Veelgestelde vragen bijeenkomsten Transitievisie Warmte

Tijdens de digitale informatiebijeenkomsten op 25 januari en 3 februari werden veel vragen gesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de algemene vragen en antwoorden.

Vragen over alternatieven voor aardgas

Vraag

Antwoord
In Duitsland wordt men gesubsidieerd om op aardgas aan te sluiten. Wij moeten er juist van af. Hoe kan dit?In Duitsland gebruikt men vooral kolen, overschakelen op aardgas levert daar een flinke besparing van de CO₂-uitstoot op. Daarnaast hebben we in Nederland te maken met de verzakkingen in Groningen en kunnen we daardoor zelf minder aardgas winnen.
Wordt er voldoende rekening gehouden met innovatieve ontwikkelingen?We baseren ons beleid op de laatste inzichten, maar innovatieve ontwikkelingen kunnen snel gaan. Mede daarom herijken we de Transitievisie Warmte elke vijf jaar. Wat betreft alternatieve warmtebronnen, kijken we naar bewezen technieken.
Waarom zou het warmtenet een goede oplossing zijn?We kijken naar de warmteoplossingen die maatschappelijk gezien het meest aantrekkelijk zijn. Dat gaat in veel gevallen om betaalbaarheid voor inwoners en gemeente. Een warmtenet lijkt dan in sommige buurten de beste oplossing.
Hoe wordt een warmtenet gevoed?In Zutphen worden beoogde warmtenetten gevoed door warmte uit oppervlakte water, door warmte uit afvalwater of met warmte uit het rioolstelsel.
Welke temperatuur levert een warmtenet in huis?In bestaande woningen levert een warmtenet tussen de 50 en 70 graden Celcius (midden temperatuur warmte).
Is een warmtepomp zinvol als er een warmtenet komt?Het uitgangspunt bij een warmtenet is dat er geen individuele warmtepomp nodig is bij een warmtenet.
Is het nuttig om alvast all-electric te gaan als er een warmtenet komt?Dan is er sprake van een dubbele investering. Als je het een doet dan is het ander niet nodig.
Wordt ook aan koeling gedacht bij een warmtenet?Het is afhankelijk van de situatie en het warmtenet of koeling mogelijk is. Daarbij is vloerverwarming een voorwaarde voor koelen.
Waar vind ik informatie over hybride warmtepompen?

Informatie over (hybride) warmtepompen vindt u op de website van het Regionaal Energieloket.

De energieadviseurs bij Zutphen Energie (winkel Overwelving) kunnen ook informatie geven.
Is er een concreet plan voor individuele woningen om over te schakelen op aardgasloos?Vanuit de gemeente willen wij graag samenwerking tussen inwoners in een buurt stimuleren om tot aantrekkelijke oplossingen te komen. Wanneer u kiest voor een individuele aanpak kunt u terecht bij Zutphen Energie. Vraag hier naar een energieadviseur.
Kun je van gft-afval groen gas maken?

Ja, dat kan met een biovergister die gft-afval omzet in biogas om mee te koken of (op kleine schaal) mee te verwarmen. Groen gas is vooral een oplossing als andere duurzame energiesystemen geen uitkomst bieden. Denk aan de binnenstad.

Mogen pelletkachels?

We willen liever geen pelletkachels in Zutphen. Deze kunnen namelijk gezondheidsproblemen geven door fijnstof. En het is erg afhankelijk waar de houtpellets vandaan komen of zij wel duurzaam zijn. Kijk voor meer informatie op de website van Milieu Centraal.

Vragen over het netwerk van Liander

VraagAntwoord
We gaan steeds meer elektriciteit gebruiken, voor zonnepanelen, elektrisch koken en verwarmen en elektrisch rijden. Kan ons netwerk dit aan?

We gaan inderdaad meer elektriciteit gebruiken als we van het aardgas afgaan, meer zonnepanelen plaatsen en elektrisch gaan rijden. De netbeheerder zal hier een oplossing voor moeten vinden. Meer informatie hierover vindt u op www.energieleveren.nl.

