Coalitieakkoord 2018-2022

'Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld'. Het coalitieakkoord van GroenLinks, SP, PvdA en VVD voor de gemeente Zutphen.

Op deze pagina leest u de tekst van het coalitieakkoord. U kunt het coalitieakkoord ook downloaden als document. Het document is echter niet goed toegankelijk voor screenreaders.

Coalitieakkoord 2018-2022 (pdf, 9.2 MB)

Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld en versterken we onze sociaal-economische positie

Geschreven door GroenLinks, SP, PvdA, VVD; 18 mei 2018.

Coalitieakkoord 2018-2022

De gemeenteraad heeft zichzelf twee jaar geleden een flinke opdracht gegeven: onze sociaal-economische positie versterken. Daarvoor moeten we van Zutphen en Warnsveld een aantrekkelijke plek maken om te wonen en te bezoeken, waar iedereen erbij hoort en mee kan doen, waarin we een goed ondernemersklimaat stimuleren en ambitieus zijn in de energietransitie en de klimaatagenda. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Zeker niet omdat we financieel in zwaar weer zijn beland, maar onze ambities niet verminderd zijn. Terwijl we werken aan het behalen van onze doelen, moeten we ook ingrijpende beslissingen nemen en de tekorten in het sociaal domein de komende jaren flink terugbrengen. Dat maakt van deze opdracht een stevige uitdaging.

Maar Zutphen is een sterke en kleurrijke samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen deze uitdaging aankunnen. We zijn trots op de vele verschillende burgerinitiatieven, op de diversiteit aan winkels en horeca, op het brede palet aan onderwijs en het ruime culturele aanbod. Zutphen is een gemeente, waar iedereen kan meedoen en velen zich inzetten voor elkaar en voor een betere plek om te wonen. Als we samenwerken, als we ontwikkelingen mogelijk maken en ons laten uitdagen, dan gaat het ons lukken om kleur te geven aan Zutphen en Warnsveld. Samen met de raad, de inwoners en onze partners gaan we op zoek naar nieuwe manieren om onze ambities waar te maken.

In dit akkoord geven wij richting aan de ontwikkeling van Zutphen en Warnsveld onder de noemer: “Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld”. We doen dit als raad en college. Als inwoners, organisaties en ondernemers. Als kinderen, jongeren, ouders en ouderen. In onze gemeente en met onze partners in de Cleantech Regio.

De rode draad van dit akkoord bestaat uit vier doelen en zes speerpunten (een aanscherping van het huidige ‘Focustraject’). Met elkaar werken we aan de sociaal-economische versterking van onze gemeente. Alles wat we doen toetsen we aan de doelen: draagt het bij aan het aantrekkelijker maken van onze gemeente, aan een inclusieve samenleving, aan het ondernemersklimaat en aan de energietransitie en klimaatagenda.

Wij wensen het nieuwe college van burgemeester en wethouders alle wijsheid in het vertalen van dit akkoord naar een praktisch uitvoerbare collegeagenda voor de komende jaren en bespreken deze graag met elkaar in de raad.

Liza Luesink, GroenLinks; Nils Müller, SP; Jasper Bloem, PvdA; Antje van Dijk, VVD

“Alles wat we doen toetsen we aan de doelen: draagt het bij aan het aantrekkelijker maken van onze gemeente, aan een inclusieve samenleving, aan het ondernemersklimaat en aan de energietransitie en klimaatagenda?”

4 doelen

1. Aantrekkelijke gemeente om te wonen en te bezoeken

Iedereen moet kunnen wonen in een betaalbaar en energiezuinig huis in een groene levendige omgeving, waar je je veilig en prettig voelt. Alle inwoners profiteren van het kleurrijke aanbod aan kunst & cultuur, sport en verenigingsleven. Door in te zetten op een aantrekkelijke gemeente, trekken we nieuwe inwoners en bezoekers die hier graag (ver)blijven.

2. Iedereen hoort erbij en kan meedoen

In Zutphen mag je zijn wie je bent, ongeacht kleur, waar je in gelooft of van wie je houdt. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk inkomen, een plek om te wonen en een sociale en prettige leefomgeving. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, zorgen we dat mensen meer grip krijgen op hun leven. Dit doen we door gericht te investeren in het verminderen van zowel kwetsbaarheid als afhankelijkheid van de overheid. Daarnaast vergroten we de ruimte voor eigen initiatieven van inwoners.

3. Stimuleren van een goed ondernemersklimaat

Ondernemers zijn belangrijk voor Zutphen en de regio. Zij creëren werkgelegenheid, zorgen voor nieuwe ideeën en brengen dynamiek. Om bestaande ondernemers te helpen, nieuwe aan te trekken en startende en groeiende bedrijven bij te staan, is een goed ondernemersklimaat noodzakelijk. We investeren in samenwerking en partnerschappen in de gemeente Zutphen en de Cleantech Regio.

4. Zutphen is ambitieus in de energietransitie en de klimaatagenda

We gaan voor een energieneutrale gemeente in 2030. Achterstand op het gebied van energietransitie wordt omgezet naar voorop lopen hierin. De gemeente neemt een voorbeeldrol in naar inwoners, ondernemers en de regio en ziet investeren in nieuwe energie als kans. Investeren betaalt zich uit in een sociaal-economisch sterker Zutphen: een groen klimaat, werkgelegenheid en (financieel) profijt voor de inwoners.

“Zutphen is een sterke en kleurrijke samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen deze uitdaging aankunnen.”

6 speerpunten

Speerpunt 1: In 2030 is Zutphen energieneutraal

De energietransitie heeft grote gevolgen voor de huizen waarin we wonen en de manier waarop we ons verplaatsen. We zien een schone toekomst als kans! Kans voor onze economie, voor nieuwe banen, voor aansluiting op de Cleantech Agenda en voor de noodzakelijke omslag die we met elkaar moeten maken vanwege de klimaatverandering. Wij zetten in op nieuwe energiebronnen en gaan door met het plaatsen van de windmolens ten noorden van De Mars. We steunen initiatieven en innovaties die het opwekken van schone energie bevorderen.

