Sportakkoord Zutphen

Opgesteld door: Rob de Vries, sportformateur Zutphen, 6 november 2019

De weg naar een lokaal sportakkoord Zutphen

Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend: 'Sport verenigt Nederland'. Het is het eindpunt van een intensief voorbereidingstraject en de start van een nieuwe fase, waarin VWS met velen gezamenlijk de ambities wil realiseren.

Sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je sociale contacten, je welzijn, je persoonlijke ontwikkeling en bovenal leuk om te doen. Niet voor niets sporten ruim 9,4 miljoen Nederlanders op wekelijkse basis. Mede doordat zoveel Nederlanders sporten en bewegen, is sport van grote maatschappelijke en economische waarde. Het Sportakkoord is erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor alle Nederlanders, in alle levensfasen. Zo wordt de volledige potentie van sport en bewegen beter benut.

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben de betrokken partners zes ambities geformuleerd. Thema’s waar de sportwereld en alle betrokken partijen de komende jaren voor gaan.

1. Inclusief sporten & bewegen

De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen.

2. Duurzame sportinfrastructuur

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.

3. Vitale sport- en beweegaanbieders

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op verbreding van hun aanbod.

4. Positieve sportcultuur

De ambitie is dat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen

De ambitie is dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen. Daarbij gaat de grootste aandacht naar de groep van 0 tot 12 jaar.

6. Topsport die inspireert

De zesde ambitie Topsport die inspireert' zal in de loop van 2019 worden uitgewerkt. Daarbij is de strekking dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport.

Van Nationaal Sportakkoord naar een lokaal sportakkoord Zutphen

Het Nationaal Sportakkoord wordt overal in het land vertaald naar lokale en regionale akkoorden, zodat ze in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Zutphen heeft in het voorjaar 2019 aangegeven een lokaal sportakkoord te willen afsluiten.

Het Nationaal Sportakkoord is niet opgesteld door het ministerie van VWS, maar is een afspraak tussen verschillende partijen, waaronder de VNG, NOC*NSF en nog veel meer partijen. Voor een lokaal sportakkoord geldt hetzelfde; het is een afspraak of een convenant waarin diverse partijen afspreken zich te willen inzetten om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor alle inwoners van onze gemeente, in alle levensfasen.

De vorm en de accenten die partijen daarin willen aanbrengen is een vrije keuze en zorgt er ook voor dat we die zaken een impuls geven, waar lokaal de meeste behoefte en draagvlak voor is.

Welke middelen zijn beschikbaar voor een Lokaal Sportakkoord Zutphen?

Voor een lokaal sportakkoord Zutphen is voor 2020 en 2021 jaarlijks € 30.000 subsidie beschikbaar vanuit de landelijke regeling. Daarnaast biedt NOC*NSF, bonden en provincies mogelijkheden voor ondersteuning in de vorm van cursussen, trainingen e. d. gericht op bestuurders, trainers en/of vrijwilligers. En de gemeente Zutphen zal het aantal buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen uitbreiden. De kosten voor een buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen worden voor 40% gesubsidieerd door het Rijk en deze uitbreiding wordt ook mogelijk door het Nationaal Sportakkoord. De uitbreiding komt niet ten laste van het uitvoeringsbudget van € 30.000 vanuit de landelijke regeling en de ondersteuning vanuit o.a. NOC*NSF.

Lokaal sportakkoord Zutphen

Het doel van het Lokaal Sportakkoord Zutphen is niet anders dan het doel van het Landelijk Sportakkoord. We willen in Zutphen de komende jaren gezamenlijk een impuls geven, zodat sport en bewegen leuker en toegankelijker wordt voor alle inwoners van Zutphen, in alle levensfasen. De gezamenlijke inspanning is een belangrijk onderdeel van zowel het Nationale Sportakkoord als de lokale sportakkoorden: met samenwerking komen we verder en met samenwerking benutten we de potenties van sport meer.

Op 21 mei en 3 oktober zijn verenigingen, gemeente en andere instanties die betrokkenen zijn bij sport en bewegen in Zutphen bijeen geweest om te brainstormen over een Lokaal Sportakkoord Zutphen. Op basis van deze bijeenkomsten hebben we gekozen voor de volgende aanpak voor Zutphen.

Het Sportakkoord Zutphen richt zich op de eerste vijf thema's van het Nationaal Sportakkoord: dus:

 1. Inclusief sporten & bewegen
 2. Duurzame sportinfrastructuur
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
 4. Positieve sportcultuur
 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen.

Bij duurzame sportinfrastructuur (thema 2) beperken we ons in Zutphen tot initiatieven die bijdragen aan kennisuitwisseling of procesbegeleiding voor een brede groep en we gaan de middelen niet benutten voor investeringen in accommodaties. Thema 6 (topsport) maakt geen deel uit van het Sportakkoord Zutphen, omdat we ons richten op de breedte van de Zutphense samenleving.

Hoe pakken we het aan?

We ontwikkelen in Zutphen een laagdrempelige subsidieregeling die diverse partijen in staat stelt om een financieel zetje in de rug te ontvangen voor interventies dan wel activiteiten die bijdragen aan de doelen en thema's van het Sportakkoord Zutphen.

