Ganzenbeheer

In Zutphen leven honderden ganzen die zich met name bij de vijvers en singels goed thuis voelen. Door de goede leefomstandigheden in Zutphen groeide de ganzenpopulatie afgelopen jaren snel. Op sommige plekken zijn er zoveel ganzen, dat ze voor grote overlast zorgen door ontlasting, geluid, kaalvraat en agressief gedrag. Ook kunnen ganzen een gevaar zijn voor het verkeer. Door nestbeheer willen we het grote aantal ganzen in Zutphen laten dalen naar een gezonde populatie.

Ganzen horen ook in Zutphen. Mensen en dieren kunnen in de stad prima samenleven zolang het aantal beperkt blijft. Afgelopen jaren ontving de gemeente Zutphen echter veel klachten over de ganzen in de stad. Ook lijden planten en andere dieren daaronder.

Wethouder Annelies de Jonge: “Er zijn te veel ganzen in Zutphen. We starten daarom met diervriendelijk gansbeheer: we zorgen ervoor dat niet alle eieren uitkomen. Dit doen we door een aantal eieren uit een nest met maïskiemolie te behandelen. Hierdoor ontwikkelen zich geen kuikens in die eieren.”

Geboortebeperking

Deze nestbehandeling, waarbij de eieren in maïskiemolie worden gedompeld, is een diervriendelijke methode. Door de geboorte van nieuwe ganzen zoveel mogelijk te beperken, hoeven we geen levende ganzen af te voeren. Zodra de vorstperiode is afgelopen en de ganzen gaan broeden, start een gespecialiseerd bedrijf, Hofganzen ganzenbeheer Nederland, direct met deze nestbehandeling.

Zutphen minder aantrekkelijk maken

Naast de nestbehandeling neemt de gemeente andere maatregelen, waaronder het plaatsen van lage hekken. Door deze hekken kunnen de ganzen minder makkelijk voedsel vinden. Bovendien verbetert dit de verkeersveiligheid. Verder worden borden geplaatst om inwoners erop te wijzen de ganzen niet te voeren. Dit totaalpakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de ganzen Zutphen als een minder aantrekkelijke woonplaats gaan zien. Het is de verwachting dat de ganzenoverlast hierdoor afneemt.

Ganzennest in uw tuin?

Omdat ganzen nogal eens nestelen in de tuinen rondom hun leefgebied, vragen wij inwoners om mee te helpen aan deze aanpak. Wanneer u een ganzennest in uw tuin heeft, kunt u contact opnemen met het bedrijf Hofganzen, via telefoonnummer 0524 – 291773 of per mail, via info@hofganzen.nl.

Als u dit binnen de eerste twee weken van het legsel doet, dan kunnen de eieren worden behandeld met olie. Zo kunnen wij met elkaar het nestbeheer laten slagen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hoe ontstaat overlast door ganzen?

Doordat er voldoende voedsel te vinden is in de stad, gedijen verschillende ganzensoorten goed in Zutphen. Ook voeren mensen brood of ander niet natuurlijk voedsel aan ganzen. Dat is goed bedoeld, maar erg ongezond. Omdat ze geen natuurlijk voedsel hoeven te zoeken zijn de legsels vaak succesvoller.

Wat betekent de nestbeheermethode ‘eieren oliën’?

Vanaf dit jaar, 2021, zetten wij nestbeheer in om over-populatie te voorkomen en zo overlast te beperken. Dit gebeurt op de meest diervriendelijke manier. Het bedrijf Hofganzen heeft opdracht gekregen om in 2021 het nestbeheer in onze gemeente uit te voeren.

Het bedrijf bezoekt alle broedgebieden en brengt de aanwezige nesten in kaart. Eens in de twee weken volgt een herbezoek van ieder nest. Vervolgens wordt een groot deel van de eieren uit het nest binnen de eerste twee weken van het legsel behandeld met maïskiemolie. Dit om te voorkomen dat zich in de eieren een kuiken ontwikkelt. Na twee weken worden de in-geoliede eieren verwijderd uit het nest. Dit is een diervriendelijke methode waar ook veel landelijke dierenwelzijns-organisaties volledig achter staan.

Op welke locaties in Zutphen wordt nestbeheer toegepast?