Partners in verduurzaming

We brengen duurzaamheid van de vergadertafel naar de huiskamer en het bedrijf. Daar moet het gebeuren. We willen het draagvlak voor de energietransitie vergroten, in plaats van schade toebrengen. Dit neemt niet weg dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. We staan voor een grote opgave die we samen met onze partners moeten realiseren. Van ‘schuur tot paleis’ zijn er zo’n 26.000 gebouwen in Zutphen die van een traditioneel, fossiel energiesysteem moeten overstappen naar een duurzaam alternatief.

Een goed voorbeeld dat we ondersteunen is het project Transform 1.0, waarin we samen met Deventer, Apeldoorn en Zwolle binnen vijf tot zeven jaar 40.000 woningen van het gas af helpen. Omdat vraagstukken rondom energie en klimaat zich niet beperken tot de gemeentegrens, is regionale samenwerking in de Cleantech Regio een randvoorwaarde en omarmen we de agenda van de Cleantech Regio. De gemeente stelt zich op als actief partner in de Cleantech Regio en van het Cleantech Center.

Natuur en afval

We streven naar een circulaire economie, waarbij afval een grondstof wordt. We willen dat de gemeente en bedrijven afspraken maken over milieuprestaties en innovaties door middel van zogenaamde ‘green deals’. Ook (sport)verenigingen en scholen worden gestimuleerd om energieneutraal een bijdrage te leveren.

Zutphen ligt midden in de natuur. We willen de bijzondere flora en fauna goed beschermen, biodiversiteit bevorderen en meer groen in plaats van stenen om in te spelen op extreem weer als gevolg van de klimaatverandering. Met name de waterschappen en de provincie zijn belangrijke partners op dit terrein.

Gasloos

We willen dat Zutphen een uniek voorbeeld wordt in het verduurzamen van de historische binnenstad. We zoeken hiervoor steun bij provincie en het Rijk en onderzoeken hoe we beeldbepalende en monumentale panden door flexibilisering in regelgeving kunnen verduurzamen, zonder in te boeten op historisch karakter. Waar nieuw gebouwd wordt, is ons beleid dat dat energieneutraal en aardgasloos zal zijn. Dit geldt ook zoveel als mogelijk voor reeds geplande woningbouw. Ook bestaande woningen worden beter geïsoleerd, we benutten de kansen die De Mars biedt met het warmtenet als warmtebron en we maken onze woningen wijk voor wijk gasloos. Omdat dit misschien vragen oproept, is begrijpelijk beleid een vereiste en moeten de maatregelen realistisch en voor iedereen betaalbaar zijn. De gemeente moet daarom nauw samenwerken met woningcorporaties, bewoners en eigenaren.

Zutphens Energieakkoord

De gemeente werkt samen met provincie en waterschap aan de opgaven rond de energietransitie en de klimaatagenda. We vertalen de agenda van de Cleantech Regio en het Gelders Energieakkoord naar een Zutphens Energieakkoord van gemeente, inwoners en ondernemingen. Dit is een belangrijke routekaart om onze ambities te halen.

Voorbeeldrol

De gemeente neemt haar voorbeeldrol serieus en neemt zelf het voortouw door gebouwen in gemeentelijk bezit binnen enkele jaren volledig te verduurzamen. De gemeente geeft daarnaast voortvarend uitvoering aan haar maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid, met als doel om binnen afzienbare tijd volledig duurzaam en zoveel mogelijk fair trade en circulair in te kopen.

Drempels verlagen

We juichen het toe dat bedrijven en particulieren zelf – en in samenspraak met hun buren – duurzaam investeren in hun huizen en panden. Op lange termijn zijn investeringen vaak rendabel, maar ze zijn bij aanschaf en aanleg meestal kostbaar. Dit werpt drempels op. Door garantstelling en hulp bij financiering via woningabonnementen kunnen we deze drempels verlagen. We streven naar een revolverend transitiefonds energie. We maken hierbij gebruik van bestaande subsidies en werken bij voorkeur samen met provincie en het Rijk.

“Ook bestaande woningen worden beter geïsoleerd, we benutten de kansen die De Mars biedt met het warmtenet als warmtebron en we maken onze woningen wijk voor wijk gasloos. ”

Speerpunt 2: Versterken woonklimaat

“Een groene gemeente met goede voorzieningen en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving heeft de toekomst. We willen Zutphen blijvend aantrekkelijk houden om te wonen en stimuleren een gevarieerd woningaanbod, met extra aandacht voor jongeren, jonge gezinnen en woningen voor ouderen. Samen met de raad en partners stellen we nog in 2018 de nieuwe woonvisie op.”

Verlagen woonlasten door verduurzaming woningen

We zetten in op een snelle verbetering van woningen met tocht, vocht en schimmel en van woningen waar de energielasten een groot deel van de woonlasten zijn. We willen de woonlasten verlagen door het verduurzamen van woningen via energiebesparing en -opwekking zonder daar een huurverhoging tegenover te stellen. Een aantrekkelijke stad en wijk om te wonen moeten we samen met inwoners en ontwikkelaars realiseren. Aanpassing van bestaande woningen en buurten is een opgave die we zorgvuldig moeten aanpakken. We willen op diverse plekken ruimte bieden voor eigen initiatief van inwoners, met ondersteuning van de gemeente. Kwaliteit gaat boven kwantiteit, dat betekent durven innoveren, experimenteren en flexibel omgaan met regels. Daarbij spelen we in op veranderende woonwensen en de energietransitie.

Artikel 1

Vluchtelingen en statushouders blijven welkom in onze gemeente, daarbij hebben zowel statushouders als inwoners de plicht de integratie te laten slagen. We willen dat iedereen ongeacht geaardheid of geslacht zichzelf kan zijn. Artikel 1 van de Grondwet wordt op verschillende plekken prominent zichtbaar. Zutphen draagt dit als regenbooggemeente actief uit, zij stimuleert ook scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties om LHBTI-beleid hanteren.

