Gemeente Zutphen, woningcorporaties en huurdersverenigingen ondertekenen prestatieafspraken voor de komende twee jaar

13-03-2023

Beschikbaarheid & Betaalbaarheid, Leefbaarheid & Veerkracht en Verduurzaming & Energie. Dat zijn belangrijke thema’s in de Prestatieafspraken 2023 – 2024. Met de prestatieafspraken spreken de gemeente, woonbedrijf ieder1, Ons Huis, huurders overleg groep (HOG) Warnsveld-Zutphen en huurdersorganisatie Bij1 af om de komende jaren samen aan deze thema’s te werken. De komende twee jaar ligt de focus op het versnellen van betaalbare (tijdelijke) nieuwbouw, het verduurzamen van de bestaande woningen en het leefbaar houden van onze wijken en buurten. 

Lokale afspraken sluiten aan op regionale woondeal en nationale woon- en bouwagenda

Elk jaar maakt de gemeente samen met de woningcorporaties en huurdersverenigingen een plan waarin we afspraken maken waar we ons het komende jaar op gaan richten. De lokale afspraken sluiten aan op de regionale woondeal waarin is afgesproken dat er in de Regio Stedendriehoek 17.000 extra woningen moeten komen.

De komende twee jaar wordt er in de gemeente Zutphen onder andere ingezet op de bouw van extra huurwoningen. Daarbij is het belangrijk dat minimaal 30% van de woningen sociale huur blijft. Verder is het belangrijk dat wonen betaalbaar blijft, inwoners zelfstandig kunnen (blijven) wonen met zorg dichtbij en er actief wordt samengewerkt om dak- en thuislozen te huisvesten. Ook worden er wijkvisies opgesteld voor Waterkwartier en de Zuidwijken met aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid. Tot slot wordt er hard gewerkt aan verduurzaming van woningen en energiebewust gedrag van inwoners. 

Betrokken partijen blij met prestatieafspraken

 

Jasper Bloem, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening: ‘Ik ben heel tevreden met de concrete afspraken over meer bouw van betaalbare woningen, duurzaamheid, leefbare wijken, beperkte huurverhogingen en huisvesting voor daklozen.’

Jan Bennink, huurdersorganisatie Bij1: 'Ik vind de leefbaarheid in de wijken en de huisvesting van daklozen belangrijk. Blij dat we hier afspraken over hebben gemaakt.'

Dick Zwiers, huurders overleg groep (HOG) Warnsveld-Zutphen: 'Ik ben tevreden met het proces dat we hebben doorlopen. Onze input is verwerkt en het taalgebruik is duidelijk.'

Corry Overkleeft, HOG: 'Het is fijn om voor huurders iets te kunnen betekenen. Belangrijk om dingen goed op papier te zetten. En dat wij ook opkomen voor de huidige en toekomstige  huurders.'

Denny Bonekamp, manager Zutphen bij woonbedrijf Ieder1: 'De prestatieafspraken zijn een goede basis om concrete resultaten te halen.'

Arjen Jongstra, directeur van woningcorporatie Ons Huis: 'Nu aan de slag!'

Bas Hulsbergen van woningcorporatie Ons Huis: 'Met de prestatieafspraken werken we aan betaalbaar wonen en veerkrachtige wijken. We kijken niet alleen naar de nieuwbouw. Er is ook aandacht voor de bestaande wijken.'