Ontwerp-RES 1.0

Iedereen doet mee

De Regionale Energie Strategie (RES) helpt ons om samen keuzes te maken voor het opwekken van schone energie en voor het duurzaam verwarmen van onze gebouwen en woningen. Dertig regio’s werken aan hun eigen RES. De optelsom van al die regio’s draagt bij aan het halen van de doelen uit het klimaatakkoord.

De gemeente Zutphen maakt een RES met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem en Voorst, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland. Zij werken met elkaar samen in de Cleantech Regio. Deventer werkt mee aan een andere RES-regio in de provincie Overijssel.

Van concept-RES naar ontwerp-RES

In maart 2020 werd de concept-RES gepubliceerd. Sindsdien is er aanvullend onderzoek gedaan en zijn er reacties opgehaald bij inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden. Dit heeft geleid tot een aangepaste versie: de ontwerp-RES 1.0. U kunt het document hier inzien: Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 (pdf, 11.5 MB)

In het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0  leest u hoeveel zonne- en windenergie de Cleantech Regio denkt te kunnen opwekken in 2030 en welke gebieden hier mogelijk geschikt voor zijn. De gemeente gaf op dinsdag 20 april 2021 tijdens een digitale informatiebijeenkomst uitleg over de voortgang van de ontwerp-RES en de lokale situatie.

Inspraaknotitie ontwerp-RES 1.0

De Cleantech Regio heeft in juni totaal bijna 500 inspraakreacties gekregen op het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. De Cleantech Regio heeft de inspraakreacties die bij alle gemeenten, waterschappen en de provincie Gelderland zijn binnengekomen, samengevoegd in één notitie.

Inspraaknotitie lezen

U kunt de notitie lezen op de website van Cleantech Regio. De inspraakreactie die bij ons zijn binnengekomen, vindt u in hoofdstuk 9 (vanaf pagina 197). De inspraaknotitie is 14 juli 2021 openbaar gemaakt.

18 inspraakreacties in Zutphen

Tijdens de inzagetermijn van de ontwerp-RES 1.0 zijn er in Zutphen 18 inspraakreacties binnengekomen. De reacties kregen we van natuurorganisaties, energiecoöperaties, groepen inwoners en individuele inwoners uit Warnsveld en Zutphen. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze reacties meegenomen in haar standpunt over de ontwerp-RES 1.0 en de zoekgebieden in onze gemeente.

Aandachtspunten

In het algemeen vonden de insprekers in onze gemeente dat in de ontwerp-RES 1.0 meer aandacht nodig is voor:

 • het effect van windturbines en zonneparken op de omgeving;
 • de belangen van inwoners en de functie van het gebied;
 • de gezondheid en veiligheid van de mens;
 • hoe de zonneladder regionaal en lokaal precies wordt toegepast;
 • hoe groot de opgave is.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Het college van burgemeester en wethouders heeft de inspraaknotitie besproken. Het college vraagt de gemeenteraad om in september te laten weten welke aanpassingen in de ontwerp-RES 1.0 nodig zijn. Daarnaast vraagt het college nog om enkele acties in de Cleantech Regio. Met deze aanpassingen en acties willen burgemeester en wethouders tegemoetkomen aan de verschillende inspraakreacties.

Welke aanpassingen in de ontwerp-RES 1.0 vraagt het college van de raad?

 1. Zoekgebied wind: Wij vinden het belangrijk om het proces te laten zien van concept-RES naar ontwerp-RES. Het college vraagt om de afbeelding op pagina 23 van de ontwerp-RES 1.0 een duidelijkere legenda en uitleg te geven. Want al eerder is besloten dat de Lochemseweg geen zoekgebied meer is voor windenergie. Dit was het zoekgebied ten oosten van Zutphen. Toch kwam dit gebied in de ontwerp-RES 1.0 voor. Dit leidde tot veel vragen en enkele inspraakreacties.
   
 2. Windenergie en gezondheid: Uit de inspraakreacties blijkt dat inwoners zorgen hebben over windenergie en gezondheid en veiligheid. De RES 1.0 geeft hier geen richtlijnen voor, omdat in de RES geen concrete initiatieven of projecten staan. Wel vindt het college dat de zorgen en vragen van inwoners aanleiding geven om in de definitieve RES 1.0 aandacht te besteden aan het onderwerp windenergie en gezondheid. Tegelijkertijd ligt hierover een uitspraak van de Raad van State over een windpark in Delfzijl: de Nederlandse regering moet eerst uitgebreid milieuonderzoek doen om te komen tot vaste normen die we in ons land voor windparken kunnen hanteren.
   