Sport en spel

We willen investeren in voorzieningen voor binnen- en buitensport en omarmen de nieuwe initiatieven die vanuit verenigingen gezamenlijk tot stand komen. We gaan door met de realisatie van meer natuurspeeltuinen en richten de publieke ruimte zo in dat zij uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten. Het doel voor het zwembad is een sluitende exploitatie met een professionele organisatievorm.

Veiligheid

Veilig wonen, verblijven en bewegen blijft een opgave van de stad waar continu aan gewerkt wordt. Recent zijn initiatieven genomen om samen met inwoners de verkeersveiligheid te vergroten door onveilige situaties op te sporen en onder meer te werken aan gedragsverandering. Naast verkeersveiligheid heeft ook de veiligheid tijdens het uitgaan in de binnenstad onze aandacht. Onder het Keurmerk Veilig Ondernemen is een werkgroep Veilig Uitgaan, bestaand uit onder andere inwoners, ondernemers en de gemeente, gestart met het uitvoeren van maatregelen om het veiligheidsgevoel tijdens het uitgaan in de binnenstad te vergroten. Een samenwerking als in deze werkgroep juichen we toe.

Verdeling woningen

Het percentage sociale huurwoningen in Zutphen dat in het bezit is van de corporaties, is bovengemiddeld hoog ten opzichte van de regio. We kiezen ervoor om dit percentage meer in evenwicht te brengen met de regio zonder sociale huurwoningen weg te halen. In sommige wijken, zoals bijvoorbeeld De Hoven, en voor sommige doelgroepen, zoals jongeren en ouderen, kan het realiseren van extra sociale huurwoningen bijdragen aan een betere balans van het woningaanbod. Door daarnaast meer koopwoningen bij te bouwen en een beroep op omliggende gemeenten te doen meer sociale huurwoningen te realiseren, zal het percentage niet verder stijgen. We hebben hiervoor zowel kwantitatief als kwalitatief ruimte nodig in de (regionale) woningbouwprogrammering en gaan die ook opzoeken. Om de stap van sociale huur naar koop gemakkelijker te maken, willen we een deel van de nieuw te bouwen koopwoningen betaalbaar maken voor deze groep, bijvoorbeeld met gebruik van de koopgarantregeling. Daarmee helpen we mensen om zich naar wens te bewegen op de woningmarkt.

Doelgroepen

Wijken die in balans zijn, zijn sterke en aantrekkelijke wijken. We willen dat meer jongeren in Zutphen blijven en komen wonen, daarom houden we vast aan de ingezette lijn om woningen voor jongeren tot 23 jaar te realiseren. We investeren in een onderzoek naar woonbehoeften, waarin we kijken naar woonproblemen van ouderen, naar wat nodig is om zorg dichtbij huis te organiseren en wat nodig is om jonge gezinnen aan te trekken. Het beleid dat gericht is op het voorkomen van huurschulden in samenwerking met de woningbouwcorporaties en Perspectief Zutphen bouwen we verder uit naar partijen als zorgverzekeraars, energieleveranciers, de Belastingdienst en de gemeente zelf.

“We gaan door met de realisatie van meer natuurspeeltuinen en richten de publieke ruimte zo in dat zij uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten.”

Speerpunt 3: Zorg dichtbij mensen

“Vroegtijdige signalering voorkomt kostbare specialistische zorg en soms ook huisuitzettingen (denk aan de pilot met woningcorporaties). Voorkomen is beter dan genezen en bespaart op de lange termijn. We gaan waar mogelijk ons beleid, zorg dichtbij mensen tegen lagere kosten, versnellen. Door het creëren van meer ontmoetingsplekken waar mensen laagdrempelig terecht kunnen is het mogelijk om duurdere maatwerkbegeleiding terug te dringen. ”

Iedere inwoner van Zutphen kan op zijn tijd extra zorg nodig hebben. Sommigen kunnen dat in het eigen netwerk opvangen en anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Wij zetten ons ervoor in dat mensen met problemen en behoefte aan ondersteuning een menselijke gemeente treffen, die snel en dichtbij is. We stellen zorgverleners in staat hun werk goed te kunnen doen in de wijken, waardoor zij hulp laagdrempelig in kunnen zetten om groter wordende problemen te voorkomen. Zorg dichtbij is zowel beter voor mensen als voor de financiën van de gemeente.

Mensen centraal

Medewerkers én mensen die zorg nodig hebben weten zelf het beste wat nodig is. Niet op elke behoefte van mensen past een medisch antwoord en de beste zorg wordt niet per definitie met medicijnen of in een ziekenhuis gegeven. De essentie van de juiste zorg op de juiste plek is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichtbij mensen thuis) en het aanvullen van zorg (door bijvoorbeeld andere zorg zoals e-health). Onze leidraad daarbij is om in de toekomst het functioneren van de mensen en hun omgeving centraal te stellen. Door vanuit mogelijkheden van mensen te denken, voegen professionals waarde toe aan de kwaliteit van leven.

Eén toegang

Inwoners moeten weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning van de overheid. We gaan daarom van de huidige drie toegangen (Jeugdhulp, Inkomen en Wmo) waar inwoners terecht kunnen naar één toegang in het sociaal domein. Dit doen we in goede samenwerking met de wijkteams. Voor de wijkteams geldt een oriëntatie op preventie en vroegsignalering en voor de toegang geldt het verzorgen van maatwerkoplossingen. Daarnaast is het van belang dat we met partners bouwen aan een infrastructuur die ervoor zorgt dat mensen niet onnodig in duurdere zorg terecht komen. We willen leren van de opgedane ervaring in pilots elders in het land en ook zelf ruimte geven aan experimenten die aansluiten bij onze doelen.

