Vooradvies omgevingsvergunning (concept-verzoek)

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt of een melding doet, is het verstandig een vooradvies aan te vragen. Met een vooradvies weet u of uw plan wenselijk en haalbaar is. Het voordeel van een vooradvies is dat u uw plan nog niet in detail uitgewerkt hoeft te hebben. U hoort al in een vroege fase van uw plan of uw plan wel of niet kan. Onderdeel van het vooradvies zijn de intake- en omgevingstafel.

Zo werkt het

 • U kunt eerst een vergunningcheck doen. U heeft dan al een eerste inschatting of u een vergunning nodig heeft. Onderaan deze pagina leest u hoe u dit doet.
 • U vraagt een vooradvies aan. 
 • Als uw plan of initiatief niet past binnen het omgevingsplan of het beleid, komt uw plan bij de 'intaketafel'. 
 • Als uit de intaketafel blijkt dat uw plan wenselijk is, komt het bij de omgevingstafel. Hierna hoort u of uw plan haalbaar is. 

Intaketafel 

Past uw plan niet binnen het omgevingsplan of binnen beleid? Dan komt het bij de intaketafel. Enkele specialisten bespreken dan uw plan vanuit hun eigen vakgebied. Ook kan advies worden gevraagd aan bijvoorbeeld de provincie of het waterschap. 

De intaketafel weeg af of uw plan wenselijk is of niet. Daarbij wordt gekeken of uw plan past bij de Omgevingsvisie, de ambities en de doelen van de gemeente. En of uw plan voldoende kansrijk is om verder te worden behandeld.

De adviseurs van de intaketafel geven samen een advies. Zo weet u snel of uw plan wenselijk en voldoende kansrijk is en voorkomt u onnodige (tijds)investeringen. 

Uitkomst intaketafel 

Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk, met verschillende gevolgen voor uw plan: 

 1. Ja, uw plan is in deze vorm wenselijk. U wordt geïnformeerd over de vervolgstappen voor uw plan. 
 2. Ja, mits. Uw plan is wenselijk maar heeft een aantal aandachtspunten (mitsen). Om de kansrijkheid van uw plan te vergroten, moet uw plan op een (aantal) punt(en) worden aangepast. De toelichting op deze 'mitsen' staan toegelicht in de uitkomst.

  Let op: uw plan is wenselijk maar dit betekent niet dat ook daadwerkelijk een vergunning krijgt. Of uw plan voldoet aan de regels, bepaalt de Omgevingstafel in de volgende stap. 

 3. Nee, uw initiatief is (in deze vorm) niet wenselijk. Dit betekent dat de gemeente uw plan niet verder in behandeling neemt. Een vergunning voor dit plan wordt niet verleend. U ontvangt een toelichting op dit advies. Hiermee kunt u uw plan aanpassen en opnieuw laten toetsen, of besluiten het plan niet voort te zetten.

Omgevingstafel 

Krijgt u een positief advies van de intaketafel? Dan gaat de Omgevingstafel bepalen of uw plan haalbaar is, of haalbaar te maken is door uw plan aan te passen.

Meerdere adviseurs, soms ook van buiten de organisatie zoals van het waterschap of de provincie, bepalen de haalbaarheid. Op 1 moment zitten alle experts aan tafel. Hierdoor kan snel een besluit worden genomen. U, en/of uw adviseur, mogen hierbij zijn. Geef wel van tevoren aan dat u dit wilt.

Zo ja, dan wordt toegewerkt naar een concept-aanvraag omgevingsvergunning. Daarbij wordt het initiatief in samenhang (integraal vanuit diverse disciplines) bekeken en wordt gedacht vanuit mogelijkheden. 

De haalbaarheid wordt door meerdere adviseurs en soms ook ketenpartners (externen zoals waterschap of provincie) bepaald. Een omgevingstafel brengt al deze expertise samen op 1 moment, waardoor deze afweging niet meer tijd in beslag neemt dan nodig is. Ook u en/of uw adviseur is welkom aan de omgevingstafel als u dat van tevoren aangeeft.

