Onderzoek verbetering fiets- en wegverkeer tussen Deventer en Zutphen

27-07-2021

Samen met de provincie Gelderland, gemeenten Deventer en Lochem en de Fietsersbond onderzoeken we hoe we een vlot & veilige fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen kunnen realiseren. Op zo’n route hebben fietsers naast meer ruimte vaak ook voorrang. Tijdens het onderzoek kijken we naar het onderhoud en mogelijke knelpunten van de provinciale weg (N348) tussen  beide steden. Daarbij is de maximumsnelheid op de weg tussen Eefde en Gorssel een belangrijk aandachtspunt.

We gaan voor oplossingen die veilig zijn voor alle weggebruikers en aanwonenden, aantrekkelijk zijn voor fietsers én de leefbaarheid van de omgeving goed doen. Een grote uitdaging, omdat er beperkte ruimte is langs de rijbaan en ook het landelijke karakter van de omgeving een rol speelt. Rond de zomer van 2022 besluiten de samenwerkende partijen óf en waar de fietsroute F348 komt. Tussen Eefde en Gorssel zijn er 2 varianten: langs de provinciale weg of door het buitengebied. Ook kijkt de provincie welke maatregelen zij aan de provinciale weg tussen Deventer en Zutphen gaat uitvoeren, waaronder de inrichting van het wegvak Eefde-Gorssel.

2 sporen in 1 verkenning

De verkenning van de ‘vlot & veilige fietsroute’ F348, eerder opgepakt door de Cleantech Regio, valt samen met de verkenning naar knelpunten en onderhoud van de provinciale weg N348. Provincie Gelderland neemt de regie. Dit is een logische stap omdat de fietsroute en de provinciale weg in hetzelfde gebied tussen Deventer en Zutphen liggen. Keuzes in het ene project hebben automatisch gevolgen voor het andere project. Qua ontwerp, maar ook op maatschappelijk en bestuurlijk vlak. Vooral in het landelijk gebied tussen Eefde en Gorssel speelt dit.

Fietsroute F348 Deventer-Zutphen

Er worden 2 fietsroutevarianten verder onderzocht. De ene is een fietsroute geheel langs de N348. De andere is een combinatieroute die deels langs de N348 loopt en deels door het landelijk gebied tussen Gorssel en Eefde gaat. Bij dit vraagstuk worden resultaten van eerdere inspraak en de onlangs verschenen CROW-notitie over fietsstraten buiten de bebouwde kom meegenomen.

Provinciale weg N348 Deventer-Zutphen

Langs de N348 tussen Zutphen en Epse richt het onderzoek zich op knelpunten op de weg, het fietspad of in de berm en op de maatregelen die daarvoor genomen kunnen worden. Onderdeel van dit onderzoek is welke  maximumsnelheid op het wegvak Eefde-Gorssel gaat gelden. Een eerdere proef met een verlaagde maximumsnelheid van 60 km/uur leverde positieve resultaten op, maar ook vragen over de bijbehorende weginrichting. De uitvoering van eventuele maatregelen staat gepland in 2023.

Participatie en draagvlak

Op verschillende momenten en manieren tijdens de verkenning worden de omgeving en andere belanghebbenden geïnformeerd, gehoord of betrokken. Zo voert de omgevingsadviseur gesprekken met belanghebbenden. Een klankbordgroep kijkt mee naar het proces en de beoordeling van mogelijke oplossingsrichtingen. Verder komen er interactieve reactiemogelijkheden voor omwonenden en andere belanghebbenden, voordat er  keuzes worden gemaakt.

De projectgroep wil verschillende belangen (binnen de kaders) zo goed mogelijk mee laten wegen in het uiteindelijke advies over de voorkeursvariant. Ook worden hiermee de eventuele verschillen in draagvlak goed zichtbaar. De klankbordgroep bestaat uit verschillende dorpsraden, afdelingen van de fietsersbond en leden van de agrarische brancheorganisatie Cumela.

Meer weten?

Actuele- en achtergrondinformatie over het project vindt u op de projectpagina van de FN348.