Jeugd

Ieder kind moet gezond en veilig op kunnen groeien. Hiervoor werken we in de wijken samen met organisaties en scholen. Sociale activiteiten als sport, lidmaatschap van een vereniging en de bibliotheek zijn voor iedereen – en vooral voor kinderen – toegankelijk. We zetten ons in voor leefbare, groene wijken met voldoende (natuur) speelplekken en een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten voor jong en oud. Met in ieder geval jongeren en jongerenwerk ontwikkelen we stimulerend en preventief jeugdbeleid. In sommige gevallen is jeugdhulp nodig, deze moet snel, laagdrempelig en zo dichtbij mogelijk georganiseerd worden.

Iedereen doet mee

We werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen, met oog voor bijvoorbeeld de mogelijkheden van ouderen om hun zelfstandigheid te verbeteren. Met gericht beleid willen we mensen en met name kinderen helpen om in de toekomst (sterker) op eigen benen te staan. Dit betekent dat we inzetten op goede ondersteuning aan mensen met (financiële) problemen en schulden en dat we blijvend investeren in de aanpak van laaggeletterdheid, het versterken van digitale vaardigheden en het terugdringen van onderwijsachterstanden. Ons doel is om initiatieven die iets voor deze mensen betekenen nog meer met elkaar te laten samenwerken.

Huishoudelijke zorg

Gemeente Zutphen loopt voorop in de opbouw van een vernieuwde organisatie van de huishoudelijke zorg. De uitgangspunten voor de huishoudelijke zorg zijn dat cliënten hun vertrouwde hulp hebben, de hulpen zoveel als mogelijk vaste contracten hebben en dat cliënten, hulpen en de samenleving als geheel voldoende zeggenschap hebben over de kwaliteit van de huishoudelijke zorg. Doordat verwacht wordt dat mensen langer thuis blijven wonen, wordt vaker een beroep gedaan op zorg in de buurt en in huis. Dit organiseren we goed in nauwe samenwerking met wijkteams. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben krijgen dat.

Organisatievorm

We scherpen het raadsbesluit van januari 2018 aan. Uitgangspunt is de gefaseerde gunning van de uitvoering aan een of meer werknemerscoöperaties. Van september 2018 - 2021 gaan we contracten aan met partijen die werken op niet-commerciële basis, waarbij eventuele winst direct ten goede komt aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en aan de arbeidsvoorwaarden van hulpen. Reële tarieven (AMvB) zijn daarbij een voorwaarde. We zorgen voor een stevig Programma van Eisen voor aanbieders met langere contracten, goede arbeidsvoorwaarden en het stimuleren van de inzet van vertrouwde gezichten. Jaarlijks en steekproefsgewijs toetst de gemeente of de zorgaanbieders hieraan voldoen. We willen na 2021 alleen nog werken met werknemerscoöperatie(s), mits voldoende huishoudelijke hulpen daartoe bereid zijn. We willen zoveel mogelijk vaste contracten. We zetten ons actief in om hulpen te ondersteunen in de oprichting en verkennen of ook cliënten lid kunnen en willen worden. Om dit proces te bespoedigen en kracht bij te zetten streeft deze coalitie naar een gefaseerde invoer van een werknemerscoöperatie te beginnen met 20% in het eerste jaar, oplopend tot 100% na uiterlijk 5 jaar. Open House inkoop wordt gefaseerd afgebouwd; structurele subsidies liggen het meest voor de hand vanaf 2021. Hiermee komt in Zutphen een einde aan de marktwerking in huishoudelijke zorg.

Zeggenschap Huishoudelijk Zorgparlement

Zeker in de beginperiode van de overgang naar een nieuw systeem is het belangrijk dat hulpen, cliënten en het openbaar bestuur voldoende zeggenschap hebben over de kwaliteit die belangrijk is voor de leefsituatie van inwoners. Daarom heeft het college zitting aan tafel van het bestuur van de werknemerscoöperatie, bijvoorbeeld als agendalid. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheid voor een Zutphens Huishoudelijk Zorgparlement, waarin hulpen met elkaar en het college direct contact hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat de hulpen het beste in staat zijn om de huishoudelijke zorg naar eigen (professioneel en ervaringsdeskundig) inzicht in te richten.

“Met in ieder geval jongeren en jongerenwerk ontwikkelen we stimulerend en preventief jeugdbeleid.”

Speerpunt 4: Investeren in de binnenstad

“De binnenstad van Zutphen is uniek, waardevol en belangrijk bij het creëren van werk. We zetten ons met de ondernemers en de bewoners in om de gastvrijheid en het aanbod aan winkels en horeca te behouden en verder te verbeteren. Leegstand benutten we als kans. Daarnaast zorgen we voor nog betere bereikbaarheid en toegang naar de binnenstad. De gemeente denkt mee in kansen en werpt zo weinig mogelijk drempels op om ondernemerschap in de binnenstad te laten bloeien. We spelen daar bij in op de functieverandering van de binnenstad die de komende jaren zal plaatsvinden.”

Samen met de hele stad dragen we ‘het Verhaal van Zutphen’ met trots uit. Musea Zutphen, onderwijs en de culturele sector zijn daarin belangrijke partners. Zo bouwen we aan een binnenstad waarin we ons thuis voelen, onszelf kunnen blijven verwonderen en ontmoeting centraal staat.

Cultuur, erfgoed en toerisme

We willen dat Zutphen een culturele trekpleister wordt van Oost-Nederland en zich op het gebied van erfgoed door ontwikkelt tot (boven)regionaal kenniscentrum. Hiervoor werken we samen met onderwijspartners (van praktijkonderwijs tot universiteiten) en Provincie. We verbinden culturele instellingen, nieuwe podia en evenementen, zodat Zutphen nog aantrekkelijker is om te wonen, werken of te bezoeken. Het evenementenbeleid spitsen we toe op onze ambitie.

We blijven ons inzetten voor goede informatievoorziening, een breed aanbod aan activiteiten en een sterke profilering van Zutphen via Stichting Zutphen Promotie. We maken heldere prestatieafspraken en zoeken nadrukkelijk samenwerking met de Hanzesteden en de Achterhoek. We bevorderen cultureel ondernemerschap in Zutphen door grotere organisaties uit te dagen tot meer samenwerking met kleinere initiatieven. Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een theatervoorziening en concertzaal als onderdeel van het totale culturele aanbod. We hechten grote waarde aan het behoud van de bibliotheekvoorziening. Deze is ook belangrijk voor zaken als laaggeletterdheid.