Op dit moment kunnen zonnepanelen bij particulieren met kleinverbruikersaansluitingen nog terug leveren aan het net. Het kan wel zijn dat het op heel zonnige dagen op sommige plekken tijdelijk niet mogelijk is om terug te leveren aan het net. Voor nieuwe grote aansluitingen is er op dit moment in heel Gelderland geen ruimte meer op het net om terug te leveren. Hierover leest u meer op de website Netbeheer Nederland.

Hoe is Liander betrokken?Liander is een van de partners die betrokken is bij de energietransitie.

Vragen over de besluitvorming

VraagAntwoord
Waar kan ik de plannen inzien?U vindt de Transitievisie Warmte op onze website. Hierin staan ook de plannen en afbeeldingen per wijk.
Hoe houdt de gemeente mij op de hoogte wat er in mijn wijk gebeurt?De routekaart uit de Transitievisie Warmte laat zien voor welke buurten als eerste een wijkuitvoeringsplan gemaakt wordt. Bewoners, winkeliers en kantooreigenaren in deze buurten ontvangen gerichte informatie over de warmtetransitie in hun buurt. Dat kan verschillen per startbuurt.
Wat zijn de precieze grenzen van de startwijken?U vindt de grenzen van de startwijken op onze webpagina over de wijkindeling van onze gemeente.
Waarom is mijn wijk een startwijk?Deze keuze is gemaakt op basis van de dichtheid van woningen in uw wijk/buurt, de beschikbaarheid van een warmtebron, de eventueel gezamenlijke vraag vanuit een woningcorporatie, de geraamde kosten van de warmtetransitie en de mogelijkheid van combinatie met andere werkzaamheden in de wijk.
Waarom is Leesten een startwijk met relatief nieuwe woningen?In Leesten verwachten wij dat de cv-ketels voor 2030 aan vervanging toe zijn. Dat is een goed moment om een alternatieve warmtebron te kiezen.
Wanneer is duidelijk wat wel of niet mag in de binnenstad?

U heeft een vergunning nodig voor het aanbrengen van isolatie en zonnepanelen op een monument. Het verschilt per woning wat mogelijk is. U kunt hiervoor het beste een vooradvies aanvragen via onze website.

Wilt u subsidie of een lening? Kijk dan op de website van het Regionaal Energieloket.
Wat zijn de plannen voor buitengebied?In het buitengebied is een warmtenet niet rendabel. Hier zullen individuele oplossing nodig zijn en die verschillen per situatie.
In de Transitievisie Warmte wordt voor sommige wijken gesproken van een divers eindbeeld, wat is dat?Er zijn in deze buurten of wijken meerdere oplossingen voor warmte mogelijk.
Hoe komt het dat de warmtebronnen per wijk verschillen?Dat heeft te maken met de nabijheid van warmtebronnen zoals oppervlaktewater, afvalwater, waterwinning of restwarmte van de industrie. Het verplaatsen van warmte geeft warmteverlies, dus moeten we het zo dichtbij als mogelijk gebruiken.
Waarom vallen bedrijven buiten de Transitievisie Warmte?Volgens het Nationaal Klimaatakkoord heeft de gemeente alleen de verantwoordelijkheid voor de alternatieve warmtevoorziening in bestaande wijken.
Wat wordt er gedaan om te voorkomen dat er nu onomkeerbare stappen worden gezet waar we later spijt van gaan krijgen?We maken Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) voor de startwijken (tot 2030) in overleg met bewoners en deskundige partijen om de juiste stappen te nemen. De gemeenteraad stelt de WUP’s vast. Voor de andere wijken adviseren we de energiebesparende maatregelen die altijd nodig zijn. Dit betekent zorgen voor een goede basisisolatie en daarna pas de stap te maken naar de aanleg van zonnepanelen.
Er lijkt al gekozen te zijn voor warmtenetten als (deel van de) oplossing. Hebben inwoners eigenlijk nog wel inspraak in de besluitvorming?Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte zijn we in gesprek gegaan met inwoners uit de Zutphense wijken en hebben we een enquête uitgezet. Daarnaast willen we in de Wijkuitvoeringsplannen samen met wijkbewoners op zoek gaan naar de beste oplossing voor de wijk. Inwoners kiezen uiteindelijk zelf voor een toekomstige warmtevoorziening.
Waarom een wijkgerichte aanpak en niet huistype-gericht?We denken met de wijkgerichte aanpak meer samenwerking tussen de bewoners te realiseren respectievelijk meekoppel-kansen te kunnen benutten (bijvoorbeeld herinrichting van straten en vervangen van riool).
Hoe word ik als inwoner betrokken bij de plannen voor een toekomstige warmtebron?We vragen bewoners zoveel mogelijk samen te werken bij energie besparen en warmtetransitie. Dit kan in de vorm van het opzetten van een klankbordgroep van bewoners. Bij de startwijken neemt de gemeente in de komende jaren het initiatief om met bewoners te praten over de kansen en mogelijkheden in hun wijk of buurt.
Wat als een initiatief niet in lijn is met de visie van de gemeente?In deze fase willen we nog niet te veel uitsluiten, omdat we lokale initiatieven willen ondersteunen. Lokale collectieve initiatieven bespreken we graag per situatie.
Welke plek heeft koeling in het beleid?Koeling wordt steeds belangrijker. Warmte-koude-opslag (WKO) systemen zijn interessant, omdat daarmee naast warmte ook koeling in de woning geleverd kan worden.
Welke energieleveranciers zullen de energie aanbieden?Dit weten we nog niet.

