Bodembeheer

We gebruiken onze bodem voor veel verschillende doelen. De kwaliteit van de bodem vinden we belangrijk. Bijvoorbeeld voor de landbouw, de natuur, de drinkwaterwinning en woningbouw. Daarnaast willen we ook graag wonen op een schone bodem Om dat goed te regelen en de bodem te beschermen, is bodembeheer nodig. Zo voorkomen we dat bijvoorbeeld vervuilde grond opnieuw wordt gebruikt. Op deze pagina vindt u informatie over bodembeheer. Ook leest u wat u moet doen als u grond wilt graven en hergebruiken.

Nota bodembeheer

De nieuwe Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek zijn in augustus 2021 ingegaan. De Nota bodembeheer gaat over het beleid voor het hergebruiken van grond en baggerspecie in de gehele regio Achterhoek Bij allerlei graafwerkzaamheden en bewerkingen van de (water)bodem komt grond en/of baggerspecie vrij. De Bodembeheernota geeft regels voor verantwoord hergebruik van schone en licht verontreinigde grond in de Achterhoek. De nota is voor iedereen die te maken heeft met grondverzet en biedt een kader voor gebruik, beoordeling en de handhaving van het hergebruiksbeleid voor grond en baggerspecie.

In de Nota bodembeheer met bijbehorende kaartbijlagen staat welke vrijkomende grond in welke gebieden kan worden hergebruikt. De gemeente volgt in principe het landelijke beleid. Op enkele aspecten wijken wij af van dit beleid en hebben wij, samen met de gemeenten binnen de Achterhoek, voor enkele gebieden apart beleid opgesteld. Daardoor zijn de mogelijkheden voor hergebruik beter toegespitst op de regionale situatie.

Ook is het eenvoudiger om grond die binnen (bouw)projecten vrijkomt binnen de regio nuttig te hergebruiken. Het gebiedsspecifieke beleid is opgesteld binnen de mogelijkheden van het Besluit bodemkwaliteit.

De nota en kaart vindt u hier:

Grond verplaatsen

Wilt u als bedrijf grond of baggerspecie (her)gebruiken? Dan moet u dit melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat.

Melden

U doet een melding als u meer dan 50 m3 grond of baggerspecie wilt (her)gebruiken.

U hoeft geen melding te doen als:

  • u als particulier grond wilt verplaatsen. Voert u het werk voor anderen uit, dan moet u wel een melding doen;
  • u grond verplaatst binnen een agrarisch bedrijf en er sprake is van een gelijksoortig gewas;
  • u baggerspecie verspreidt op aangrenzende percelen;
  • het gaat om kleine en schone partijen grond of baggerspecie (kwaliteit AW2000) met een hoeveelheid minder dan 50 m3.

Regionale samenwerking

Zutphen heeft met de regio Achterhoek speciale voorwaarden voor (her)gebruik van grond en baggerspecie. Hierdoor kan er gemakkelijker en vaker gebruik worden gemaakt van grond en baggerspecie binnen deze regio’s. Dit betekent dat er geen schone grond uit gebieden buiten onze regio nodig is.