 3. Participatie: Inwoners willen weten hoe zij in de toekomst bij de RES worden betrokken. In de inspraakreacties kwamen veel vragen over de participatie naar voren. Inwoners gaven aan dat zij meer betrokken hadden willen zijn. Ook gaven zij aan dat in sommige gebieden weerstanden tegen de plannen niet genoeg zijn meegenomen. Wij vinden het belangrijk dat de RES duidelijk laat zien of inwoners het eens zijn met de zoekgebieden die in de RES 1.0 staan en welke bezwaren er eventueel zijn. Dit zien we dan ook graag terug in de RES 1.0. Verder blijven we als gemeente kijken waar lokale aanvullingen nodig zijn. Zo blijven we in gesprek met inwoners en belanghebbenden. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze inwoners meeprofiteren van de opbrengsten en winsten.

Welke acties vraagt het college van de Cleantech Regio?

De inspraakreacties uit onze gemeente gaven aanleiding om de Cleantech Regio te vragen om:

 • de zonneladder voor de RES 2.0 verder uit te werken op lokaal en regionaal niveau;
 • extra voorlichting te geven aan inwoners over de energiemix van de energietransitie. Dit houdt in dat de voorlichting niet alleen ingaat op de ontwerp-RES 1.0, maar ook op combinaties van andere energiebronnen en andere vormen van energiebesparing.
 • extra voorlichting te geven aan inwoners over hoe de RES zich verhoudt tot de totale energietransitie;
 • een plan van aanpak te maken om de inzet die er nu is voor zon op dak te ondersteunen en aan te moedigen;
 • meer onderzoek te doen naar het effect van windturbines op de natuur.

Hoe staat het in de ontwerp-RES 1.0 met de windmolens in Zutphen?

In de ontwerp-RES 1.0 staat een verwijzing naar de drie windmolens die in procedure waren bij de Raad van State. De opbrengst van deze windmolens is onderdeel van het totale bod van de Cleantech Regio. De gemeenteraad van Zutphen heeft op 23 september 2019 het bestemmingsplan ‘Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind’ vastgesteld. Met deze vaststelling heeft de gemeenteraad onder andere uitgesproken dit gebied geschikt te vinden voor de inpassing van windturbines.

We weten nu dat het bestemmingsplan door Raad van State is vernietigd. Het college respecteert de uitspraak van de Raad van State en stelt voor om de verwijzing naar deze specifieke windmolens uit de ontwerp-RES 1.0 te halen. Wel blijft het college dit gebied in de toekomst zien als zoekgebied voor windenergie.

Hoe gaat het verder na de zomer van 2021?

Na het zomerreces wordt de ontwerp-RES 1.0 behandeld in de forumvergadering van 6 september en de raadsvergadering van 20 september. Het college vraagt de raad om aan te geven waarover zij in de ontwerp-RES 1.0 amendementen (voorstellen tot wijziging) en moties (wensen, verzoeken en opdrachten) wil indienen. De planning van de besluitvorming vindt u ook op onze website.

Waar vind ik meer informatie over de RES?

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u over de ontwerp-RES 1.0 een vraag aan de gemeente? Stuur uw vraag naar info@zutphen.nl. Voordat u uw vraag stelt, raden we aan om de volgende links te bekijken. Mogelijk vindt u hier al een antwoord:

Waarom werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES)?

Waarom werken we aan een Regionale Energie Strategie?

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat is de helft aan CO2 in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons landelijk Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken.

 

Link naar filmpje met uitleg over de RES
Klik op de afbeelding hierboven om het filmpje via YouTube te bekijken met meer uitleg over de RES.

Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen, dus alle sectoren en alle regio’s. Om te beginnen met zonne- en windenergie. Dat heeft een grote invloed op ons leven en op onze leefomgeving. Elk zonneveld of elke windmolen heeft effect op het landschap. En ook op de omgeving van de omwonenden. De vraag is hoe we zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap. Met de Regionale Energiestrategie pakken gemeenten en regio’s met belanghebbenden dat samen aan.