Vragen over project De Teuge

VraagAntwoord
Wat heeft u geleerd van het WKO project De Teuge?De WKO in De Teuge was destijds een experimentele warmteoplossing. We richten ons nu op bewezen technieken. De Teuge was een nieuwbouwbuurt waar de bewoners nog niet/onvoldoende in beeld waren. Het gaat nu om bestaande wijken waar we de Wijkuitvoeringsplannen samen met bewoners gaan opstellen. Bovendien gaan we het ontwerp van een alternatieve warmtevoorziening vanaf het begin samen met alle partners opstellen. Dus zowel met Liander, de warmteproducent, warmteleverancier en bewoners
Zijn er warmtescans van De Teuge (De Hoven)?Ons is niet bekend of er warmtescans van de woningen in De Teuge zijn.

Vragen over betaalbaarheid

VraagAntwoord
Wie gaat dit betalen?

Wij volgen met belangstelling de plannen van het nieuwe kabinet. Wij verwachten dat er een financiële tegemoetkoming komt. Tegelijkertijd is het eerlijke verhaal dat woningeigenaren deels zelf de kosten van isolatie en aansluiten op een alternatieve warmtebron zullen moeten betalen. Energiebesparende maatregelen leveren vaak comfort én een lager energieverbruik op. Overigens zijn er al landelijke ISDE-subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen.

De gemeenteraad van Zutphen heeft besloten naar verlaging van woonlasten te streven.
Wat is de definitie van betaalbaarheid?Isolatiemaatregelen leiden tot lagere energiekosten. In de Wijkuitvoeringsplannen ramen we de gevolgen van de warmtetransitie voor bewoners. Betaalbaarheid is een belangrijk onderdeel van ons beleid. De gemeenteraad van Zutphen streeft zelfs naar het verlagen van woonlasten via de warmtetransitie.
Wat kost de overstap naar duurzame warmte per huishouden?Landelijk is er berekend dat de overstap naar duurzaam verwarmen gemiddeld 20.000 euro per woning gaat kosten.
Hoe streeft de gemeente naar woonlastenverlaging wanneer de gemiddelde investering per woning 20.000 euro is?De eenmalige investering in isolatie en zonnepanelen verdient zichzelf terug. De overstap op een alternatieve warmtebron verdient zichzelf op dit moment echter nog niet terug. We hopen dat duurzame energieoplossingen in de (nabije) toekomst goedkoper worden. Daarnaast zoeken we per wijk naar de meest maatschappelijk aantrekkelijke oplossing.
Hoe gaat de gemeente mensen helpen die de overstap niet kunnen betalen?In de wijkuitvoeringsplannen komt de betaalbaarheid voor individuele inwoners aan de orde. Net zoals alle gemeente in Nederland zijn wij momenteel nog aan het zoeken naar oplossingen hiervoor.
Hoe zorgt u ervoor dat de financiële gevolgen van een warmtenet of een andere toekomstige warmtebron vooraf in beeld zijn?Dit moeten we berekenen in een wijkuitvoeringsplan (WUP). De Wijkuitvoeringsplannen worden door de gemeenteraad vastgesteld.
Is een warmtenet afhankelijk van één leverancier, en wat is de relatie met de gasprijs?Zutphen werkt in Helbergen aan het opzetten van een collectief warmtenet. Uitgangspunt hierbij is een open warmtenet voor een aantal wijken in Zutphen, waar in de toekomst ook op aangesloten kan worden door andere marktpartijen. Om het warmtenettarief los te koppelen van de aardgasprijzen, moeten er wetten aangepast worden op landelijk niveau.
Kan de gemeente warmtepompen collectief inkopen en tegen betaling beschikbaar stellen aan inwoners?

