Regionale Energie Strategie

Nederland is opgedeeld in energie-regio’s. Iedere gemeente, provincie en waterschap schrijft samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Met de RES werken we samen aan een duurzame toekomst.

De RES is een strategie die aangeeft hoeveel en hoe we in onze regio stap voor stap over gaan naar duurzame energie en warmte. De gemeente Zutphen valt onder de Regio Stedendriehoek samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn & IJssel.

RES 1.0

In 2021 heeft de gemeenteraad van Zutphen de RES 1.0 van de Regio Stedendriehoek vastgesteld. Hierin staat dat de regio 1,07 TWh elektriciteit denkt op te kunnen wekken in 2030:

  • 0,11 TWh duurzame energie uit wind;
  • 0,51 TWh uit zonnepanelen op grootschalige daken;
  • 0,45 TWh via zonnepanelen op land.

Stand van zaken

Er wordt in de regio nu 0,31 TWh aan hernieuwbare energie uit grootschalige bronnen opgewekt. Dit willen we bereiken door op meerdere manieren energie uit duurzame bronnen te halen.

  • We liggen op schema met de ontwikkeling van zonneparken.
  • We lopen achter met de opwek van windenergie én zonne-energie op grootschalige daken. Dit komt, omdat de wespendief aanwezig is op de Veluwe. We kunnen daarom daar geen windmolens plaatsen.
  • Wat betreft zonnepanelen op gebouwen hebben we als gemeente weinig sturingsmogelijkheden. We zijn daarbij ook afhankelijk van de transportcapaciteit van de energie infrastructuur. De aanleg van zonnepanelen op woningen gaat sneller dan verwacht. Zonnepanelen op bedrijven, fabrieken en industrieterreinen loopt achter.

RES 2.0

Op dit moment stelt de regio een RES 2.0 op. Hierin worden de afspraken uit de RES 1.0 verwerkt.

In 2025 moeten alle gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen de RES 2.0 vaststellen.