Reactie op uitzending Pointer

13-04-2021

Op maandagavond 12 april 2021 was er een uitzending van het tv-programma Pointer op NPO2 over het protest tegen windmolens in en nabij natuur- en recreatiegebieden. Tijdens deze uitzending ging het onder andere over het proces van de Regionale Energiestrategie (RES) in de gemeente Zutphen. Een inwoner, boswachter Udo Hassefras en wethouder Duurzaamheid van de gemeente Zutphen, Harry Matser kwamen aan het woord. De redactie moet vanwege de beperkte uitzendtijd keuzes maken. Daardoor kwam onvoldoende aan bod dat de gemeente in het RES proces eerst alle zoekgebieden in beeld heeft gebracht. Daarna werd er onderzocht waar er wel en ook waar er geen grootschalige energie opwek kan komen. Naar aanleiding van de lokale haalbaarheidsstudie hebben wij geconcludeerd dat het plaatsen van windmolens bij de Lochemseweg in het bosgebied en het Zutphens Broekgebied niet wenselijk en mogelijk is op dit moment.  
 

Wethouder Harry Matser: “Ik vind het goed dat dit complexe onderwerp door het programma Pointer op de agenda wordt gezet en dat de zorgen van inwoners in beeld worden gebracht. Wel is het jammer, maar begrijpelijk, dat niet het hele interview is uitgezonden. We doorlopen een zorgvuldig proces, waarin we inwoners nu al meenemen en nog niets is besloten. Ik vind het belangrijk dat we met inwoners in gesprek blijven over een duurzame toekomst en hen betrekken bij de energietransitie, ook als de plannen nog in een zeer vroeg stadium zijn. Ik zou daarom graag – ook met behulp van de media – verder willen onderzoeken hoe we de verdieping met inwoners tot stand kunnen brengen. Dat blijft namelijk lastig bij deze opgave, ook in onze gemeente.”

Vanaf de bekendmaking van de verschillende zoekgebieden in onze gemeente, zijn er veel contactmomenten geweest met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de regio. Dat is ook de reden geweest dat onze gemeente een haalbaarheidsstudie is gestart en wij de resultaten van deze studie direct met inwoners en andere geïnteresseerden hebben gedeeld. Hieronder laten wij graag deze tijdlijn met contacten aan u zien.

Overzicht van momenten waarop inwoners en organisaties zijn betrokken.

Tijdlijn van momenten waarop inwoners en organisaties zijn betrokken - uitgeschreven versie

Momenten waarop inwoners en organisaties zijn betrokken

Verschillende inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en zeven gemeenten hebben samengewerkt aan het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES). Hierbij was het de opdracht om gezamenlijk en regionaal de maximale opwek in kaart te brengen. Er werd geen specifieke opgave of hoeveelheid aan de gemeente Zutphen gevraagd. Na het in kaart brengen van de gebieden in de regio waar er sprake kan zijn van opwek, wordt er gekeken naar mogelijke belemmeringen en wordt er lokaal verder ingezoomd. Dit vanuit de gedachte om te denken vanuit mogelijkheden en de regionale opgave.

