Poort van Zuid

Poort van Zuid is het gebied vanaf het ‘s Gravenhof, Vispoortplein en de Vispoortgracht tot de Houtwal. Dit gebied vormt één van de toegangen naar de binnenstad.

De gemeente wil de binnenstad versterken en aantrekkelijker maken voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Dat doet de gemeente door deze zuidelijke toegang van de binnenstad logischer in te richten. De uitgangspunten daarbij zijn:

  • Duurzame oplossingen voor energie en klimaat.
  • Een prettige woon- en leefomgeving.
  • Er is een goed alternatief nodig voor de parkeerplekken op het ’s Gravenhof als dit plein in de toekomst parkeervrij wordt.

's Gravenhof

Het 's Gravenhof is een bijzondere plek en ook het oudste plein van Zutphen. ’s Gravenhof is dé plek waar Zutphen is ontstaan en vroeger was dit het centrum van macht en geloof. Tegenwoordig is dit een plein met parkeerplekken. Het ’s Gravenhof is omringd door een hotel, restaurants, een museum, het stadhuis, huizen en de Walburgiskerk. De gemeente wil het plein aantrekkelijker en levendiger maken. Ook wil de gemeente de geschiedenis van het plein nog meer benadrukken en cultuur meer ruimte bieden.

Ondernemers en inwoners denken mee

Er zijn plannen om het 's Gravenhof opnieuw in te richten. Daarbij is het belangrijk dat de activiteiten en tentoonstellingen die te zien zijn in de gebouwen aan 's Gravenhof, ook op het plein zichtbaar zijn. Ondernemers aan het 's Gravenhof en de lange Hofstraat denken mee en werken aan plannen. Vanaf 2017 zijn er ook verschillende bijeenkomsten en gesprekken geweest met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied Poort van Zuid. Op die manier wordt dit plein dé culturele ontmoetingsplek van Zutphen. Een plein van en voor Zutphense ondernemers, organisaties en onze inwoners.

Deel van de plattegrond van Zutphen (rondom 's Gravenhof) in 1649.
Ingezoomd op het 's Gravenhof, 1694

Plannen ’s Gravenhof en de palts

Het plan om het ‘s Gravenhof autovrij te maken en anders in te richten, is dé gelegenheid om de palts (paleis) en haar geschiedenis zichtbaar te maken. In de tweede helft van de vorige eeuw zijn er opgravingen geweest. Door deze opgravingen is de bodem van het Rijksmonument al op een aantal plekken verstoord en opgegraven tot de totale diepte. Hierdoor is het mogelijk om ondergronds te gaan zonder het oorspronkelijke Rijksmonument te verstoren. De palts kan erg belangrijk zijn voor het toekomstige ’s Gravenhof. Uiteraard moet de gemeente de uiteindelijke invulling de komende jaren verder onderzoeken en invullen met inwoners en ondernemers.

Vervolg van de plannen

  • De resten van de Palts (paleis) uit de 11e eeuw liggen nog onder de parkeerplaats op het 's Gravenhof. De gemeente onderzoekt of en hoe dit paleis zichtbaar gemaakt kan worden.
  • De gemeente kijkt ook of de witte vleugel van het oude stadhuis (aan het Kerkhof) gebruikt kan worden voor cultuur, geschiedenis en ontmoeting.
  • De Walburgiskerk blijft waar hij is. Samen met stichting Walburgiskerk en het museum kijkt de gemeente naar de mogelijkheden voor tentoonstellingen of andere activiteiten.
  • Het plein zelf moet een fijne plek worden om te wandelen, te zitten en te genieten. Denk daarbij aan meer en mooie zitplekken, terrasjes en groen rondom de kerk.
Voorstel 's Gravenhof 'in vogelvlucht'
Voorstel plein 's Gravenhof

Uitstel herinrichting 's Gravenhof

Het college heeft besloten om de herinrichting van ’s Gravenhof een aantal jaren uit te stellen, ook vanwege het beperkte budget. Het college wil deze tijd gebruiken om de plannen voor het parkeeralternatief en de palts verder uit te werken. Het college heeft op 16 juli 2019 daarom besloten om de gemeenteraad het volgende voor te stellen:

  • kennis te nemen van de reacties rond de informatiebijeenkomst op 15 april 2019;
  • het structuurbeeld Poort van Zuid vast te stellen als kader voor de ontwikkeling van dit gebied;
  • in te stemmen met uitstel van de herinrichting van ’s Gravenhof in afwachting van het ontwerp voor de beleving van de palts.