Lokaal Haalbaarheidsonderzoek

De gemeente is in januari 2021 gestart met een lokaal haalbaarheidsonderzoek. Hierbij werd er aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het opwekken van zon- en windenergie in Zutphense zoekgebieden van de Concept RES. Op deze manier heeft de gemeente een verdiepingsslag gemaakt en kwam er meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van energie via zon en wind op Zutphens grondgebied. Het onderzoek draagt bij aan de lokale inbreng van de gemeente Zutphen in het verdere proces van Regionale Energiestrategie (RES) en de voorbereiding van de besluitvorming over de RES 1.0 in oktober 2021.

U kunt het volledige onderzoeksrapport van bureau Pondera online inzien: Haalbaarheidsonderzoek wind en zon gemeente Zutphen (pdf, 3mB)

In het lokaal haalbaarheidsonderzoek werden de volgende zoekgebieden verder onderzocht:

  • Zoekgebied 5 voor zon en wind: Zutphens Broekgebied ook wel Vierakkerselaak
  • Zoekgebied 6 voor wind: Lochemseweg voor windbos
  • Zoekgebied voor zon: Overmarsch in De Hoven

In het onderzoek werd er gekeken naar:

  • De ruimtelijke inpassing (geschiktheid van de locatie) en regelgeving
  • Draagvlak onder inwoners en andere belanghebbenden
  • Economische haalbaarheid

De landschappelijke analyse (pdf, 6.4mB) die ambtelijk is ingebracht bij het opstellen van de concept RES is een basis voor de haalbaarheidsstudie.

Eerste uitkomsten lokaal haalbaarheidsonderzoek

De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek zijn op dinsdag 9 februari 2021 met het college van Burgemeester en Wethouders besproken, hieronder leest u de conclusies:

  • Naar aanleiding van de eerste uitkomsten van het lokale haalbaarheidsonderzoek (op basis van de huidige situatie) vindt de gemeente zoekgebied 5 Zutphens Broekgebied niet geschikt voor de opwek van windenergie.
  • Zoekgebied 6 Lochemseweg in het bosgebied biedt vanuit milieutechnische aspecten ruimte voor het opwekken van windenergie. Deze ruimte voor windenergie bevindt zich echter binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het opwekken van windenergie is binnen het GNN alleen mogelijk onder de voorwaarden dat er reële alternatieven ontbreken, de kernkwaliteiten van het GNN niet significant worden aangetast en het oppervlak daarnaast gecompenseerd wordt.
  • Voor de opwek van zonne-energie lijken er wel mogelijkheden in zoekgebied 5 en het gebied Overmarsch in de hoven.

Wethouder Harry Matser: “We zijn blij dat er duidelijke conclusies uit dit onderzoek naar voren komen. De (door het Rijk opgelegde) planning naar de RES 1.0 is namelijk krap, waardoor wij in korte tijd aanvullende stappen hebben genomen. De uitkomsten van het lokaal haalbaarheidsonderzoek geven meer duidelijkheid voor onze inwoners en de gemeente. Daarnaast zorgen we er op deze manier voor dat inwoners worden betrokken, vóórdat eventuele initiatiefnemers van windmolens zich melden bij de gemeente. Dat vind ik erg belangrijk."

Betrekken inwoners en andere belanghebbenden

Hoewel de (door het Rijk opgelegde) planning naar de RES 1.0 krap is, willen wij u zoveel mogelijk betrekken bij de lokale haalbaarheidsstudie en de voorbereiding van de RES 1.0. Als onderdeel van het lokaal haalbaarheidsonderzoek waren er in februari 2021 een aantal digitale inwonersavonden.