Uitkomst omgevingstafel 

Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk met verschillende gevolgen voor uw plan: 

 1. Ja, uw plan is in deze vorm haalbaar. U wordt geïnformeerd over de vervolgstappen voor uw plan. U krijgt te horen welke stukken er nog toegevoegd moeten worden om een officiële aanvraag omgevingsvergunning in te kunnen dienen. 
 2. Ja, mits. Uw plan is haalbaar, maar heeft een aantal aandachtspunten (mitsen). Om de haalbaarheid van uw plan te vergroten, moet uw plan mogelijk op een (aantal) punt(en) worden aangepast. Het kan ook zijn dat er bepaalde aspecten ontbreken en alsnog moeten worden toegevoegd of dat er nader onderzoek op een discipline nodig is. De toelichting op deze 'mitsen' staan toegelicht in de uitkomst. De uitkomst van de omgevingstafel blijft een advies en geen formeel besluit. u heeft pas een besluit als u een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend en daarop is besloten. 
 3. Nee, uw initiatief is (in deze vorm) niet haalbaar. Ondanks dat uw plan wenselijk is, blijft het mogelijk niet haalbaar. Hier kunnen allerlei factoren een rol spelen. Uiteindelijk gaat het om het behouden van een goed woon-  en leefklimaat waarbij de diverse functies naast elkaar kunnen bestaan. Als hier niet aan wordt voldaan, dan wordt uw plan niet verder in behandeling genomen. Een vergunning voor dit plan wordt niet verleend. U ontvangt een toelichting op dit advies. Hiermee kunt u uw plan aanpassen en opnieuw laten toetsen, of besluiten het plan niet voort te zetten.

Zo doet u een Vergunningcheck

 • Ga naar de website van het Omgevingsloket.
 • Klik op 'Vergunningscheck'; u komt op een pagina met uitleg over de stappen van de Vergunningscheck. Klik vervolgens op 'Doe de Vergunningscheck'. 
 • In de eerste stap van de Vergunningscheck kiest u de locatie waar u werkzaamheden wilt verrichten. Dit kan door het invullen van een adres, postcode en huisnummer, kadastraal nummer, coördinaten of door zelf een gebied te tekenen op de kaart. Klik op 'Volgende stap' als u tevreden bent met de gekozen locatie.
 • In de tweede stap van de Vergunningscheck kiest u de werkzaamheid die u wilt doen. Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in duidelijke woorden. Aan de werkzaamheden zijn trefwoorden gekoppeld. Dit zijn zoekwoorden waarmee u de werkzaamheden kunt vinden. Selecteer de gewenste werkzaamheid. Klik op 'Volgende'. 
 • Op deze pagina kunt u extra werkzaamheden kiezen. Dit zijn werkzaamheden die anderen vaak samen doen met de eerder gekozen werkzaamheid, net zoals in een webshop bij ‘Anderen kozen ook…’. Het is handig om uw ‘winkelmandje’ zo veel mogelijk te vullen. Dan heeft u na het doorlopen van de Vergunningcheck een zo volledig mogelijk beeld van wat u moet doen voor het uitvoeren van uw plannen. Klik op ‘Volgende’. 
 • Op dit scherm ziet u alle werkzaamheden die zich in uw ‘winkelmandje’ bevinden. Hier kunt u eventueel nog werkzaamheden toevoegen of verwijderen. Klik op ‘Volgende stap’ als de werkzaamheden die u heeft gekozen een goed beeld geven van uw plannen.
 • Bij de derde stap van de Vergunningcheck worden per werkzaamheid de relevante vragen gesteld. Om verder te kunnen moet u die beantwoorden. Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap kunnen vragen stellen, deze staan elk in één of meerdere vraaggroepen. Door een vraag te beantwoorden gaat u automatisch door naar de volgende vraag. Daarbij klappen vraaggroepen open en dicht. U ziet alleen de vragen die van toepassing zijn op uw situatie. Het antwoord op een vraag kan ervoor zorgen dat andere vragen ‘verdwijnen’. De vragengroepen zijn gesorteerd per soort overheid en per werkzaamheid. U doorloopt alle vragen om tot een conclusie te komen. 
 • Heeft u alle vragen beantwoord, dan ziet u in de vierde stap het resultaat van de Vergunningcheck. De resultaten worden weergegeven in de vorm van een actielijst. De Vergunningcheck kent vijf verschillende resultaten: plichtenvrij, informatieplicht, meldplicht, vergunningplicht en verbod. Omdat de Vergunningcheck de vragenbomen van verschillende overheden toont, kunt u op deze resultaatpagina resultaten van verschillende overheden zien.