Bomen kappen

Bent u van plan om één of meerdere bomen te kappen of drastisch te snoeien? En bent u eigenaar van die boom? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. De eigenaar van de boom kan een vergunning aanvragen.

Meest voorkomende situatie

Bent u eigenaar van een huis met tuin in de bebouwde kom en wilt u een boom kappen in uw tuin? U hoeft geen vergunning aan te vragen als:

Als u de stronk verwijdert kapt u dan ook de diepere wortels los? U kunt ook de stronk laten zitten.

Minder vaak voorkomende situatie

Een omgevingsvergunning is niet nodig als:

 • de boom op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld een omtrek heeft van minder dan 55 centimeter. Dit geldt niet als de boom is geplant als onderdeel van de herplant- of instandhoudingsplicht;
 • de boom moet worden geveld volgens de Plantenziektewet;
 • noodzakelijke beheers- en onderhoudsmaatregelen nodig zijn (periodiek vellen van hakhout, periodiek scheren, knotten of kandelaberen, achterstallig snoeiwerk en dunning);
 • de boom binnen een herstructureringslocatie (binnen de bebouwde kom) staat;
 • het gaat om wegbeplanting en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, voor zover bestaand uit niet-geknotte populieren of wilgen;
 • sprake is van vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
 • het gaat om fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • het kweekgoed is;
 • de houtopstand gelegen is buiten een Bebouwde kom Boswet/wet Natuurbescherming, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are; ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen.

Let op: ondanks deze uitzonderingen kunnen er in het omgevingsplan ook regels staan over het kappen van bomen.

Wilt u een boom kappen en voldoet u niet aan de bovenstaande voorwaarden? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Hoe werkt het?

U bent als aanvrager van een omgevingsvergunning verantwoordelijk om vooraf na te gaan of uw plan invloed heeft op de Wet natuurbescherming.

Wat houdt de Wet natuurbescherming in?

Bij het kappen van bomen heeft iedereen te maken met de Wet natuurbescherming. In deze wet is onder andere de bescherming van bossen, planten en dieren geregeld. Zo is er bijvoorbeeld een verbod op het verstoren of beschadigen van beschermde dieren, zoals steenuil, vleermuis, gierzwaluw, otter. De wet regelt ook de bescherming van natura 2000-gebieden. Zutphen kent zo’n gebied: de uiterwaarden langs de IJssel.

Wachten met kappen

Als de vergunning is verleend, moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Om veiligheidsredenen kan deze periode worden verkort. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning.

Buiten de bebouwde kom

Voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom moet u vooraf melding maken bij de provincie Gelderland. De meldplicht geldt voor het kappen van:

 • houtopstanden groter dan 10 are;
 • bomenrijen van meer dan 20 bomen voor zover het niet om wegbeplanting gaat;
 • eenrijige beplanting van niet-geknotte populieren;
 • wilgen op of langs landbouwgrond;
 • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden.

Kosten

 • Aanvragen omgevingsvergunning kappen van 1 tot 3 bomen €100.
 • Aanvragen omgevingsvergunning  vanwege omgevingsplan €121,55.
 • Aanvragen omgevingsvergunning kappen meer dan 3 bomen € 350.