Informatieverzoek en/of Woo-verzoek

Als u meer informatie wilt hebben over het beleid van de gemeente en de uitvoering, dan kunt u de gemeente vragen om informatie. Dit kan via een informatieverzoek of via een Woo-verzoek. Hieronder leest u wanneer u een informatieverzoek of een Woo-verzoek doet.

Informatieverzoek

Wilt u informatie die alleen voor u belangrijk is? Dan kunt u een informatieverzoek doen. Dit kunt u doen voor:

 • gegevens of documenten die voor eigen gebruik zijn. Bijvoorbeeld voor feitelijke informatie (hoeveel, hoe vaak, waarom, enzovoorts). Zoals hoeveel zebrapaden zijn er in de gemeente Zutphen?
 • documenten die u nodig heeft voor een bezwaarprocedure; of
 • gegevens die u nodig heeft om een klacht in te dienen.

De informatie die u opvraagt delen we alleen met u.  

U kunt een informatieverzoek doen door contact met ons op te nemen.

Wet open overheid (Woo)

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat iedereen informatie mag vragen over wat de overheid doet. Naast een verzoek om informatie openbaar te maken, kunt u ook hulp krijgen bij het vinden van informatie die al openbaar is. Ook zijn overheidsorganisaties nu verplicht om zoveel mogelijk informatie open te stellen voor iedereen. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Waar kunt u openbare informatie vinden?

Woo-verzoek

Als u informatie of documenten wilt opvragen die wij nog niet openbaar gemaakt hebben, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen. U kunt een Woo-verzoek online indienen of via de post versturen. Het is niet mogelijk een Woo-verzoek via de e-mail in te dienen.

Goed te weten

Wilt u in het verzoek duidelijk aangegeven welke informatie en/of welk document u wilt ontvangen? Het moet gaan om informatie over de publieke taak van de gemeente. Denk hierbij aan bijvoorbeeld beleid of de voorbereiding of uitvoering daarvan. Om de informatie te kunnen verstrekken moeten wij de informatie ook echt hebben. Dat betekent dat de informatie moet zijn vastgelegd in een digitaal bestand, papier, foto, film of op tape.

Een Woo-verzoek kunt u niet indienen als u antwoord wilt op vragen. Het stellen van vragen kunt u doen door contact met ons op te nemen en uw vraag te stellen.

De behandeling van uw Woo-verzoek

We beslissen binnen 4 weken op uw Woo-verzoek. We kunnen deze termijn verlengen met 2 weken. Hiervan ontvangt u dan een bericht. Soms wordt er zoveel informatie gevraagd, dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval maken wij met u afspraken over de verdere afhandeling. Als een Woo-verzoek onduidelijk is kunnen we de behandeling ook tijdelijk  opschorten (op pauze zetten). Ook in dat geval bespreken wij dat met u.

Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt ook direct een beroep bij de rechtbank Gelderland instellen, nadat u ons in gebreke heeft gesteld.

Afwijzen Woo-verzoek

We wijzen uw verzoek af als een of meerdere van de redenen voor weigering in de Woo van toepassing zijn. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Het kan ook zijn dat wij documenten alleen voor een deel openbaar maken. Dan worden delen van documenten onleesbaar gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan informatie over toezicht door ons of een bijlage met financiële informatie. Wanneer de documenten niet openbaar worden gemaakt, wordt dit in het Woo-besluit uitgelegd.

Als u het niet eens bent met een Woo-besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een Woo-verzoek als documenten digitaal aan u toegezonden kunnen worden. Soms kan het voorkomen dat de documenten niet digitaal aan u toegezonden kunnen worden. In dat geval brengen wij kopieer- of scankosten in rekening.  

Bekijk de kosten.

Woo-coördinator

Bent u op zoek naar openbare informatie bij de gemeente Zutphen die u niet kunt vinden en wilt u hulp daarbij? Neem dan contact op met de Woo-coördinator: Victorien Erren-Wolters. U kunt op meerdere manieren contact met haar opnemen.

 • Telefonisch via telefoonnummer 14 0575.
 • Vul het contactformulier in op de contactpagina op de website. Vul in bij het onderwerp Vraag ter attentie van de Woo-coördinator.
 • Stuur een brief naar:
  Gemeente Zutphen
  t.a.v. Woo-coördinator
  Postbus 41
  7200 AA  Zutphen