Dit is een vraag die aan de orde komt tijdens het opstellen van het Wijkuitvoeringsplan.

Vragen over subsidies en leningen

VraagAntwoord
Zijn er subsidies voor de verduurzaming van mijn woning?Een overzicht van subsidies vindt u op de website van het Regionaal Energieloket. Met onder andere  btw-teruggave voor aanschaf van zonnepanelen, laag btw-tarief op arbeidskosten.
Zijn er mogelijkheden tot eengeldlening?

U kunt bij de gemeente Zutphen een lening aanvragen tegen een aantrekkelijke rente voor de verduurzaming van uw woning. Het Rijk biedt ook een lening aan.

Het is ook mogelijk een Woab Woningabonnement aan te vragen. Uitgangspunt is gelijkblijvende woonlasten. Zie www.woab.nl.
Komt er extra belasting op elektra?

Het kabinet verhoogt de energiebelasting voor aardgas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen. Of voor duurzame warmte opties, zoals aardwarmte. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Is er ondersteuning  voor verenigingen en stichtingen om hun (club)gebouw te verduurzamen?

Dit is mogelijk, maar het is belangrijk om te kijken of het voor uw situatie van toepassing is. Dit kunt u onder andere doen via de website van het RVO. Het zou kunnen dat u als zakelijke gebruiker in aanmerking komt voor ISDE-subsidie. Meer informatie over de verschillende maatregelen en voorwaarden vindt u op de website van RVO.

Vragen over keuzevrijheid

VraagAntwoord
Ben ik verplicht om van het aardgas af te gaan?

Nederland heeft in het Nationaal Klimaatakkoord bepaald in 2050 klimaatneutraal te willen zijn.

In de huidige Warmtewet zit er nog geen verplichting om van het aardgas af te gaan.
Ik wil geen warmtenet, kan ik een individuele oplossing kiezen?Iedereen kan kiezen voor een eigen individuele warmteoplossing.
Kan ik kiezen voor het zelf installeren van een warmtepomp?Zeker, zelf tot een individuele oplossing komen is altijd mogelijk. Als in uw buurt een warmtenet of andere collectieve oplossing bedacht is, is het wel zo dat hoe meer inwoners voor een individuele oplossing kiezen, hoe (relatief) duurder een collectieve oplossing wordt.
Heb ik straks een keuze tussen meerdere aanbieders?Als uw woning op een warmtenet aangesloten wordt, heeft u geen keuze in de warmteleverancier. Kiest u voor een eigen warmtepomp, dan heeft u wel een keuze.
Hoe kunnen we de krachten bundelen in een wijk?Dit kan door elkaar op te zoeken en samen maatregelen voor te bereiden en/of te kiezen voor collectieve warmteoplossingen in een wijk of buurt. De lokale energiecoöperatie ZutphenEnergie heeft een overzicht van initiatieven waarbij zij betrokken is.
Hoe sluit ik aan bij een wijkinitiatief?Zutphen Energie houdt een lijst bij van initiatieven waar zij bij betrokken zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met ZutphenEnergie.
Ik heb mijn rijtjeshuis van de woningbouwstichting gekocht. Wordt mijn huis meegenomen in het wijkplan of moet ik privé voor mijn eigen huis zorgen?We maken Wijkuitvoeringsplannen voor een gebied samen met bewoners dus zowel voor huur- als voor koopwoningen.

