Plannen Polsbroek en Boompjeswal: hoe zit het eigenlijk?

28-04-2023

We merken dat er onduidelijkheid is over de plannen voor de Polsbroek en Boompjeswal.

Update 3 mei 2023: Lees meer over de plannen op de pagina Structuurplan Polsbroek.

Achtergrond

De Polsbroek, Polsbroekpassage en Boompjeswal zijn bijzondere plekken in de binnenstad. Pal aan de historische vestingwerken, het park de Boompjeswal en de historische binnenstad ligt een grote parkeerplaats en een drukbezocht overdekt winkelcentrum van Ahold. Een aantal jaar geleden heeft de samenwerking Nijhuis Bouw / Ontwikkelingsmaatschappij Apeldoorn (OMA) bij de gemeente aangegeven haar vastgoed in de Polsbroek te willen herontwikkelen. Ahold heeft aan de gemeente te kennen gegeven het winkelcentrum te willen vernieuwen en het parkeerterrein te willen herinrichten. Tot slot heeft de ABN-AMRO enige tijd geleden haar vastgoed verkocht aan Nijhuis Bouw.

Structuurplan

Deze initiatieven tezamen zijn voor de gemeente aanleiding om een integraal plan te formuleren voor het gebied. Dat integrale plan is een structuurplan. Dit structuurplan is een basisplan waarin de kaders en uitgangspunten komen te staan die leidend zijn voor de deelplannen. In het structuurplan komt bijvoorbeeld te staan waar woningbouw mogelijk is, hoe hoog een gebouw mag worden, welke ontwerpuitgangspunten voor het park de Boompjeswal en nieuwbouw gelden, hoe de samenhang tussen de gebiedsdelen wordt uitgevoerd, hoe wordt aangesloten bij de historische bebouwing etc.

Het formuleren van een structuurplan voor het gebied staat niet op zichzelf. Er zijn in het verleden verschillende studies gedaan of uitgangspunten vastgesteld, zoals bijvoorbeeld de binnenstadsvisie, de visie Vesting van de Toekomst, de mobiliteitsvisie, de woonvisie. Ook ligt het gebied deels binnen en deels grenzend aan het beschermd stadsgezicht.

Twee bewonersavonden

Het formuleren van een structuurplan verrichten we ook niet op onszelf. De omwonenden van Polsbroek en Boompjeswal laten veel betrokkenheid zien. Daar zijn we als gemeente heel blij mee! We willen de betrokkenheid een goede plek geven in het proces, nu en voor het vervolg. Over de planontwikkeling Polsbroek zijn twee bewonersavonden geweest. We hebben daar veel reacties gekregen van de omwonenden, mondeling en schriftelijk en tijdens de bijeenkomsten. We wegen de reacties af bij de uitwerking van het voor te leggen structuurplan en nemen sowieso de reacties mee in de besluitvorming richting college en raad. Over het structuurplan moet het college van burgemeester en wethouders eerst nog een besluit nemen, daarna gaat het door naar de gemeenteraad.

Zorgvuldig te werk

We begrijpen ook de zorgen van omwonenden. Het groen aan de Boompjeswal is prachtig, heeft ecologische waarde en daar gaan we zorgvuldig mee om. Het groen van de Boompjeswal fungeert ook als een mooie groene wand naar de vrij grote parkeerplaats en het winkelcentrum. Hoe kunnen we die waarden benutten bij de herinrichting van het park?

Hoe verhoudt de bouwhoogte zich tot de omgeving en het stadssilhouet van de Zutphense binnenstad, past het bij de historische binnenstad, blijft het in verhouding en hoe kan de nieuwbouw voor meer samenhang zorgen? Dit verkennen we met verschillende varianten. We gaan nauwkeurig met de planvorming om. We letten steeds goed op of de plannen passen bij de historie, het groen, het park, de eerder vastgestelde kaders door de gemeenteraad, zoals de binnenstadsvisie en de visie Vesting van de toekomst, maar ook de mogelijkheden van vernieuwing die het gebied heeft.

We willen zo goed mogelijk met alle belangen om gaan. We vinden het belangrijk dat de kwaliteit en de functies van het gebied toegevoegde waarde heeft voor de binnenstad. En we zien ruimte voor binnenstedelijke inbreiding bij de Polsbroekpassage en het voormalige kantoor van ABN-AMRO. We juichen de voorstellen van OMA / Nijhuis Bouw voor woningbouw op deze locatie zeker toe, omdat we hiermee op een passende plek in het stedelijk gebied meer woningen kunnen toevoegen in Zutphen. Maar niet alles kan zomaar, juist in de binnenstad is het maatwerk en om dat goed vast te leggen, werken nu aan ons structuurplan.