Luchtkwaliteit en geluid

Verkeer en bedrijven kunnen zorgen voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Verschillende beleids- en uitvoeringsplannen zorgen ervoor dat inwoners gezond kunnen wonen.

Luchtkwaliteit uitvoeringsplan

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of bij veranderingen, besteden we extra aandacht aan de gevolgen van deze wijzigingen voor de luchtkwaliteit voor 'gevoelige bestemmingen'. Dit zijn bijvoorbeeld scholen, woningen en kinderdagverblijven.

Liggen deze locaties binnen 50 meter van wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal? Dan moet uit (lucht)onderzoek blijken of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of veranderingen gewenst zijn. Ook wordt onderzoek of het nodig is om maatregelen te nemen, zoals extra filters in de luchtventilatie in gebouwen.

Zonebeheerplan De Mars en Beleidsnota bedrijven en geluid De Mars

Het zonebeheerplan geeft regels voor:

  • het beheer van de geluidsruimte;
  • de beoordeling van meldingen en vergunningaanvragen;
  • de normering voor bedrijven.

Het 'Zonebeheerplan' en de 'Beleidsnota bedrijven en geluid De Mars' zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de geluidsniveaus op, bij het opstellen van het plan, de huidige woningen op De Mars en de toekomstige woningen in Noorderhaven niet te hoog worden. Het Zonebeheerplan industrieterrein De Mars en de Beleidsnota bedrijven en geluid, bedrijventerrein De Mars traden in werking op 4 augustus 2011.

Geluidbeleid spoorwegemplacement Zutphen

Met het geluidbeleid spoorwegemplacement Zutphen staat de gemeente hogere grenswaarden toe voor geluid, afkomstig van het spoorwegemplacement. Om precies te zijn het gebied rondom het emplacement, tussen de oude IJsselbrug aan de westzijde en de Hanzehof aan de oostzijde. Het toetsingskader voor het verlenen van milieuvergunningen, de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening, biedt deze mogelijkheid. Het geluidbeleid spoorwegemplacement is op 20 mei 2010 in werking getreden.

Geluidsplan Zutphen 2015-2025

Op 25 augustus 2015 zijn het Geluidsplan Zutphen 2015-2025 en de nota’s Hogere waarden geluid, Bouw-/sloop-lawaai en Trillingen en Bedrijven en Geluid door het college vastgesteld.

Het plan en de nota’s vormen een kader voor ruimtelijke procedures, aanvragen om omgevingsvergunningen, beschikkingen, ontheffingen, meldingen en procedures voor hogere toelaatbare geluidsbelastingen. Het plan en de nota’s dragen bij aan de bescherming van huidige en toekomstige gevoelige bestemmingen, zorgen voor behoud van de huidige bedrijfsactiviteiten en bieden ruimte aan toekomstige bedrijfsactiviteiten. Het Geluidsplan Zutphen 2015-2025 en de drie bijbehorende nota’s zijn op 10 september 2015 in werking getreden.

Nota's opvragen

Wilt u bovenstaande nota's lezen? Neem dan contact op. Wij sturen u het document digitaal toe.