 • 2019 - In Zutphen is er in 2019 een inwonersenquête geweest over zonnevelden en windmolens. Daaraan hebben 470 inwoners meegedaan. Uit de enquête bleek dat in onze gemeente het draagvlak voor windmolens en zonne-energie relatief groot is. De enquête is uitgezet via het inwonerspanel, social media en de website van de Cleantech Regio.
 • 2019 - In Zutphen is er een lokaal atelier geweest. Er zijn ook regionale ateliers gehouden. Daarbij waren mensen aanwezig uit onze gemeente. Aan deze bijeenkomsten deden vertegenwoordigers mee van dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap. Tijdens de ateliers gingen zij met elkaar in gesprek over de inpassing van zon en wind. Hierbij is regionaal afgesproken dat verschillende stakeholders gericht werden uitgenodigd.
 • 2019 - De gemeenteraad is vanaf 2019 iedere keer meegenomen op de inhoud en het proces van de RES. Er zijn voor de gemeenteraadsleden regionale avonden georganiseerd, maar ook verschillende lokale vergaderingen.
 • 2020 - Op dinsdag 1 en donderdag 3 september 2020 konden inwoners en andere geïnteresseerden in gesprek over de Conceptversie RES, met onder andere de gemeente, ZutphenEnergie en het waterschap. Inwoners konden ook via een online reactieformulier op de website van de Cleantech Regio hun mening geven over de Concept RES. Inwoners zijn uitgenodigd via social media, de website van de gemeente Zutphen, het huis-aan-huis blad en lokale media.
 • 2020 / 2021 - In november 2020 en januari 2021 zijn er een aantal gesprekken geweest tussen de wethouder, inhoudelijk betrokken ambtenaren en inwoners die vragen en zorgen hadden over de RES en de beoogde zoekgebieden.
 • 2021 - Op 13 en 14 januari 2021 zijn inwonersorganisaties van Zutphen via een digitale bijeenkomst bijgepraat door de Cleantech Regio. De bijeenkomst ging over de voortgang van het onderzoek naar: landschappelijke inpassing (geschiktheid van locaties), netwerkinfrastructuur en mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van zon- en windenergie. Hierbij is regionaal afgesproken dat verschillende stakeholders gericht werden uitgenodigd.
 • 2021 - In januari 2021 is onze gemeente gestart met een lokaal haalbaarheidsonderzoek naar opwek van wind en zon in de gemeente Zutphen. Dit, om te zorgen voor een verdiepingsslag en meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van energie via zon en wind op Zutphens grondgebied. Het onderzoek draagt bij aan de lokale inbreng van de gemeente Zutphen in het verdere proces van Regionale Energiestrategie (RES) en de voorbereiding van de besluitvorming over de RES 1.0.
 • 2021 - Sinds eind januari 2021 versturen we een nieuwsbrief over de lokale ontwikkelingen rondom de Regionale Energiestrategie. De nieuwsbrief wordt verstuurd zodra hier aanleiding toe is. Inmiddels zijn er drie nieuwsbrieven verstuurd en zijn er 145 abonnees.
 • 2021 - Op 11 februari 2021 was er een digitale informatieavond waarbij inwoners werden bijgepraat over het verdere RES proces en de eerste uitkomsten van het lokaal haalbaarheidsonderzoek. De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek waren op dinsdag 9 februari 2021 met het college van B&W besproken en zijn daarna zo snel mogelijk gedeeld met inwoners tijdens de digitale informatieavond. Aanwezigen konden vragen stellen via de chat. Een aantal vragen werden tijdens de bijeenkomst beantwoord, de overige vragen en antwoorden zijn gebundeld in een Q&A op de website www.zutphen.nl/res. Inwoners zijn voor deze avond uitgenodigd via de nieuwsbrief, social media, de website van de gemeente Zutphen, het huis-aan-huisblad en lokale media.
 • 2021 - Op dinsdag 16 en woensdag 17 februari 2021 waren er digitale inwonersbijeenkomsten per zoekgebied. Tijdens deze avonden waren er ook deelsessies, zodat inwoners en geïnteresseerden – voor zover digitaal mogelijk – in gesprek konden. Inwoners zijn uitgenodigd voor deze avonden via de nieuwsbrief, social media, de website van de gemeente Zutphen, het huis-aan-huisblad en lokale media.
 • 2021 - Op dinsdag 20 april organiseert onze gemeente een digitale informatieavond over de aangepaste versie van de RES (de Ontwerp-RES 1.0). Inwoners en andere geïnteresseerden worden dan bijgepraat over de inhoud van de Ontwerp-RES 1.0, het verdere proces en de manieren waarop men kan reageren op de Ontwerp- RES 1.0. Via www.zutphen.nl/res kunnen inwoners de bijeenkomst live volgen. Vooraf aanmelden is niet nodig.