Vragen over verduurzaming van eigen woning

VraagAntwoord
Wat kan ik nu al doen? Wie kan mij adviseren?Op www.regionaalenergieloket.nl/zutphen kunt een gratis huisscan doen om te zien wat er in uw huis mogelijk en wat dit kost en oplevert. U kunt een energieadviseur vragen, bijvoorbeeld van ZutphenEnergie of het Woab Woningabonnement. Kijk voor meer informatie op www.zutphenenergie.nl en www.woab.nl
Hoe kan ik mijn verbruik vergelijken met anderen?Milieu Centraal heeft een handige tool om uw energieverbruik te vergelijken.
Mijn cv-ketel is aan vervanging toe, wat te doen?In de meeste wijken waar geen warmtenet aangelegd wordt, is het verstandig om de cv-ketel die aan vervanging toe is, voorlopig te vervangen voor een warmtepomp of een elektrische warmtepomp. ZutphenEnergie kan u hierover verder informeren via hun energieadviseurs. Deze pompen hebben een levensduur van ongeveer 15 jaar. In de tussentijd moedigen we inwoners aan hun woning energiezuiniger te maken: dit betekent zorgen voor een goede basisisolatie en daarna pas de stap te maken naar de aanleg van zonnepanelen.
Is het verstandig om alvast op elektrisch koken over te gaan?Het is verstandig om bij verbouwing of het plaatsen van een nieuwe keuken rekening te houden met elektrisch koken. Als bekend is wanneer uw woning wordt aangesloten op een warmtenet, is het nodig om op elektrisch koken over te stappen. Kijk voor meer informatie op de website van Milieu Centraal.
Hoe krijg je inzicht in je energielabel?

U vindt de afgemelde energielabels op de site van Milieu Centraal.

Mijn huis heeft energielabel A, wat kan ik nog doen?Op ons Regionaal Energieloket kunt u een gratis huisscan doen om te zien wat nog in uw woning mogelijk is.
Wanneer gaan genomen (of niet genomen) maatregelen invloed hebben op de waarde van de woning?Energiemaatregelen aan de woning leveren vaak een beter energielabel op. Een groen label kan een positief effect hebben over de verkoopprijs en kan de verkoop versnellen. Vanaf augustus 2021 geeft het label ook aan of een woning makkelijk van het aardgas af kan. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de energielabels van woningen.
Wat is mogelijk bij monumenten?

U heeft een vergunning nodig voor het aanbrengen van isolatie en zonnepanelen op een monument. Het verschilt per woning wat mogelijk is. U kunt hiervoor het beste een vooradvies aanvragen.

Wilt u subsidie of een lening? Kijk dan op de website van het Regionaal Energieloket
We horen niets over de elektrische cv. Bewust?Een elektrische cv-ketel heeft een hoog elektriciteitsverbruik. Deze ketel is alleen interessant in een heel goed geïsoleerde woning, maar meestal is het efficiënter om een warmtepomp aan te schaffen. Kijk voor meer informatie op de website van Liander.
Waar kan ik informatie krijgen over de mogelijkheden voor zonnepanelen?

Op de website van Milieu Centraal is duidelijke en onafhankelijke informatie te vinden over zonnepanelen.

Gaat de gemeente bomen kappen voor zonnepanelen?

Nee, bomen zijn in de energietransitie belangrijk. Zij voorkomen oververhitting.