Ondernemersklimaat

Ondernemers spelen een belangrijke rol in de lokale economie, de werkgelegenheid en de vitaliteit van Zutphen; ondernemers zijn daarom een belangrijke partner van de gemeente. We willen de ruimte voor ondernemerschap verder uitbreiden, met een stimulerend beleid dat aansluit op behoeften van ondernemers en bijdraagt aan duurzame groei. Het past Zutphen om binnen vier jaar opnieuw de prijs voor Beste Binnenstad van Nederland te ontvangen en/of genomineerd te worden als meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland. Om dit mogelijk te maken, zetten wij in op een bruisende binnenstad en wordt het Masterplan De Mars voortvarend uitgevoerd. We omarmen het plan om van De Mars het meest duurzame bedrijventerrein van de Cleantech Regio te maken. We werken samen met het bedrijfsleven en andere partners aan Cleantech-cluster Zutphen en we gaan door met het Cleantech Startersfonds.

Focus op schone mobiliteit

Het mobiliteitsplan van de gemeente Zutphen verlegt de focus van de auto naar andere vormen van mobiliteit die leefbaarheid en duurzaamheid bevorderen. Dat betekent meer aandacht voor de fiets, schoon en openbaar vervoer en voor een leeftijdsvriendelijke stad. Zutphen moet bekend staan als een gemeente die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Daarom wordt de Poort van Noord, de toegang vanaf het station, verbeterd en opgenomen in het mobiliteitsplan van de gemeente. Met betrekking tot de Poort van Zuid, de zuidelijke toegang tot de binnenstad, maken we een onderscheid tussen parkeerbeleid voor bewoners en voor bezoekers.

Samenwerken

Binnen de stad willen we dat je je gemakkelijk te voet of met de fiets kunt verplaatsen. Voor autorijders wordt het gebruik van slim parkeren, elektrisch rijden en deelauto’s steeds vanzelfsprekender. We stimuleren elektrisch vervoer en zorgen voor voldoende (snel)laadpalen in samenwerking met provincie en energiebedrijven. Busvervoer wordt wat ons betreft slimmer, flexibeler en elektrisch, waarbij we specifiek aandacht hebben voor vervoer van en naar werk. We willen meer straten herinrichten als fietsstraten en nadrukkelijk ook inwoners hierbij betrekken. Daarnaast gaan we in samenwerking met de regio en provincie door met het verbeteren van de snelfietspaden. Met het oog op schone mobiliteit verbeteren we de toegang voor De Mars en voor De Revelhorst en willen we watergebonden bedrijvigheid beter faciliteren. Dit alles in samenwerking met buurgemeenten, regio en provincie.

“We hechten grote waarde aan het behoud van de bibliotheekvoorziening. Deze is ook belangrijk voor zaken als laaggeletterdheid.”

Speerpunt 5: Samen werk bereikbaar maken

“We blijven werken aan een sterk Zutphen, waar je geschikte opleidingen kunt volgen en werkervaring kunt opdoen. Waar gekwalificeerde medewerkers zijn en waar ondernemers graag hun bedrijf hebben. We benutten de potentie van onze bedrijventerreinen, de netwerken van ondernemers en het Cleantech Center. We zorgen voor minder administratieve lasten en snelle vergunningverlening, waarbij de mogelijkheden van de Omgevingswet worden benut.Het nieuwe inkoop en aanbestedingsbeleid, dat zich richt op het kansen bieden aan lokale ondernemers en op duurzaam en sociaal inkopen, sluit naadloos aan bij ons doel om te zorgen voor een goed ondernemersklimaat in Zutphen.”

Vraag naar medewerkers

De ontwikkelingen in de energietransitie en in de maatschappelijke ondersteuning maken dat er meer werk en meer vraag naar personeel komt. De wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt blijft belangrijk om te zorgen voor gekwalificeerde medewerkers en aantrekken van nieuw talent. Met bedrijven, onderwijs en betrokkenen zelf ondersteunen we het vinden van een aansluiting tussen werkgever en werkzoekende. We willen dat de werkgelegenheid in Zutphen en omgeving toeneemt. Dit kan met een goed vestigingsklimaat en goede samenwerking tussen gemeente en bedrijven. Daarnaast zetten we in op behoud van bestaande werkgevers; zij zijn onze beste ambassadeurs voor nieuwe bedrijvigheid. We zien kansen voor nieuwe banen in de Cleantech- en de duurzaamheidssector, zeker wanneer we investeren in én een energieneutrale gemeente én een circulaire economie. We zetten Cleantech neer als een aantrekkelijke branche om in te werken, het vak te leren en te ondernemen.

Kleine ondernemers

Ook kleine ondernemers zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid van onze gemeente. Creatieve ondernemers, kunstenaars en start-ups krijgen wat ons betreft meer ruimte om leegstaande winkelruimtes of kantoorgebouwen te benutten. Dit vereist een snellere en flexibele opstelling van de gemeente. Andere sectoren waar we kansen zien en meer banen willen creëren, zijn groen, horeca, zorg, techniek en ICT. We willen het techniekonderwijs in samenwerking met ons bedrijfsleven realiseren en talentonderwijs te faciliteren. Op het gebied van inclusief werkgeverschap geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld en gaat met partners in gesprek over het creëren van meer werk. Denk hierbij aan (buurt)conciërges, groenvoorziening en beheer van flats en buurthuizen.

