierin staat dat de regio verwacht 1,07 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken in 2030. De ontwerp-RES 1.0 ligt vanaf 19 april ter inzage. Hiermee biedt de Cleantech Regio de ruimte om wensen en bedenkingen aan te dragen die de kwaliteit van de definitieve RES 1.0 ten goede komen. Definitieve vaststelling door de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de Algemeen Besturen van waterschappen is gepland voor uiterlijk half december 2021. De Cleantech Regio stuurt daarna de RES 1.0 naar het Nationaal Programma RES.

Wethouder Harry Matser: “Het is mooi dat er nu een nieuwe versie van de RES ter inzage ligt. De komende tijd gaan wij aan de slag om samen met inwoners en bedrijven te onderzoeken wat de RES 1.0 voor de Zutphense woon- en leefomgeving betekent. Daarin willen we graag iedereen meenemen. Zo organiseren wij op dinsdag 20 april een digitale informatiebijeenkomst en horen we graag de reacties van inwoners en andere geïnteresseerden. Want het blijft belangrijk dat we over een duurzame toekomst met elkaar in gesprek gaan en blijven.”

Duurzame energieopwekking

Veel inwoners en organisaties vinden het behoud van de landschappelijke waarden van ons gebied zeer belangrijk. Dat is dan ook het belangrijkste uitgangspunt bij de ontwerp-RES 1.0. Een wijziging in de ontwerp-RES 1.0 ten opzichte van de Concept RES is de hoeveelheid duurzame energie die we in 2030 denken op te wekken. Die is teruggebracht van 1,23 Terrawattuur (TWh; een eenheid voor hoeveelheid energie) in de Concept RES naar 1,07 TWh in de nieuwste versie. Dit komt doordat uit ecologisch onderzoek en haalbaarheidsstudies blijkt dat in ons gebied minder ruimte is voor het plaatsen van windmolens. De duurzame energie halen we uit wind (0,11 TWh), zonnepanelen op daken (0,51 TWh) en zonnepanelen op land (0,45 TWh).

Windmolens en zonnepanelen

De RES 1.0 legt het volgende voor ter beoordeling door de volksvertegenwoordigers: de bouw van ongeveer 15 windmolens en gebruik van circa 600 hectare land en grootschalige daken voor zonnepanelen. De 3 bestaande en 3 beoogde windmolens (die nu in procedure zijn bij de Raad van State) in Zutphen rekenen we hierin mee. Evenals de al aangelegde zonnepanelen op land en daken. Het gebruik van grootschalige daken is nieuw in deze versie van de RES. Om alle noodzakelijke zonne-energie op te wekken is 33% van het hiervoor geschikte dakoppervlak nodig. Het gaat onder meer om daken van agrariërs, bedrijven en kantoren waarop meer dan 50 zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Deze hoeveelheid zon op dak is ambitieus, omdat het ook aandacht vraagt voor opslag van energie.

Participatie en besluitvorming

Alle gemeenten in de Cleantech Regio vinden het belangrijk dat inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan de RES. Ook is het belangrijk dat gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van waterschappen zorgvuldig een besluit kunnen nemen. Daarom zijn inwoners en organisaties het afgelopen jaar betrokken bij de totstandkoming van de ontwerp-RES 1.0, onder andere met informatieavonden en ontwerpateliers. De Cleantech Regio kiest er ook voor om de definitieve RES 1.0 niet op 1 juli van dit jaar, maar half december aan te leveren bij het Nationaal Programma RES. Daardoor is er ruimte voor een zorgvuldige besluitvorming in 2 ronden. Eerst is er een formele inspraakprocedure waarin de ontwerp-RES 1.0 gedurende 6 weken ter inzage ligt. Een aangepaste versie komt dan in de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van waterschappen. Zij kunnen uiterlijk half december een definitief besluit nemen over de RES 1.0.

Inzagetermijn ontwerp-RES 1.0

De ontwerp-RES 1.0 is vanaf 15 april in te zien op www.cleantechregio.nl/res, op de websites van deelnemende gemeenten, waterschappen en de provincie. De inspraaktermijn is van 19 april tot en met 30 mei.

Digitale informatiebijeenkomst gemeente Zutphen – dinsdag 20 april

Dinsdag 20 april om 19.00 uur organiseert de gemeente Zutphen een digitale informatiebijeenkomst over de ontwerp-RES 1.0. Tijdens de digitale informatiebijeenkomst krijgen inwoners en andere geïnteresseerden uitleg over de ontwerp-RES 1.0, het verdere proces en de gebieden waar de regio mogelijkheden ziet voor de opwekking van zonne- en windenergie, ook in de gemeente Zutphen. Daarnaast hoort de gemeente Zutphen graag op welke manier inwoners verder in overleg willen over de RES en de mogelijkheden voor energieopwekking in de gemeente. Inwoners kunnen via de chat vragen stellen. Via een link op www.zutphen.nl/res kunnen inwoners de bijeenkomst van 19.00 uur tot 20.30 uur live via internet volgen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Gezamenlijke ambitie

De RES is een gezamenlijke ambitie en strategie voor onze bijdrage aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Het laat zien hoeveel hernieuwbare energie we willen opwekken in 2030 en waar dat mogelijk is. Gemeenten beslissen over precieze locaties en voorwaarden op lokaal niveau. In hun lokale processen betrekken zij belanghebbenden om zo tot een zorgvuldige afweging te komen.
Ook geeft de RES inzicht in de regionale infrastructuur warmte. Hiervoor brengen we het aanbod en de vraag naar duurzame warmte in beeld en welke kansen er zijn voor ontwikkeling

Cleantech Regio

De Cleantech Regio is één van de 30 regio’s in Nederland die verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Samen gaan zij ervoor zorgen dat er 35TWh energie op land wordt gemaakt in 2030. Voor de RES werken in de Cleantech Regio samen: de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel en netbeheerder Liander. Gemeente Deventer (ook deel van de Cleantech Regio) doet mee in de RES West-Overijssel.