Wij gaan het zelf doen

Denkt u een gemeentelijke taak beter of goedkoper te kunnen uitvoeren? Vindt u dat wij taken laten liggen of wilt u een lokale voorziening overnemen? Dan kunt u zich melden. Met ‘Wij gaan het zelf doen’ kunt u ons ook uitdagen om beter samen te werken.

Wie mag de gemeente uitdagen?

U kunt een plan indienen als u een inwoner bent van Zutphen of Warnsveld. Als meer inwoners uw plan steunen of u heeft een groep gevormd, dan kunt u ons uitdagen. Ook samenwerkingsverbanden en professionals kunnen hun plan indienen. Er moet duidelijk sprake zijn van initiatieven van, door en voor inwoners. Een (groot) draagvlak en betrokkenheid zijn belangrijk.

Om welke taken gaat het?

Het gaat om taken waarvoor wij geld hebben opgenomen in de begroting.

Dient u een plan in dan wordt bij de beoordeling altijd rekening gehouden met het algemeen belang en de veiligheid van alle inwoners. Uw plan moet voldoen aan wettelijke vereisten van kwaliteit en veiligheid, privacy en gelijkwaardigheid. Taken die wettelijk alleen door de overheid mogen worden uitgevoerd, zoals paspoorten verstrekken of het werk van de hulpdiensten, vallen buiten ‘Wij gaan het zelf doen’.

Waarom start Zutphen hiermee?

Zutphen sluit aan bij de energie in de samenleving. Eén van de manieren om dit te stimuleren is ‘Right to Challenge’. Met Right to Challenge kunt u meer invloed krijgen op wat er in uw gemeente gebeurt. In Zutphen heet Right to Challenge: ‘Wij gaan het zelf doen’.

Hoe werkt het?

Heeft een idee en zijn er meer inwoners die uw plan ondersteunen? Neem dan contact op om uw idee door te nemen. Dat kan via wijgaanhetzelfdoen@zutphen.nl. We bespreken graag of uw idee in aanmerking komt en welke stappen u kunt zetten.

Samen bekijken we bij welk(e) beleidsveld(en) van de gemeente uw plan past. Het traject wordt begeleid door een procesbegeleider vanuit de gemeente. Deze betrekt andere medewerkers van de gemeente die nodig zijn om het initiatief tot een succes te maken. Eenvoudige initiatieven kunnen vaak snel worden beoordeeld. Ingewikkelde ideeën kosten meer tijd.

Waar moet het plan uiteindelijk aan voldoen?

  • Een omschrijving van de taak die u wilt overnemen
  • Uitleg waarom u dat beter of goedkoper kunt. Wat is de meerwaarde als u het doet?
  • Duidelijkheid over uw betrokkenheid, kennis en/of ervaring
  • Beschrijving van de kosten die eraan verbonden zijn
  • Een omschrijving van de manier waarop u met de gemeente wilt samenwerken
  • Inzicht in hoe u garant staat voor kwaliteit en dat de taak voor langere tijd kan worden uitgevoerd

Hoeveel geld besteedt de gemeente aan welke taken?

Dat staat onder andere in de begroting en subsidiecontracten. Als een initiatiefnemer interesse toont voor de uitvoering van een (deel)taak, zet de gemeente de beschikbare financiën op een rij. Duidelijk is dat de uitvoering van de taak niet meer mag kosten dan nu het geval is.

Zijn er al voorbeelden?

In 2 video's ziet u voorbeelden van 'Wij gaan het zelf doen' in Zutphen.

"Bekijk de video over Loverendale op Youtube"
Voorbeeld: Loverendale
"Bekijk de video over Emerpark en de Walburgers op Youtube"
Voorbeelden: Emerpark en De Walburgers
"Groepsfoto van medewerkers Buurtpreventje"
In actieve buurten wordt minder ingebroken. Buurtpreventje helpt daarbij.

Voorbeelden uit andere gemeenten

BuurtGroenBedrijf (Arnhem)

Groen Kortenoord (Wageningen)

Wijkbedrijf Selwerd (Groningen)

Wanneer moet ik mijn plan indienen?

Dat kan in principe altijd. Het handigst is om rekening te houden met de einddatum van lopende contracten. Als u een taak van een gemeente over wilt nemen, dan zoeken we voor u uit wanneer contracten aflopen.

Wat gebeurt er met de huidige 'uitvoerders' van de taken?

Zolang het huidige contract loopt gebeurt er niets. Na afloop van de contractperiode kan de gemeente besluiten om de taak over te dragen aan de nieuwe initiatiefnemers.

Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit?

Voor veel gemeentelijke taken bestaan kwaliteitseisen. Deze eisen worden vooraf met initiatiefnemers afgesproken. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de afgesproken kwaliteit.

Wie loopt het risico als het fout gaat?

Dat wordt per initiatief zorgvuldig bekeken en afgesproken. De procesbegeleider volgt het project. Daarbij ziet hij/zij of het project de verwachtingen waarmaakt en of de gemeente voldoende ruimte biedt. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht

Waar kan ik informatie krijgen?

Bel met procesbegeleider Monique van ’t Erve via 14 0575 (zonder kengetal) of stuur een e-mail naar wijgaanhetzelfdoen@zutphen.nl.

Ontevreden over de huidige situatie?

Heeft u niet een idee, maar ben u wel ontevreden over de huidige uitvoering van een taak die wij uitvoeren? U kunt een klacht of bezwaar indienen.