Onderwijs

Onze gemeente kent een divers onderwijsaanbod met keuze uit alle niveaus en verschillende stromingen. Behoud daarvan is niet vanzelfsprekend, want het aantal leerlingen daalt. Hierdoor komt het onderwijs in Zutphen en Warnsveld meer onder druk te staan. We zetten ons in om, samen met scholen, ouders, docenten en leerlingen, de grote diversiteit aan primair en voortgezet onderwijs te behouden. We voeren het masterplan Onderwijshuisvesting voortvarend uit en willen daarnaast samen met het onderwijs werken aan een sterk VMBO en MBO. Ook het bedrijfsleven en andere instellingen zijn een belangrijke partner. We willen dat het onderwijs beter aansluit op werkgelegenheid in de energietransitie en de zorg en dat jongeren hiervoor enthousiast worden gemaakt. Zutphen kan het ‘leerwerkplein’ van het oosten worden.

Participatie en het Plein

Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen, los van opleidingsniveau, inkomen of achternaam. We willen stappen zetten naar een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven en krijgt de ondersteuning die hij of zij verdient, zoals bij WALHALLAb of 2GetThere. We willen een langdurige financiering voor 2GetThere, waarbij de samenwerking met het Plein bevorderd moet worden. Op het gebied van de jeugdzorg willen we een soepeler overgang tussen de leeftijd 18- en 18+. Het bijstellen van het toegangsbeleid is daarbij essentieel: één toegang en meer preventie in de wijk in samenwerking met scholen, verengingen en initiatieven van inwoners.

Zekerheid medewerkers

De in de raad vastgestelde visie op de Participatiewet is ons uitgangspunt. Basiswaarden voor de doelgroep werkzoekenden zijn hierbij vertrouwen en meedoen, als springplank naar leren en werken. We willen dat de gemeente adequaat en zorgvuldig omspringt met medewerkers van het Plein, ook na de liquidatie. Het werk zal niet verdwijnen en de dienstverlening aan cliënten blijft nodig. We willen daarbij het werkbedrijf continueren, zoals besluitvorming tot nu toe geweest is. Ook willen we de samenwerking tussen WSP’en (Werkgevers Servicepunten) bevorderen, om te investeren in de afstemming tussen werkgevers en onderwijs.

Experimenteren

De uitvoering van de Participatiewet moet dienend zijn aan mensen en aan het bereiken van ons doel: iedereen hoort erbij en kan meedoen. Er is lef nodig om over regelingen en wetgeving heen te kijken en te werken vanuit vertrouwen. De lokale energiesector biedt op korte termijn kansen voor proefprojecten met nieuwe leer-werktrajecten in samenwerking met de vele partners in de gemeente.

“We willen dat het onderwijs beter aansluit op werkgelegenheid in de energietransitie en de zorg en dat jongeren hiervoor enthousiast worden gemaakt.”

Speerpunt 6: Sterk bestuur door samenwerken

“Inwoners, ondernemers en organisaties werken als partners samen aan een sterk Zutphen. Samen met de raad vernieuwen we onze besluitvorming en betrekken we vanaf het begin organisaties, ondernemers en inwoners actief bij ons beleid. Het recht om de gemeente uit te dagen wordt gericht en actief ingezet. Bij veranderingen in de openbare ruimte worden de inwoners uit het betreffende deel van de gemeente vanaf het begin betrokken. Ook maken we het meer vanzelfsprekend dat kinderen en jongeren aan de slag gaan met onderwerpen in de gemeente die hen raken. Hun frisse blik en creativiteit zijn goud waard!”

Inwoners

We willen dat onze inwoners meedenken, meepraten en meewerken aan de vraagstukken die hen raken en dat de gemeente naar hen luistert. We benutten de kennis en de creativiteit die in de samenleving aanwezig zijn, van de Zuidwijken tot aan De Hoven en Warnsveld, en gebruiken de ideeën van betrokken inwoners, zoals we in het Blauwboek gedaan hebben. Ook binnen de interne organisatie van de gemeente stimuleren collega’s elkaar minder achter het bureau te zitten, meer naar initiatieven toe te bewegen en iets nieuws te proberen.

Ondernemers

Wij hebben de ambitie om met ondernemers een publiek-private investeringsagenda op te stellen. Een agenda die de verdergaande digitalisering ondersteunt, die antwoord biedt op energie- en klimaatvraagstukken, die de bereikbaarheid en het aanbod op de arbeidsmarkt versterkt en de samenwerking met het (beroeps)onderwijs vergroot. De investeringsagenda vindt aansluiting bij de Cleantech-agenda en bij het overleg waarin ondernemers, ondernemersorganisaties en pandeigenaren op eigen initiatief met elkaar spreken over de oprichting van een collectief fonds ter vervanging van de huidige ondernemersfondsen.

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met de invoering van deze wet kunnen wij onze leefomgeving verbeteren. De samenvoeging van vele afzonderlijke wetten tot één nieuwe wet biedt bij uitstek de kans om de regelgeving te versoepelen en de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners meer invloed te geven. Samen met de samenleving maken wij een Omgevingsvisie en een daarbij behorend plan. De lokale inpassing sluit aan op de provinciale Omgevingsvisie. We gaan nu al aan de slag met de uitgangspunten van de Omgevingswet zoals minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen.

Burgerbegroting

Investeren in de IJsselkade of toch meer naar het onderhoud voor het groen in de wijken? Goede sportvoorzieningen zijn belangrijk, maar betekent dit investeren in een nieuwe sporthal of zorgen dat iedereen lid kan zijn van een vereniging? Een willekeurige greep uit keuzes die de gemeenteraad maakt.

Met inwoners

We zijn ervan overtuigd dat we deze keuzes het beste samen met inwoners kunnen maken. Inzicht in inkomsten en uitgaven van de gemeente is hierbij noodzakelijk, want geld kan maar één keer worden uitgegeven. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: gemeenteraad én inwoners hebben meer inzicht om goed met elkaar in gesprek te gaan en keuzes te maken. We laten ons hierbij inspireren door voorbeelden zoals Breda (Breda Begroot), Antwerpen (G1000) en Porto Allegre in Brazilië (stadion met 50.000 inwoners die de begroting opstellen).

Begroting 2020

De begroting van 2020 wordt de eerste Zutphense burgerbegroting waar een brede groep inwoners invloed op heeft. De gemeenteraad moet hierbij bereid zijn om een deel van het budgetrecht los te laten en vertrouwen en ruimte te geven. Wij hebben er vertrouwen in dat de Zutphense gemeenteraad dit aandurft samen met een zo breed mogelijke groep inwoners: van ‘the usual suspects’ naar brede burgerbetrokkenheid. Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld!