Hoe zit het met brandgevaar bij zonnepanelen?De zonnepanelen worden onderling met elkaar verbonden, hiervoor moet een speciale tang gebruikt worden. Mocht een monteur een foute tang gebruiken, dan zou dit brandgevaar kunnen veroorzaken. Dit is echter alleen een risico wanneer zonnepanelen geïntegreerd worden in de dakpanelen (indaksysteem). Vraag uw installateur hiernaar.
Mijn huis is niet geschikt voor zonnepanelen. Hoe kan ik toch verduurzamen?U kunt meedoen aan een gezamenlijk zonnepark, bijvoorbeeld van ZutphenEnergie. En op www.regionaalenergieloket.nl/zutphen kunt een gratis huisscan doen om te zien wat er in uw huis mogelijk en wat dit kost en oplevert. U kunt een energieadviseur vragen, bijvoorbeeld van ZutphenEnergie of het Woab Woningabonnement. Zie www.zutphenenergie.nl en www.woab.nl
Heeft de gemeente regels voor geluid bij warmtepompen?Sinds 2021 gelden er nieuwe landelijke eisen (voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw) voor het maximale geluid van warmtepompen die een buitenunit hebben. De eisen gaan over de hoeveelheid geluid op de erfgrens. Dit mag maximaal 40 decibel ‘s nachts en 45 decibel overdag zijn.
Wat zijn de randvoorwaarden voor plaatsing van een warmtepomp?Milieu Centraal heeft een handig stappenplan gemaakt voor warmtepompen.
Wanneer is mijn woning klaar voor een warmtepomp?Op ons Regionaal Energieloket leest u meer over warmtepompen.
Zijn er voldoende gekwalificeerde installateurs rondom Zutphen die warmtepompen kunnen installeren?Ja, een overzicht is te vinden op ons Regionaal Energieloket. Daarnaast zijn er in Zutphen en Warnsveld ook installateurs die dit kunnen.
Bij welk gasverbruik wordt een warmtepomp rendabel?Dit is van veel factoren afhankelijk. Op www.regionaalenergieloket.nl/zutphen kunt een gratis huisscan doen om te zien wat er in uw huis mogelijk en wat dit kost en oplevert.
Is een hybride warmtepomp een goede optie?Een hybride warmtepomp kan interessant zijn wanneer u uw gasverbruik flink wilt verlagen, maar uw woning (nog) niet geschikt is voor een lage temperatuur warmteoplossing. Of wanneer uw huidige cv-ketel voorlopig nog niet aan vervanging toe is en u wel CO₂ wilt besparen.
Werkt een warmtepomp ook op hele koude dagen?Een warmtepomp werkt ook op koude dagen, alleen neemt het economisch voordeel (rendement) dan wel af. Energie uit koude lucht halen is namelijk een stuk moeilijker dan energie uit warme lucht halen.
Kan ik mijn radiatoren behouden bij een warmtepomp?Dat hangt van de isolatiewaarde van de woning af. De radiatoren zijn berekend op de isolatie van het huis. Een tip van een installateur om erachter te komen of uw woning geschikt is voor een warmtepomp: Stel uw ketel een jaar lang af op 55 graden Celsius, en kijk dan of uw woning warm blijft.
Zijn er ook warmtepompen voor oudere huizen?De mate waarin warmtepompen werken is afhankelijk van de isolatie van het huis. Laat u adviseren door een specialist.
Wat betekent all-electric?Bij een all-electric woning wordt de volledige energievraag elektrisch ingevuld. Er wordt dus geen gas meer gebruikt voor verwarming, warm tapwater en koken. Dit kan met een elektrische warmtepomp, infraroodpanelen of een elektrische cv-ketel.
Is een groendak een oplossing?Een groendak (sedumdak) zorgt voor waterretentie, luchtzuivering, een lagere omgevingstemperatuur, warmteregulatie, energiebesparing en biodiversiteit in de stad. Groene daken maken onderdeel uit van klimaatbestendig bouwen.
Hoe voorkom je vochtproblemen bij isoleren?Dit kunt u het beste samen met een bouwaannemer bekijken.

 

Vragen over VvE's

VraagAntwoord
Is er een specifieke aanpak voor VvE’s?Deze is er nog niet. Wel hebben we een VvE Energieloket en hebben we webinar georganiseerd op 1 februari voor VvE’s die willen verduurzamen. U kunt deze webinar terugkijken.