  1. De Vijver
  2. Waterpartijen Zuidwijken
  3. Kinderboerderij - Beethovenstraat
  4. Vispoortgracht
  5. Grote Gracht
  6. Begraafplaats Warnsveldseweg

Waarom is de aanpak van de ganzen zo belangrijk?

Omdat ganzen monogaam leven en een leeftijd kunnen bereiken van 35 jaar. Hoe meer nieuwe ganzen bijkomen, hoe sneller de populatie groeit. Door de leeftijd van ganzen neemt deze populatie ook niet snel af.

Een effectieve en meest diervriendelijke manier om de groei van de populaties te beperken is door middel van nestbeheer. Op deze manier voorkomen we dat de populaties te groot worden en dat er problemen ontstaan. Zo kan er veel onnodig dierenleed en overlast bespaart blijven. Tevens beogen we een afschrikkende werking, voor nieuwe broedparen.

Worden er eieren uit de nesten gehaald?

De behandelde eieren worden na twee weken uit het nest gehaald. Deze kunnen niet in het nest blijven liggen anders gaan ze rotten.

Wat gebeurt er met de kuikens die alsnog uitkomen?

Eenmaal geboren laten we kuikens met rust. De aanpak richt zich alleen op het beperken van de geboorte door de eieren in een vroegtijdig stadium te behandelen. Met onze aanpak willen we juist voorkomen dat we ganzen (jong of volwassen) opzettelijk moeten doden.

Kan je bij het in olie dompelen van eieren alle soorten olie gebruiken?

Nee zeker niet. Alleen maïskiemolie is geschikt omdat het niet schadelijk is voor het verendek van de broedende gans en niet schadelijk is voor het milieu. Ondanks dat zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk maïskiemolie morsen op de oever of in het water. Hiervoor gebruiken we afsluitbare emmers.

Hebben ganzen last van deze methode?

De ganzen zelf ondervinden niet veel hinder van het nestbeheer. Het beïnvloedt hun broedgedrag niet, daarnaast laten ganzen hun broedsucces meewegen in de keuze van hun broedplek. Hierdoor verwachten we een afname van broedsels op deze locaties voor de komende jaren.

In hoeverre is deze aanpak schadelijk voor andere dieren?

Juist een over populatie van (broedende) ganzen is schadelijk voor andere dieren, met name voor andere broedende watervogels. Ganzen leggen beslag op een habitat (verblijfsgebied) en laten weinig ruimte over voor andere soorten. Het beheersen van de populatie ganzen heeft een positief effect op de biodiversiteit in een gebied.

Mag iedereen nesten van ganzen behandelen of is daar toestemming voor nodig?

Nee, niet iedereen mag dat. Je hebt toestemming nodig in de vorm van een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming. Deze ontheffing is door de Provincie Gelderland afgegeven aan de FBE Gelderland. De FBE Gelderland verleent aan medewerkers van het bedrijf Hofganzen een machtiging om de werkzaamheden mogelijk te maken. De ganzenbeheerders van het bureau moeten de machtiging altijd bij zich hebben tijdens de uitvoering van het beheer. Zonder de juiste papieren is het behandelen van nesten van ganzen een overtreding van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming.

Hoeveel beheerrondes zijn er in 1 seizoen?

Er zijn in totaal 11 beheerrondes tijdens het broedseizoen, dat loopt van eind februari tot eind juni.

Gaan wij volgende jaar weer nestbeheer toepassen?

Afhankelijk van het behaalde resultaat dit jaar, kan het zijn dat wij het volgend seizoen opnieuw nestbeheer gaan toepassen. Gezien de hoeveelheid nesten bestaat de kans dat niet alle nesten worden gezien. Daarnaast kunnen in het nieuwe seizoen weer andere ganzen de gemeente gaan bezoeken.

Welke ganzensoorten leven in Zutphen?

In Zutphen leven vooral grauwe ganzen, nijlganzen en Canadese ganzen. De grauwe ganzen zijn inheemse soorten en komen hier dus van nature voor. De andere ganzen zijn niet inheems. Voor al deze drie soorten betekend echter dat ze beschermd zijn en zonder ontheffing niet beheerd mogen worden. Hiervoor hebben medewerkers van het bedrijf een machtiging van de ontheffing gekregen van de Fauna Beheer Eenheid. Hierbij houdt de gemeente en het bedrijf zich aan de Wet natuurbescherming.