Per jaar (2020 en 2021) is € 30.000 beschikbaar vanuit het ministerie van VWS. Daarnaast is per jaar een substantieel budget beschikbaar aan ondersteuningsmogelijkheden (trainingen, cursussen, workshops... ) vanuit o.a. NOC*NSF.

Het lokale uitvoeringsbudget wordt ondergebracht in deze subsidieregeling. Belangrijke uitgangspunten van deze werkwijze zijn:

 • Initiatiefnemers kunnen gedurende een vaste periode per jaar een subsidieaanvraag doen voor een project, dat zich richt op de gekozen thema's van het Lokaal Sportakkoord Zutphen. De insteek is: gelijke kansen voor iedereen.
 • De aanvraag gaat gepaard met een klein plan van aanpak dat tenminste beschrijft wat de doelstelling, de werkwijze en kosten, evenals het beoogde resultaat en de wijze van borging op termijn.
 • Een commissie beoordeelt de plannen en maakt een selectie. De commissie werkt transparant middels een puntensysteem. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Bij initiatieven die niet uitgekozen worden voor financiële ondersteuning zet de commissie zich in om op een andere manier te ondersteunen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van contacten uit het netwerk.
 • De gemeente adviseert slechts op de achtergrond bij de selectie van initiatieven. Zij heeft vooral een rol als penningmeester, die de inzet van de budgetten bewaakt en de subsidie verstrekt indien de overige leden van de commissie akkoord zijn.
 • Er geldt een maximaal bedrag per initiatief per jaar, waarbij enkel de middelen worden verstrekt die daadwerkelijk nodig zijn om de interventie of activiteit te realiseren. In beginsel wordt uitgegaan van maximaal € 3.000 per goedgekeurd initiatief.
 • In uitzonderlijke situaties kan de commissie een hogere bijdrage toekennen op basis van impact en aantal samenwerkingspartijen. Het is niet de bedoeling dat enkele voorstellen het grootste deel van de middelen gebruiken en daardoor veel initiatieven geen bijdrage kunnen ontvangen.
 • Als ondersteuning via sportlijn/NOC*NSF of vanuit gemeentelijk beleid mogelijk is, wordt dat eerst benut.
 • Verenigingen mogen meerdere initiatieven indienen, maar er wordt slechts aan één initiatief een bijdrage toegekend en enkel wanneer het aan de voorwaarden voldoet.
 • Na toekenning moet een initiatief binnen 12 maanden van start gaan.
 • Voorafgaand aan het tweede jaar van de subsidieregeling volgt een evaluatie met de betrokken partijen.
 • De intentie is om begin 2020 een subsidieregeling gereed te hebben. Sportaanbieders en andere partijen kunnen per 1 maart 2020 een projectvoorstel indienen. Om initiatieven te ondersteunen, zal eind 2019/begin 2020 een informatiebijeenkomst plaatsvinden.

Daarnaast worden inhoudelijke voorwaarden aan de subsidieregeling verbonden, waaronder:

 • Samenwerking met tenminste één andere partij (vereniging en/of maatschappelijke partner en/ of bedrijfsleven) is een nadrukkelijke voorwaarde.
 • Het initiatief kan leiden tot verbreding voor anderen. Verbreding en kennisuitwisseling stimuleren we door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een hand-out, presentatie in het sportcafé of ter beschikken stellen van een werkplan.
 • Het kan gaan om bij voorkeur een nieuw initiatief of revitalisering van een bestaand initiatief (in een nieuw jasje).
 • Projecten en/of initiatieven hebben een maatschappelijk doel en geen winstoogmerk.

Hierbij verklaren onderstaande partijen dat zij:

 • De ambities voor de gekozen thema's uit het Lokaal Sportakkoord Zutphen onderschrijven, te weten (1) Inclusief sporten & bewegen, (2) Duurzame sportinfrastructuur, (3) Vitale sport- en beweegaanbieders, (4) Positieve sportcultuur en (5) Van jongs af aan vaardig in bewegen.
 • Via projecten samenwerking zoeken met organisaties op het gebied van sport, onderwijs, zorg, het sociaal domein en/of het bedrijfsleven, om de sportinfrastructuur van Zutphen te versterken en een impuls te geven aan de genoemde thema's.
 • Meewerken aan kennisuitwisselingen monitoring ten behoeve van lerend beleid.

Bij duurzame sportinfrastructuur (thema 2) beperken we ons in Zutphen tot initiatieven die bijdragen aan kennisuitwisseling of procesbegeleiding voor een brede groep en we gaan de middelen niet benutten voor investeringen in accommodaties.

Ondertekend door: Gemeente Zutphen, Perspectief Zutphen, Hanze Stars, K.I.K., Kegelfederatie Zutphen/Warnsveld, Atletiekvereniging Hanzesport, Anax, GGNet, Fysie Q, LTC Zutphen, ZVV AZC, ZVV De Hoven, FC Zutphen, Warnsveldse Boys, TennisInn Zutphen, ZZ & PC De IJsselmeeuwen, WSV Volleybal.