Organogram gemeentelijke organisatie

Hieronder vindt u het organogram van de gemeente Zutphen.

Organogram gemeente Zutphen (pdf, 32 kB)

Toelichting op het organogram

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in onze gemeente en wordt ondersteund door de griffie. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders (ook wel college van B&W genoemd) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De bevoegdheden die het college heeft liggen vast in de Gemeentewet.

De gemeentesecretaris geeft, als algemeen directeur, leiding aan de ambtelijke organisatie.

De ambtelijke organisatie bestaat uit drie onderdelen:

  1. het domein Bedrijfsvoering en Dienstverlening
  2. het domein Ruimte en Economie
  3. het Sociaal domein.

Globale taken van de drie domeinen

Domein Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Binnen het domein Bedrijfsvoering en Dienstverlening vallen alle teams die de gemeentelijke organisatie ondersteunen in haar werkzaamheden, zoals ICT, HRM en Financiën. Ook het team Publiekszaken, dat de dienstverlening voor onze inwoners mogelijk maakt, valt hieronder. Denk hierbij aan de receptie, burgerzaken en het klantcontactcentrum. Onder het team Bestuursondersteuning valt communicatieadvies, juridische zaken en advisering en ondersteuning van het bestuur.

Domein Ruimte en Economie

Het domein Ruimte en Economie houdt zich voornamelijk bezig met de fysieke leefomgeving. De teams binnen dit domein zorgen bijvoorbeeld voor het beheer van de openbare ruimte en ruimtelijke ordening. Ook thema’s als duurzaamheid, economie, vergunningverlening, handhaving en verkeer vallen binnen dit domein. Het team Wijkregie stimuleert inwoners, organisaties en gemeenteambtenaren om samen te werken aan leefbare wijken. Het team Werken voert het werk uit.

Domein Sociaal

Alle werkzaamheden rondom werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd worden verricht door de teams binnen domein Sociaal. Zij doen dit op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

GelreWerkt! is het leerwerkbedrijf van de gemeente Zutphen. Hier is ook het werkgeverschap belegd volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).