Reageren op een besluit van de gemeente

Wij nemen veel besluiten. Die besluiten kunnen gevolgen hebben voor u. Wilt u reageren op een besluit dat wij willen nemen of genomen hebben? Dan heeft u verschillende mogelijkheden.

 • U kunt een zienswijze indienen als wij nog een besluit gaan nemen.
 • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester.
 • U kunt in beroep gaan bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar?

Uw zienswijze

Een besluit dat wij willen gaan nemen, noemen we een voorgenomen besluit. Dit is bijvoorbeeld een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-omgevingsvergunning. U kunt reageren op een voorgenomen besluit door een zienswijze in te dienen.

Bij een voorgenomen besluit maken wij altijd bekend:

 • of het mogelijk is een zienswijze in te dienen;
 • wie een zienswijze in kan dienen (bijvoorbeeld of iedereen dit kan of alleen belanghebbenden);
 • tot wanneer u kunt reageren;
 • hoe u de zienswijze indient.

Als wij uw zienswijze op tijd hebben ontvangen, dan nemen we uw reactie mee bij het nemen van het besluit. Het kan dus zijn dat wij ons besluit aanpassen vanwege uw zienswijze.

U ontvangt van ons altijd bericht over het definitieve besluit. Daarbij geven we aan hoe wij uw zienswijze betrokken hebben bij het nemen van dit besluit. U ontvangt dan ook informatie over hoe u eventueel bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen het definitieve besluit.

Uw zienswijze indienen

Een zienswijze indienen kan:

 • via het online formulier 'Reageren'. U logt in met DigiD (inwoners) of eHerkenning (bedrijven). Kies in het formulier bij 'Waar bent u het niet mee eens?' voor 'Ontwerpbesluit';
 • mondeling of schriftelijk. Hoe u dit doet, leest u in het ontwerpbesluit of in de bekendmaking.

Uw bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester? Dan kunt u hiertegen vaak bezwaar maken. Bij de bekendmaking van het besluit staat vermeld of u bezwaar kunt maken. Deze bekendmaking kan in de krant staan of op www.overheid.nl (bij een besluit over bijvoorbeeld een vergunning), of in een brief die u van de gemeente ontvangt.

Bezwaar indienen

U kunt uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. Bezwaar indienen kan:

 • via het online formulier 'Reageren'. U logt in met DigiD (inwoners) of eHerkenning (bedrijven).
  • Bent u het niet eens met een besluit over bijvoorbeeld ondersteuning (Wmo), jeugdhulp (Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet)? Kies dan in het formulier bij 'Waar bent u het niet mee eens?' voor 'Besluit Zorg en Inkomen'
  • Bent u het niet eens met een ander besluit, bijvoorbeeld over een vergunning? Kies dan in het formulier bij 'Waar bent u het niet mee eens?' voor 'Besluit'.
 • door een brief te schrijven. U richt de brief aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat zijn het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. In de brief vermeldt u:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw handtekening.

Afhandeling van uw bezwaar

Medewerkers van de gemeente handelen uw bezwaarschrift af. Dit gebeurt dus niet door een bezwarencommissie. Wij nemen vaak eerst telefonisch contact met u op. Zo bekijken we samen hoe uw bezwaar het beste kan worden behandeld.

Wij nemen een beslissing op uw bezwaar. Dit is meestal binnen 6 weken na de dag waarop u uw bezwaarschrift uiterlijk kon indienen. Bijvoorbeeld: kon u uw bezwaar indienen tot 31 mei? Dan begint de periode van 6 weken op 1 juni. Soms duurt het maximaal 6 weken langer voor wij de beslissing nemen.

Bemiddeling

Soms kan bemiddeling / mediation helpen om tot een oplossing te komen bij de behandeling van uw bezwaar. Als wij en u daarvoor open staan, kan één van de bemiddelaars van de Mediation Groep Achterhoek+ worden ingezet. Wilt u hier graag gebruik van maken? Geef dit dan aan als u bezwaar maakt, of als u wordt gebeld.

Voorlopige voorziening

Wij kunnen het besluit al uitvoeren, terwijl uw bezwaar nog in behandeling is. Wilt u niet dat dit gebeurt? Dan kunt u aan de voorzieningenrechter vragen om een zogeheten ‘voorlopige voorziening'. De rechter kan dan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning om een boom om te hakken) tijdelijk schorsen. De vergunning mag dan niet worden gebruikt zolang uw bezwaar nog in behandeling is. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

In beroep bij de rechtbank

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? U kunt in beroep gaan bij de rechtbank Gelderland. Hoe u beroep kunt instellen, leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.