Toetsingscriteria uitgifte gemeentegrond

Om te bepalen of de gemeente reststroken gemeentegrond wil verkopen of verhuren aan inwoners die deze grond al gebruiken bij hun woning, gebruikt de gemeente onderstaande toetsingscriteria.

 • De gemeente geeft geen gronden uit die zij nodig heeft om haar (toekomstige) maatschappelijke opgaven te realiseren en een duurzame en optimale openbare ruimte in stand te houden.
 • Wanneer grond uitgeefbaar is krijgt verkoop de voorkeur boven andere vormen van uitgifte tenzij er zwaarwegende redenen zijn om grond niet structureel uit te geven.
 • Het eindbeeld en de visie (inclusief de bouwstenen) uit de Groenatlas vormen belangrijke beoordelingscriteria om te bepalen welke grond in aanmerking komt voor uitgifte. Groen dat tot de primaire of secundaire groenstructuur behoort, komt niet voor uitgifte in aanmerking.
 • De uitgifte van grond mag de kwaliteit en het beheer van de resterende openbare ruimte niet nadelig beïnvloeden.
 • De uitgifte van grond mag het belang van andere derden niet nadelig treffen.
 • Uitsluitend eigenaren van aanliggende percelen kunnen stroken in eigendom, respectievelijk huur krijgen.
 • De veiligheid en doorgang van het omliggende gebied komen ten gevolge van de uitgifte niet in gevaar. Aangrenzend groen of waterlopen blijven bij uitgifte beheerbaar en bereikbaar voor onderhoudswerkzaamheden.
 • Als er kabels en leidingen aanwezig zijn in de strook grond, dan wordt aan de eigenaar van de kabel en/of leiding toestemming gevraagd voor uitgifte van de grond.
 • Er worden geen stroken grond uitgegeven als daarin een brandkraan aanwezig is.
 • De uitgifte van de grond mag niet leiden tot een onveilige verkeerssituatie.
 • Het college van burgemeester en wethouders kan gemotiveerd afwijken van het beleid indien de toepassing daarvan in een concreet geval naar haar oordeel leidt tot een onbillijke of onwenselijke situatie.