Ondergronds brengen van hoogspanningslijnen langs de N348

In Zutphen wordt een deel van de hoogspanningslijnen in de toekomst ondergronds gebracht. Dat noemen we verkabelen. Er worden 3 tracés langs de N348 verkabeld. Hiervan liggen 2 tracés ten noorden van het verdeelstation (tussen de Wijnhofstraat en Voorsterallee) en 1 tracé ten zuiden van het verdeelstation. De totale lengte is ruim 4 kilometer.

Onderstaande luchtfoto laat zien waar de drie tracé nu ongeveer bovengronds lopen, langs de N348 door De Stoven, Leesten en Warnsveld. Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen loopt ongeveer parallel aan de N348, tussen de rondweg N314 bij De Stoven en Leesten tot aan het eindstation ter hoogte van de provinciale weg N826.

Luchtfoto van Zutphen met daarop de tracés ingetekend.

Netbeheerder TenneT heeft in 2019 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. In deze studie is gekeken waar het technisch mogelijk is om hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. Deze studie heeft voor elk van de drie tracés een voorkeursvarianten opgeleverd. Deze voorkeursvarianten zijn het vertrekpunt voor het basisontwerp.

Waarom gaan we verkabelen?

Inwoners die in de buurt van de hoogspanningslijnen wonen, hebben al heel lang de wens dat de hoogspanningslijnen ondergronds worden gebracht. In 2019 is de ‘verkabelingsregeling’ van kracht geworden. In het kader van deze regeling heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) enkele hoogspanningsverbindingen aangewezen die in aanmerking komen voor verkabelen. Dit deed het Ministerie binnen de wet Voortgang Energietransitie (VET).

De tracés in Zutphen vallen hier ook onder. Zodoende kunnen wij nu werk maken van het verkabelen, zodat de bestaande hoogspanningslijnen en -masten binnen de bebouwde kom uit het landschap verdwijnen. De verkabelingsregeling biedt hier gunstige omstandigheden voor.

Wat gaat er gebeuren

Voordat er buiten ‘een schop de grond’ in kan, moet een aantal stappen worden doorlopen. Dat is een proces dat meerdere jaren gaat duren en verschillende fasen kent. We lichten het proces hieronder toe.

De stap waar nu aan wordt gewerkt, is het basisontwerp: het ontwerpen van een zo optimaal mogelijk ondergronds tracé. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met aanwezige (ondergrondse) infrastructuur (zoals kabels en leidingen), perceelsgrenzen en veiligheidseisen. Daarna kunnen noodzakelijke vergunningen en ruimtelijke procedures worden voorbereid. De realisatiefase heeft de grootste impact op de omgeving. Er is werkruimte nodig en veel materieel om de kabels ondergronds aan te leggen. Daarna worden de huidige masten en lijnen verwijderd.

Planning/proces

1. Uitvoeren haalbaarheidsstudie

In 2019 is in opdracht van de gemeente Zutphen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door netwerkbeheerder TenneT.

2. Opstellen basisontwerp

Medio 2021 heeft de gemeente Zutphen netwerkbeheerder TenneT opdracht gegeven het basisontwerp op te stellen. Deze is naar verwachting in het najaar van 2022 klaar.

3. Uitwerken detailontwerp

De gemeenteraad neemt een besluit over het basisontwerp en de kostenbegroting voor het verkabelen. Nadat de gemeenteraad positief heeft besloten, geven wij opdracht aan TenneT om het detailontwerp op te stellen en de realisatie voor te bereiden. We verwachten de opdracht begin 2023 te kunnen geven.

4. Uitvoeringsfase

Als het detailontwerp is goedgekeurd, volgt de voorbereiding voor de uitvoering en aansluitende de echte uitvoering. Wanneer de uitvoering start, is op dit moment lastig in te schatten. Netbeheerders kampen met een hoge werkdruk door de energietransitie en daaruit voortkomende initiatieven. Ook hebben zij te maken met een krappe arbeidsmarkt.

Vragen

Heeft u nu al een vraag over het project? Stuur dan een mail aan de projectleider Erik Kroes via info@zutphen.nl. Bent u nieuwsgierig naar de complete haalbaarheidsstudie uitgevoerd door netwerkbeheerder TenneT? Geef het aan in uw e-mailbericht en u ontvangt van ons de haalbaarheidsstudie als PDF-bestand.