Vragen over de planning

VraagAntwoord
Wanneer is mijn woning aan de beurt?De startwijken tot 2030 zijn benoemd. De andere wijken starten daarna. U vindt de Transitievisie Warmte op onze website. Hierin staan ook de plannen en afbeeldingen per wijk.
Wat kan ik verwachten als inwoner van een startwijk?U kunt verwachten dat de gemeente in de komende twee á drie jaar contact met u legt om te komen tot een plan voor uw wijk.
Is er een duidelijk plan wat men wanneer kan verwachten?De aanpak van iedere wijk vraagt veel voorbereiding. Dat wordt vastgelegd in een Wijkuitvoeringsplan. Bij een collectief warmtenet zijn daarin de maatschappelijke kosten en individuele kosten duidelijk. We weten dan waar we ‘ja’ tegen zeggen. Zo’n plan zal als eerste voor Helbergen worden gemaakt in 2023.
Wanneer gaat de gasleiding er uit?Gasleidingen worden pas verwijderd, zodra er een alternatief voor warmte en warm tapwater is, en voor de stroomdoorvoer naar woningen toe voor het elektrisch koken. Dit gebeurt allemaal pas na goed overleg met de bewoners.
Wat gebeurt er als niet voldoende huishoudens meedoen aan een collectieve oplossing?Dan is het zaak om een afweging met elkaar te maken hoe verder. We hebben 70% van de huurders nodig om alle huurwoningen aan te kunnen sluiten. En 70% van de woningeigenaren om het project in uitvoering te kunnen brengen.
Wie neemt de verantwoordelijkheid op zich als het project mislukt?Dit spreken we af met de ketenpartners (warmteproducent, -leverancier, -netwerkbedrijf en dergelijke) in een samenwerkingsovereenkomst die wordt gekoppeld aan een Wijkuitvoeringsplan.
Hoe zeker is het dat 2030 haalbaar is om van het aardgas af te gaan?We realiseren ons dat het een enorme opgave is en dat de gemeente ook nog geen zekerheid heeft over de benodigde middelen om het mogelijk te maken.

Vragen over de techniek

VraagAntwoord
Wat als de restwarmte op is?Bij het gebruik van restwarmte moeten goede afspraken worden gemaakt over de continuïteit. Wanneer er minder beschikbaar kan komen, dan moeten er alternatieve warmtebronnen worden aangeboord. Het gaat om de juiste mix van duurzame alternatieve oplossingen die samen zorgen voor continuïteit op langere termijn.
Wat gebeurt er met het gasnetwerk?Dit is aan de netbeheerder Liander.
Wordt de industrie wel voldoende gestimuleerd om te verduurzamen, want restwarmte gebruikt net zo goed gas?Ja, de industrie moet ook verduurzamen, dit is afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord. De bedrijven zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. De gemeente neemt het initiatief voor collectieve oplossingen in woonwijken.
Bestaan er slimme technieken om de energietransitie te laten plaatsvinden zonder al te grote ingrepen in het huis?Dit hangt af van het warmte-alternatief. Hoe hoger de temperatuur van het warmte-alternatief, hoe minder aanpassingen in de woning nodig zijn.
Moet de straat opnieuw open?Bij een warmtenet moet de straat open om de warmtepijpen aan te leggen. We proberen dit zoveel mogelijk te combineren met andere ondergrondse werkzaamheden, zoals het vervangen van het riool.
Is er al berekend en bekend hoeveel energie uit de RWZI beschikbaar is voor levering aan het warmtenet?We schatten in dat we ongeveer 7000 huishoudens kunnen voorzien van warmte met restwarmte uit de RWZI.
Kan ik mijn woning verwarmen met waterstof?In principe kan het huidige gasnet geschikt gemaakt worden voor waterstof. Voor de gebouwde omgeving is waterstof voorlopig echter nog niet in beeld. We verwachten dat waterstof in eerste instantie zal worden ingezet voor de grote industrie, de transport- en de luchtvaartsector.
Kan waterstof door de bestaande aardgasleidingen?Ja dat kan, afhankelijk van de kwaliteit van de buizen. 
Kan een mengsel van waterstof en gas?Ja, dat kan, maar de verhouding moet wel goed zijn.
Is waterstof wel duurzaam? Het omzetten van en naar energie levert veel verlies op?Alleen groene waterstof is duurzaam.

Vragen over opslag

VraagAntwoord
Wordt er rekening gehouden met energieopslag?De energiemarkt is naarstig op zoek naar innovatie voor opslag van energie. De komende jaren verwachten wij daar goede oplossingen te zien, die individueel of collectief bruikbaar zijn.
Hoe kan ik zelf energie opslaan?Onafhankelijke informatie over batterijen vindt u op de website van Milieu Centraal.