“We zijn ervan overtuigd dat we keuzes het beste samen met inwoners kunnen maken.”

Financiën

“Met dit akkoord werken we aan een sociaal-economisch krachtige gemeente. Een financieel gezonde gemeente hoort daarbij. Op het moment van schrijven van dit akkoord staat de gemeente er financieel niet goed voor en worden denkrichtingen voorgelegd aan de raad. Deze coalitie wil dit proces de komende periode met de gehele raad doorlopen en geeft met dit akkoord richting aan dat gesprek.”

Twee momenten per jaar

Met de raad willen we in gesprek over de mogelijkheid om te kiezen voor twee vaste momenten per jaar voor nieuw beleid, zodat voorstellen niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel beter tegen elkaar afgewogen worden. Als het college of de raad een voorstel doet om extra geld uit te geven op een ander moment moet solide dekking worden aangewezen. Behalve als er sprake is van externe dekking, moet in het voorstel aangegeven worden welk bestaand beleid moet worden geschrapt of verminderd.

Weerstandsratio

Om in de toekomst tegenvallers voldoende op te kunnen vangen en het voorzieningenniveau op peil te kunnen houden, is een weerstandsratio van minimaal 1,0 nodig. Het streven is om dit te laten toenemen naar een ratio van 1,5 door de algemene reserve te verhogen naar een percentage tussen de vier en zes procent van de gemeentelijke begroting. Dit willen we realiseren door onder andere het versterken van de begrotingsdiscipline, steviger risicomanagement en de inzet van eventuele meevallers de komende jaren.

Sociaal domein

We maken ons samen met andere gemeenten grote zorgen over de betaalbaarheid van het sociaal domein. Er wordt een groter beroep gedaan op zorg en ondersteuning, terwijl het Rijk de budgetten heeft verlaagd. Samen met andere gemeenten voeren we actie om de kortingen op de budgetten binnen het sociaal domein ongedaan te maken. We willen dat de gemeente de benodigde bezuinigingen voor twee derde deel binnen het sociaal domein realiseert.

Inzicht

Vanaf 2019 worden de sociaal domeintaken geïntegreerd in de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Op basis van inzicht op de verleende zorg en de kosten bepalen we welk percentage van de gehele begroting rechtvaardig en wenselijk is om het sociale domein verder in te richten en de taken uit te voeren. Dit vereist een betrouwbaar beeld van onze totale uitgaven binnen het sociaal domein, zodat we samen met de raad keuzes kunnen maken. Het inzicht in de zorgkosten moet worden versterkt. Kosten die structureel zijn, moeten ook uit structurele middelen worden bekostigd. We stellen specifiek voor het sociaal domein een controller aan.

Eenvoud

We gaan van drie plekken naar één toegang voor het eerste gesprek waar mensen terecht kunnen (zie speerpunt Zorg dichtbij). Het inrichten van de toegang waar inwoners met hun vragen over Zorg en Inkomen terecht kunnen en de inrichting van het Werkbedrijf bieden de ruimte scherp op beheersing van de kosten te letten. Eenvoud in de toegang en in de uitvoering levert niet alleen inhoudelijk winst op voor inwoners en zorgprofessionals, maar is ook goedkoper.

Versnellen transformatie

We gaan waar mogelijk ons beleid ‘Zorg op maat tegen lagere kosten’ versnellen. De gemeente stuurt op subsidieafspraken bij algemene voorzieningen en bij verwijzing in de toegang. We willen nadrukkelijk ruimte geven aan nieuwe initiatieven die de bestaande manier van werken kunnen uitdagen. Tot nu toe draaien deze initiatieven naast de uitvoering van het bestaande beleid. Wij vinden dat als succes is aangetoond, deze nieuwe initiatieven de huidige manier van werken moeten vervangen.

Afweging op de gehele begroting

Om de begroting weer structureel sluitend te krijgen is een kritische blik op de hele begroting van de gemeente noodzakelijk, niet alleen binnen het sociaal domein. We zien kansen in het vereenvoudigen van regels en procedures, het verhogen van inkomsten, het stimuleren van ondernemerschap, de inzet van deskundigheid van inwoners en het verkopen of delen van gemeentelijk vastgoed. Om onze ambitie in dit akkoord te realiseren, kijken we kritisch naar het huidige beleid en lichten we de reserves door om middelen vrij te maken voor nieuw beleid.

Financiële uitgangspunten

 1. Deze periode willen we met structurele maatregelen de begroting in meerjarenperspectief sluitend krijgen. Alle keuzes die we maken toetsen we aan de vier doelen en op haalbaarheid;
 2. Actueel inzicht in uitgaven, met name in het sociaal domein, is cruciaal;
 3. Slim samenwerken in de regio, krachten en geldstromen bundelen waarbij we scherp zijn op subsidiemogelijkheden van EU, Rijk en provincie;
 4. Door eenvoud in regels, snelheid in afhandeling van aanvragen en leercirkels verbetert de gemeente niet alleen de dienstverlening, maar kan de gemeente ook besparingen realiseren;
 5. Ondernemerschap stimuleren, ook bij gesubsidieerde instellingen;
 6. Energie en deskundigheid van inwoners inzetten en versterken. Voor 2020 stellen we een burgerbegroting op, waarbij inwoners meer zeggenschap krijgen over vooral die delen van het budget die hun leefomgeving raken;
 7. Deeleconomie bevorderen, bijvoorbeeld door het delen van hulpmiddelen en gebouwen.

Kandidaat wethouders

“De coalitiepartijen stellen hun kandidaat wethouder graag aan u voor. Zij gaan samen met burgemeester Annemieke Vermeulen het team vormen dat het coalitieakkoord ‘Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld’ de komende vier jaar gaat uitvoeren.”

