Werkers in de wijk Centrum

In het Centrum zijn verschillende mensen aan het werk. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn, onderhoud, wonen, leefomgeving en veiligheid.

Wijkregisseur gemeente

De wijkregisseur werkt bij de gemeente en is de schakel tussen de wijkbewoners, de gemeente en andere organisaties. U kunt bij hem terecht voor vragen over leefbaarheid.

Wijkregisseur Centrum: Han van Geel

Opzichter en werkleiders gemeente

In het Centrum (en overige wijken) werken de volgende medewerkers van de gemeente aan de openbare ruimte:

 • opzichter Groen: Jaap Verhagen
 • opzichter Civiel: Frans Klaaijsen
 • werkleider Groen en straatvegen: Ron Nijland
 • werkleider Nutsbedrijven, bestrating en bebording: Jan Massink
 • werkleider Straatverlichting, riolering en technische installaties: Mark Jansen
 • werkleider Spelen: Frans Klaaijsen
 • beheerder Gedenkparken: Hans Havenaar
 • telefoon: 14 0575
 • e-mail: info@zutphen.nl

Wilt u een probleem in de openbare ruimte melden? Op de pagina Meldingen leggen we uit wat u kunt doen.

Toezichthouders gemeente

Toezichthouders handhaven en houden toezicht op onder andere parkeren, milieu, verkeer (bij ongeval of evenement) en bouwen en brandveiligheid.

 • wijk BOA Centrum: Arjan van de Kaa
 • wijk BOA Noorderhaven/De Mars: Lieke Jordens
 • telefoon: 14 0575
 • e-mail: info@zutphen.nl

Woonbedrijf ieder1

Woonbedrijf ieder1 is verhuurder van een aantal woningen in de wijk. De wijkconsulent van Woonbedrijf ieder1 is er voor alle zaken die gaan over de leefbaarheid van de wijk. Zij overlegt met de bewonerscommissie en instanties als politie, gemeente en sociaal werk Zutphen. Daarnaast begeleidt zij de onderhoudsprojecten aan de woningen. Ook voor het beantwoorden van vragen van individuele huurders zoals huur, woningverandering, informatie over urgentie, maar ook overlastklachten kunt u bij de consulente Klant en Wonen terecht. Kortom: alle zaken die betrekking hebben op uw woning of directe woonomgeving.

Wijkconsulent: Elise Frederiks

Wijkagent

De wijkagenten zijn ervaren politiemannen of -vrouwen die zich vooral bezig houden met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagenten zijn zoveel mogelijk in de wijk en zijn 1e aanspreekpunt voor bewoners. Ze overleggen met andere instanties en zitten in wijkteams en werkgroepen.

Wijkagent Centrum: Sijmen Eggink

Wijkagent Noorderhaven: Ivo Hettelaar

Sociaal wijkteam

Bij het Sociaal Wijkteam Centrum/De Hoven/Noorderhaven kunt u terecht met grote of kleine vragen, zoals over:

 • opvoeden
 • dagbesteding, hulpmiddelen en wonen
 • uitbreiding sociale contacten
 • werk, inkomen en schulden
 • huiselijk geweld
 • verslaving
 • vrijwilligerswerk en mantelzorg

De sociaal werkers zijn meestal in de buurt aan het werk. Spreek hen aan op straat, of bel voor een vraag of afspraak.

Wijkmanager Huisartsenzorg

De wijkmanager huisartsenzorg vertegenwoordigt de huisartsen op wijkniveau en verbindt de belangen van de huisartsen met die van de wijk. Het gaat daarbij om zorginhoudelijke thema's, niet om direct patiëntgebonden zaken.

De wijkmanager huisartsenzorg voor Zutphen en Voorst is Ingrid Bokkers.

Buurtbemiddeling

Heeft u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling (op de website van Perspectief Zutphen)