Klein Vaticaan

Klein Vaticaan is het gebied rondom de Sint Janskerk, tussen de Nieuwstad, Grote Gracht en de Isendoornstraat. Vanuit een aantal wenselijke bouwprojecten vonden vier partijen elkaar in het idee dat er kansen liggen om de kwaliteit van dit gebied te verbeteren. En dat het alleen lukt om die kwaliteit te verbeteren, als dit in samenwerking gebeurt. Ook met de bewoners in het gebied.

Structuurbeeld Klein Vaticaan

Samen met Woningstichting Ons Huis, Parochie HH Twaalf apostelen en Stichting ter ondersteuning van de Vrije Scholen in Zutphen en omstreken hebben wij gewerkt aan een structuurbeeld om het woon- en leefgebied te verbeteren.

De ideeën en plannen voor Klein Vaticaan zijn op verschillende momenten gedeeld met bewoners in het gebied en met belanghebbenden. Voor het laatste in januari 2021, door het ter inzage leggen van het Structuurbeeld. Wij hebben hierop 16 reacties ontvangen. Deze reacties zijn verwerkt in een reactienota. De reacties zijn ook met de gemeenteraad gedeeld. U kunt de vergaderstukken vinden op de website van de gemeenteraad. Op 29 juni zijn deze behandeld in het Forum.

De reacties van de inwoners zijn vooral positief. Maar er is ook zorg voor de omgeving. De aandachtspunten gaan over parkeren, onderhoud van de straten en panden en de leefbaarheid in de buurt. Ook hebben mensen wensen geuit die gaan over: meer groen tegen de toenemende hitte in de zomer, auto's in het straatbeeld, de aanpak van overlast in het park, het park vergroten en de Spaanse poort herstellen en beter zichtbaar maken.

Een aantal mensen wil in de toekomst betrokken blijven bij de ontwikkelingen in Klein Vaticaan.

Op 20 september heeft de gemeenteraad het Structuurbeeld 'Klein Vaticaan' vastgesteld. U kunt het hieronder downloaden:

Structuurbeeld Klein Vaticaan (pdf, 8,65 MB)

Structuurbeeld Klein Vaticaan

Het Structuurbeeld geeft aan wat de kwaliteiten van het gebied zijn en hoe deze kunnen worden versterkt.

Een Structuurbeeld is nodig omdat er een aantal grote ingrepen aankomt. Het geeft een goed beeld van mogelijke ontwikkelingen in het gebied. Maar ook belangrijke kaders voor de uitwerking en toetsing van plannen. De gemeenteraad stelt het structuurbeeld uiteindelijk vast om zaken daaruit bindend op te kunnen leggen.

Wat staat er in het Structuurbeeld?

Het Structuurbeeld geeft aan wat de kwaliteiten van het gebied zijn. Denk aan de middeleeuwse muur en de latere groene bolwerken. Aan het stratenpatroon en hoe de huizen aan die straten stonden en staan. Aan de hofjes en de monumenten.

Het Structuurbeeld geeft ook aan welke projecten eraan komen en welke kwaliteiten daarmee vergroot worden.

Met aandacht voor parkeren en duurzaamheid

Het Structuurbeeld heeft extra aandacht voor parkeren en duurzaamheid. Denk bij die laatste niet alleen aan gasloos bouwen en zonnepanelen, maar ook aan klimaat (extreme buien, hitte), natuur en hergebruik van bouwmateriaal.

Wij blijven graag uw mening horen

In de afgelopen jaren is op verschillende momenten gesproken met en meegedacht door bewoners (vertegenwoordigers). Ook tijdens het verder onderzoeken en uitvoeren van de plannen horen we graag uw mening.

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren, hebben wij een korte video gemaakt over de gedachte ontwikkelingen.

Ga naar de video Structuurbeeld Klein Vaticaan op Youtube

Heeft u vragen of wilt u een extra toelichting op (onderdelen uit) het document? Neem dan contact met ons op.

Zo gaan we verder

Nu het Structuurbeeld door de gemeenteraad is vastgesteld, gaan de partners door met de uitwerking van hun plannen.

De komende jaren worden meerdere projecten uitgevoerd die in het Structuurbeeld beschreven zijn. Deze plannen volgen verschillende tempo's. Iedere grotere ontwikkeling wordt besproken met de buurt. Het is de bedoeling dat met de verschillende projecten het gebied gaandeweg steeds mooier en leefbaarder wordt.

  • Parochie HH Twaalf apostelen heeft op dit moment een aanvraag lopen voor de bouw van een facilitair centrum op het plein aan de Isendoornstraat, aansluitend op de kerk.
  •  Stichting ter ondersteuning van de Vrije Scholen in Zutphen en omstreken werkt haar stedenbouwkundig plan uit.
  • Wij gaan de herbestemming Baudartius en de exploitatie Hubertusplein onderzoeken. Ook bereiden wij de uitvoering van delen van onze visie Vesting van de Toekomst voor. De planning is eerst de grotere bouwlocaties aan te pakken en daarna de straten in Klein Vaticaan te verbeteren. Daarvoor zijn wij nog wel afhankelijk van het beschikbaar stellen van investeringsgeld door de gemeenteraad.
  • Ons Huis heeft afgelopen jaren aanpassingen op haar locatie in Klein Vaticaan gedaan, die passen bij het Structuurbeeld.

Terugblik: het proces tot nu toe

De gebiedsontwikkeling Klein Vaticaan is ontstaan rond 2015. Vier partijen vonden elkaar in het idee dat er kansen liggen om de kwaliteit van dit gebied te vergroten. En dat het daarbij nodig is om samen te werken aan integrale beelden, kwaliteiten en kaders.

Drie partijen zijn gebiedspartijen / eigenaren: Woningstichting Ons Huis (St. Elisabeth), Parochie HH Twaalf apostelen, Stichting ter ondersteuning van de Vrije Scholen Zutphen en omstreken. Als vierde partij schoof gemeente Zutphen aan, als facilitator.

  • Als eerste stap is een gemeentelijk ideeënboek opgesteld. Met ideeën die niet zomaar uitvoerbaar zijn maar wél laten zien welke kansen er liggen.
  • Eind 2017 is een stedenbouwkundige invullingsvisie afgerond.
  • Begin 2018 is een intentieovereenkomst getekend. Hiermee ging het proces een nieuwe fase in, waarbij de gemeente, behalve facilitator, ook actieve partij werd om een wenselijke verbeteringen zien te realiseren.
  • Daarna gebeurde er veel: intensieve samenwerking met de TU Delft en de provincie, restauratie van de toren van de Sint Jan, verbouw van delen van het Sint Elisabeth en het opstellen van een stedenbouwkundige en landschapsstudie voor het vrijeschoolcomplex.