Harry Matser (GroenLinks)

Ik gun Zutphen een periode waarin haar inwoners nog meer vertrouwen krijgen in het samen mooier maken van onze stad, dorp en buitengebied. Dit akkoord nodigt alle inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nadrukkelijk uit om samen in de komende jaren onze kennis en talenten in te zetten en te delen. Ideeën, kleine en grote initiatieven en resultaten zijn nodig om de volgende stap te zetten naar een meer duurzame gemeente. Een gemeente die vanwege de betrokkenheid, kennis en kunde van haar inwoners aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te bezoeken.

Portefeuilles

 • Energie en klimaat
 • Mobiliteit
 • Burgerparticipatie
 • Financiën
 • Personeel en organisatieontwikkeling
 • Speerpunt Zutphen energieneutraal in 2030
 • Speerpunt Sterk bestuur door samenwerken
 • Project Noorderhaven
 • GR Tribuut

Typerend voor mij is

Ik woon al mijn hele leven in Zutphen en voel me een echte Zutphenees. Ik ben optimistisch en kijk bij voorkeur naar wat wel kan. Samen met anderen bereik ik de beste resultaten, een “mensenmens”, vernieuwer, ontwikkelaar die duidelijk is over wat hij wil bereiken.

Mijn werkervaring en opleiding

Ik ben bedrijfskundige en heb gewerkt in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid. De laatste 20 jaar heb ik ervaring opgedaan in verschillende directie- en bestuurlijke functies in de rechtspraak, het ziekenhuis en de langdurige zorg.

Mathijs ten Broeke (SP)

Ik gun Zutphen een goede toekomst voor alle inwoners. Dat krijgen we alleen voor elkaar als we dit samen doen en iedereen hier ook grip op heeft. Daar hoort een gemeentebestuur bij dat hiervoor dag in dag uit tot het gaatje gaat. Al jaren knok ik met tientallen inwoners voor een betere samenleving, nu wil ik dat graag gaan doen vanuit de functie van wethouder. We gaan als team aan de slag en ik heb er zin in.

Portefeuilles

 • Wmo
 • Wonen
 • Cultuur en erfgoed
 • Speerpunt Zorg dichtbij mensen
 • Speerpunt Versterken Woonklimaat
 • GR GGD Noorden
 • Oost-Gelderland

Typerend voor mij is

Dat ik mijn grote idealen voor een rechtvaardige en sociale samenleving hand in hand laat gaan met vele kleine daden, met de nodige trots en bravoure. Daarnaast zorgen mijn oldtimer brommer (Honda C50) en het gitaar spelen in een band voor extra schwung in m’n leven.

Mijn werkervaring en opleiding

Na het afronden van de hbo-opleiding journalistiek heb ik een half jaar lang in het Europees Parlement veel kennis opgedaan over internationale handelsverdragen. Vervolgens ben ik bij het landelijk partijbureau van de SP gaan werken, eerst als assistent van de partijsecretaris, later als rechterhand van de penningmeester. Tevens vanaf 2014 gemeenteraadslid en vanaf 2015 fractievoorzitter.

Annelies de Jonge (PvdA)

Ik gun Zutphen een mooie toekomst, met energie en ambitie. Waar kinderen en jongeren het naar hun zin hebben, waar mensen werk hebben dat zij leuk vinden en ook werk kunnen vinden als zij hiernaar op zoek zijn, waar ondernemers goede zaken doen, waar we voor elkaar klaar staan als het even of gewoon helemaal niet meer lukt en waar mensen fijn kunnen wonen in een bruisende stad in een bruisende regio.

Portefeuilles

 • Economie en arbeidsmarkt
 • Inkoopbeleid
 • Jeugd
 • Speerpunt Binnenstad
 • Onderwijs
 • Speerpunt Samen werk bereikbaar maken
 • Leefomgeving
 • Project Rivier in de Stad
 • ICT
 • GR Cleantech Regio Stedendriehoek

Typerend voor mij is

Ik heb een groot gevoel voor rechtvaardigheid en wil graag mensen helpen weer op eigen benen te staan. Ik zie overal kansen en mogelijkheden en ben soms ook wat ongeduldig. Ik deins er niet voor terug om moeilijke besluiten te nemen, wil graag doorpakken en ik sta voor mijn zaak. Ik geniet van het met anderen ontwikkelen van ideeën die Zutphen en haar regio verder helpen richting die mooie toekomst, met energie en ambitie.

Mijn werkervaring en opleiding

Ik ben sinds december 2013 wethouder van de gemeente Zutphen. Daarvoor ontwikkelde ik opleidingen voor de PvdA, gaf ik les aan de Hogeschool Windesheim en zat ik in de gemeenteraad van Zutphen. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Groningen, heb een deel van de lerarenopleiding in Nijmegen gevolgd en heb op de havo gezeten op het Stedelijk in Zutphen.

Laura Werger (VVD)

Ik gun Zutphen inwoners die trots zijn op hun stad en er met veel plezier opgroeien, wonen, werken en recreëren. Daar ga ik me graag voor inzetten.

Portefeuilles

 • Werk en Inkomen
 • Omgevingswet en stadsontwikkeling
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Sport
 • Grondzaken, vastgoedbeheer,
 • Huisvesting organisatie en facilitaire zaken
 • Speerpunt Samen werk bereikbaar maken
 • Speerpunt Zorg dichtbij mensen
 • GR Het Plein
 • GR Delta
 • GR Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Typerend voor mij is

Ik ben bijna altijd vrolijk en heb veel energie. Ik probeer anderen altijd in hun waarde te laten en werk graag constructief aan een gezamenlijk optimaal resultaat.

Mijn werkervaring en opleiding

Van juni 2014 tot juli 2016 was ik wethouder in Gouda. Voordat ik wethouder werd, was ik acht jaar raadslid en fractievoorzitter. Sinds 2012 ben ik ingeschreven als ZZP'er. Voor die tijd heb ik bij een groot adviesbureau en verschillende gemeenten gewerkt. Ik heb zowel aan de hbo als universiteit bestuurskunde gestudeerd.