Werkers in het dorp Warnsveld

In Warnsveld zijn verschillende mensen aan het werk. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn, onderhoud, leefomgeving en veiligheid.

Wijkregisseur gemeente

De wijkregisseur werkt bij de gemeente en is de schakel tussen de wijkbewoners, de gemeente en andere organisaties. U kunt bij haar terecht voor vragen over leefbaarheid..

Wijkregisseur Warnsveld, Juliet Neefjes

Wijkregisseur Warnsveld: Juliet Neefjes

Opzichter en werkleiders gemeente

In Warnsveld werken de volgende medewerkers van de gemeente aan de openbare ruimte:

 • opzichter Groen: Jaap Verhagen
 • opzichter Civiel: Frans Klaaijsen
 • werkleider Groen: André Nijenhuis
 • werkleider Nutsbedrijven, bestrating en bebording: Jan Massink
 • werkleider Straatverlichting, riolering en technische installaties: Mark Jansen
 • werkleider Spelen: Frans Klaaijsen
 • beheerder Gedenkparken: Hans Havenaar
 • beheerder Sportvelden: Roelof Knoef
 • telefoon: 14 0575
 • e-mail: info@zutphen.nl

Wilt u een probleem in de openbare ruimte melden? Op de pagina Meldingen leggen we uit wat u kunt doen.

Toezichthouders gemeente

Toezichthouders handhaven en houden toezicht op onder andere parkeren, milieu, verkeer (bij ongeval of evenement) en bouwen en brandveiligheid. Er zijn meerdere toezichthouders in de wijk actief. U kunt hen bereiken via:

 • toezichthouder/BOA Warnsveld: Davy Gerritsen
 • telefoon: 14 0575
 • e-mail: info@zutphen.nl

Woonbedrijf ieder1

Woonbedrijf ieder1 is verhuurder van een aantal woningen in de wijk. De consulent Klant en Wonen van Woonbedrijf ieder1 is er voor alle zaken die gaan over de leefbaarheid van de wijk. De consulent overlegt met de bewonerscommissie en instanties als politie, gemeente en sociaal werk Zutphen. En begeleidt de onderhoudsprojecten aan de woningen. Ook voor het beantwoorden van vragen van individuele huurders zoals huur, woningverandering, informatie over urgentie, maar ook overlastklachten kunt u bij de consulent Klant en Wonen terecht.

Kortom: alle zaken die betrekking hebben op uw woning of directe woonomgeving.

Woningstichting Ons Huis Apeldoorn

"Als woonconsulent zet ik mij in voor een prettig woonklimaat. Mijn taak is om de betrokkenheid van huurders te vergroten en te zorgen voor goede contacten in de buurt en tussen buren".

Woonconsulent: Eric Sueters

Wijkagent

De wijkagent is een ervaren politieman of -vrouw die zich vooral bezig houdt met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagent is zoveel mogelijk in de wijk en is 1e aanspreekpunt voor bewoners. Hij overlegt met andere instanties en zit in wijkteams en werkgroepen.

Wijkagend Warnsveld, Roos Kok

Wijkagent Warnsveld: Roos Kok

Roos Kok houdt spreekuur: elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand, van 15.30 tot 16.30 uur, in ‘t Warnshuus, Dreiumme 43. De wijkregisseur, de handhaver en de voorzitter van de Dorpsraad zijn ook regelmatig aanwezig.

Sociaal wijkteam

Bij het Sociaal Wijkteam Zuidwijken/Warnsveld/Leesten kunt u terecht met grote of kleine vragen, zoals over:

 • opvoeden
 • dagbesteding, hulpmiddelen en wonen
 • uitbreiding sociale contacten
 • werk, inkomen en schulden
 • huiselijk geweld
 • verslaving
 • vrijwilligerswerk en mantelzorg

De sociaal werkers zijn meestal in de buurt aan het werk. Spreek hen aan op straat, of bel voor een vraag of afspraak.

In het sociaal wijkteam zijn ook sociaal makelaars actief. Een sociaal makelaar versterkt en zorgt voor verbinding in de buurt. Zij ondersteunen bewoners bij de organisatie van activiteiten die het gevoel van saamhorigheid in de buurt vergroten.

Sociaal makelaar Warnsveld: Dajo Steendam

Wijkmanager Huisartsenzorg

De wijkmanager huisartsenzorg vertegenwoordigt de huisartsen op wijkniveau en verbindt de belangen van de huisartsen met die van de wijk. Het gaat daarbij om zorginhoudelijke thema's, niet om direct patiëntgebonden zaken.

De wijkmanager huisartsenzorg voor Zutphen en Voorst is Ingrid Bokkers.

Buurtbemiddeling

Heeft u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Mark Rietdijk, coördinator buurtbemiddeling

Coördinator buurtbemiddeling Perspectief Zutphen Leesten/Warnsveld: Mark Rietdijk

Meer informatie over buurtbemiddeling (op de website van Perspectief Zutphen)